Bible kralická: 1. Královská, 1. kapitola


1. Král pak David sstaral se a sešel věkem, a ačkoli jej šaty
přikrývali, však nemohl se zahřívati.
2. I řekli jemu služebníci jeho: Nechť pohledají pánu našemu králi
děvečky panny, kteráž by byla při králi a opatrovala jej, a aby spala
v lůnu jeho, a zahřívala pána našeho krále.
3. A protož hledajíce děvečky krásné ve všech končinách Izraelských,
nalezli Abizag Sunamitskou, a přivedli ji k králi.
4. Kterážto děvečka byla velmi krásná. I opatrovala krále a
přisluhovala jemu, ale král jí nepoznal.
5. Adoniáš pak syn Haggity pozdvihoval se, říkaje: Jáť budu kralovati.
I najednal sobě vozů a jezdců, a padesáte mužů, kteříž by běhali před
ním.
6. A nikdy ho nezarmoutil otec jeho, aby řekl: Proč jsi to učinil?
Nebo byl i on velmi krásné postavy, kteréhož porodila po Absolonovi.
7. I mluvíval s Joábem synem Sarvie a s Abiatarem knězem, kteříž
napomáhali Adoniášovi.
8. Ale Sádoch kněz a Banaiáš syn Joiadův, též Nátan prorok a Simei i
Rehi, a jiní přednější, kteréž měl David, nebyli s Adoniášem.
9. Tedy nabil Adoniáš ovcí a volů a krmného dobytka u kamene Zohelet,
kterýž byl u studnice Rogel, a pozval všech bratří svých synů
královských, i všech mužů Judských, služebníků králových.
10. Nátana však proroka a Banaiáše a jiných přednějších mužů, ani
Šalomouna bratra svého nepozval.
11. I mluvil Nátan k Betsabé matce Šalomounově, řka: Neslyšela-lis, že
kraluje Adoniáš syn Haggity, a pán náš David nic neví o tom?
12. Protož nyní poď, prosím, a dámť radu, kterouž vysvobodíš život
svůj, i život syna svého Šalomouna.
13. Jdiž, a vejda k králi Davidovi, rci jemu: Zdaliž jsi ty, pane můj
králi, nepřisáhl služebnici své, řka: Šalomoun syn tvůj kralovati bude
po mně, a onť seděti bude na stolici mé? Pročež tedy kraluje Adoniáš?
14. A aj, když ty ještě tam mluviti budeš s králem, přijduť za tebou a
doplním řeč tvou.
15. A tak vešla Betsabé k králi do pokoje. Král pak již byl velmi
starý, a Abizag Sunamitská přisluhovala králi.
16. Tedy Betsabé naklonivši hlavy, poklonila se králi. Jížto řekl
král: Což chceš?
17. I odpověděla jemu: Pane můj, ty jsi přisáhl skrze Hospodina Boha
svého služebnici své, řka: Šalomoun syn tvůj kralovati bude po mně, a
on seděti bude na stolici mé.
18. A nyní, hle, Adoniáš kraluje, ty pak nyní, pane můj králi, nic
nevíš o tom.
19. Nebo nabiv volů a krmného dobytka a ovec množství, pozval všech
synů královských, i Abiatara kněze a Joába hejtmana vojska, Šalomouna
pak služebníka tvého nepozval.
20. Ješto ty, pane můj králi, víš, že oči všeho Izraele na tebe jsou
obráceny, abys jim oznámil, kdo by seděti měl na stolici pána mého
krále po tobě.
21. Sic jinak bude to, když usne pán můj král s otci svými, že já a
syn můj Šalomoun budeme jako hříšníci.
22. A aj, když ještě ona mluvila s králem, přišel Nátan prorok.
23. I oznámili králi, řkouce: Aj, teď Nátan prorok. A tak všel před
krále, a poklonil se jemu tváří svou až k zemi.
24. Zatím řekl Nátan: Pane můj králi, ty-lis pověděl: Adoniáš
kralovati bude po mně, a on seděti bude na stolici mé?
