Bible kralická: Zjevení, 8. kapitola


1. A když otevřel pečet sedmou, stalo se mlčení na nebi, jako za půl
hodiny.
2. I viděl jsem sedm těch andělů, kteříž stojí před oblíčejem Božím,
jimž dáno sedm trub.
3. A jiný anděl přišel, a postavil se před oltářem, maje kadidlnici
zlatou. I dáni jsou jemu zápalové mnozí, aby je obětoval s modlitbami
všech svatých na oltáři zlatém, kterýž jest před trůnem.
4. I vstoupil dým zápalů s modlitbami svatých z ruky anděla před
oblíčej Boží.
5. I vzal anděl kadidlnici, a naplnil ji ohněm z oltáře, a svrhl ji na
zem. I stalo se hromobití, a hlasové, a blýskání, i země třesení.
6. A těch sedm andělů, kteříž měli sedm trub, připravili se, aby
troubili.
7. I zatroubil první anděl, a stalo se krupobití a oheň smíšený se
krví, a svrženo jest to na zem. A třetí díl stromů shořel, a všecka
tráva zelená spálena jest.
8. Potom zatroubil druhý anděl, a jako hora veliká ohněm hořící
uvržena jest do moře. I obrácen jest v krev třetí díl moře.
9. A zemřel v moři třetí díl stvoření těch, kteráž měla duši, a třetí
díl lodí zhynul.
10. A třetí anděl zatroubil, i spadla s nebe hvězda veliká, hořící
jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnic vod.
11. Té pak hvězdy jméno bylo Pelynek. I obrátil se třetí díl vod v
pelynek, a mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byly zhořkly.
12. Potom čtvrtý anděl zatroubil, i udeřena jest třetina slunce, a
třetina měsíce, a třetí díl hvězd, tak že se třetí díl jich zatměl, a
třetina dne nesvítila, a též podobně i noci.
13. I viděl jsem a slyšel anděla jednoho, an letí po prostředku nebe,
a praví hlasem velikým: Běda, běda, běda těm, kteříž přebývají na
zemi, pro jiné hlasy trub tří andělů, kteříž mají troubiti.


Příspěvek byl publikován v rubrice Zjevení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.