Bible kralická: Jakub, 1. kapitola


1. Jakub, Boží a Pána Jezukrista služebník, dvanácteru pokolení
rozptýlenému pozdravení.
2. Za největší radost mějte, bratří moji, kdyžkoli v rozličná pokušení
upadáte,
3. Vědouce, že zkušení víry vaší působí trpělivost.
4. Trpělivost pak ať má dokonalý skutek, abyste byli dokonalí a celí,
v ničemž nemajíce nedostatku.
5. Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha,
kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť dána jemu.
6. Žádejž pak důvěrně, nic nepochybuje. Nebo kdož pochybuje, podoben
jest vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá.
7. Nedomnívej se zajisté člověk ten, by co vzíti měl ode Pána.
8. Muž dvojí mysli, jest neustavičný ve všech cestách svých.
9. Chlubiž se pak bratr ponížený v povýšení svém,
10. A bohatý v ponižování se; nebo jako květ byliny pomine.
11. Nebo jakož slunce vzešlé s horkostí usušilo bylinu, a květ její
spadl, i ušlechtilost postavy jeho zhynula, takť i bohatý v svých
cestách usvadne.
12. Blahoslavený muž, kterýž snáší pokušení; nebo když bude zkušen,
vezme korunu života, kterouž zaslíbil Pán těm, kdož ho milují.
13. Žádný, když bývá pokoušín, neříkej, že by od Boha pokoušín byl;
neboť Bůh nemůže pokoušín býti ve zlém, aniž také on koho pokouší.
14. Ale jeden každý pokoušín bývá, od svých vlastních žádostí jsa
zachvacován a oklamáván.
15. Potom žádost když počně, porodí hřích, hřích pak vykonaný zplozuje
smrt.
16. Nebluďtež, bratří moji milí.
17. Všeliké dání dobré a každý dar dokonalý shůry jest sstupující od
Otce světel, u něhož není proměnění, ani pro obrácení se jinam
zastínění.
18. On proto, že chtěl, zplodil nás slovem pravdy, k tomu, abychom
byli prvotiny nějaké stvoření jeho.
19. A tak, bratří moji milí, budiž každý člověk rychlý k slyšení, ale
zpozdilý k mluvení, zpozdilý k hněvu.
20. Nebo hněv muže spravedlnosti Boží nepůsobí.
21. Protož odvrhouce všelikou nečistotu, a ohyzdnost zlosti, s
tichostí přijímejte vsáté slovo, kteréž může spasiti duše vaše.
22. Buďtež pak činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce
sami sebe.
23. Nebo byl-li by kdo posluchač slova, a ne činitel, ten podoben jest
muži spatřujícímu oblíčej přirozený svůj v zrcadle.
24. Vzhlédl se zajisté, i odšel, a hned zapomenul, jaký by byl.
25. Ale kdož by se vzhlédl v dokonalý zákon svobody, a zůstával by v
něm, ten nejsa posluchač zapominatelný, ale činitel skutku,
blahoslavený bude v skutku svém.
26. Zdá-li se pak komu z vás, že jest nábožný, a v uzdu nepojímá
jazyka svého, ale svodí srdce své, takového marné jest náboženství.
27. Náboženství čisté a nepoškvrněné před Bohem a Otcem totoť jest:
Navštěvovati sirotky a vdovy v ssouženích jejich, a ostříhati sebe
nepoškvrněného od světa.


Příspěvek byl publikován v rubrice Jakub. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.