25. Nebo odšed dnes, nabil volů a krmného dobytka, i ovec množství, a
sezval všecky syny královy a hejtmany vojska, i Abiatara kněze. A hle,
oni jedí a pijí před ním, a praví: Živ buď král Adoniáš.
26. Mne pak služebníka tvého, a Sádocha kněze, a Banaiáše syna
Joiadova, a Šalomouna služebníka tvého nepozval.
27. Tak-liž jest ode pána mého krále nařízeno? Mně jsi zajisté
neoznámil služebníku svému, kdo bude seděti na stolici pána mého krále
po tobě?
28. A odpovídaje král David, řekl: Zavolejte mi Betsabé. Kteráž všedši
před krále, stála před ním.
29. I přisáhl král, řka: Živť jest Hospodin, kterýž vysvobodil duši
mou ze všelikých úzkostí,
30. Že jakož jsem přisáhl tobě skrze Hospodina Boha Izraelského, řka,
že syn tvůj Šalomoun kralovati bude po mně, a on seděti bude na
stolici mé místo mně, takť učiním dnes.
31. A naklonivši hlavy Betsabé tváří k zemi, poklonu učinila králi a
řekla: Živ buď pán můj král David na věky.
32. Řekl ještě král David: Zavolejte ke mně Sádocha kněze a Nátana
proroka, a Banaiáše syna Joiadova. Kteřížto vešli před krále.
33. I řekl jim král: Vezměte s sebou služebníky pána svého, a vsaďte
Šalomouna syna mého na mezkyni mou, a veďte ji k Gihonu.
34. I pomaže ho tam Sádoch kněz a Nátan prorok za krále nad Izraelem,
a troubiti budete troubou, a díte: Živ buď král Šalomoun.
35. Potom vstoupíte zase, jdouce za ním. Kterýž přijda, seděti bude na
stolici mé, a on kralovati bude místo mne; nebť jsem jemu přikázal,
aby byl vůdcí nad Izraelem i nad Judou.
36. A odpovídaje Banaiáš syn Joiadův králi, řekl: Amen. Způsobiž to
Hospodin, Bůh pána mého krále.
37. A jakož byl Hospodin se pánem mým králem, tak budiž i s
Šalomounem, a zvelebiž stolici jeho více, než stolici pána mého krále
Davida.
38. A tak šli dolů Sádoch kněz a Nátan prorok, a Banaiáš syn Joiadův,
Cheretejští také i Peletejští, a vsadili Šalomouna na mezkyni krále
Davida, a dovedli jej k Gihonu.
39. Vzal také Sádoch kněz roh oleje z stánku, a pomazal Šalomouna.
Potom troubili trubou, a řekl všecken lid: Živ buď král Šalomoun.
40. I vstoupil všecken lid za ním; kterýžto lid prozpěvoval s
plésáním, a veselil se radostí velikou, tak až se všudy rozléhalo od
zvuku jejich.
41. Což slyše Adoniáš i všickni pozvaní, kteříž byli s ním, (byli pak
již pojedli), slyše také i Joáb zvuk trouby, řekl: Jaký to zvuk v
městě hlučících?
42. A když on ještě mluvil, aj, Jonata syn Abiatara kněze přišel,
jemuž řekl Adoniáš: Přistup sem, nebo jsi muž udatný a dobré poselství
neseš.
43. Tedy odpovídaje Jonata, řekl Adoniášovi: Právě jižtě pán náš král
David ustanovil Šalomouna za krále.
44. Nebo poslal s ním král Sádocha kněze a Nátana proroka a Banaiáše
syna Joiadova, ano i Cheretejské a Peletejské, a vsadili jej na
mezkyni královskou.
45. I pomazali jej Sádoch kněz a Nátan prorok za krále u Gihonu, a
vstupovali odtud s radostí, tak že hlučelo město. Toť jest zvuk ten,
kterýž jste slyšeli.
46. Ano již i dosedl Šalomoun na stolici královskou.
47. Nýbrž i služebníci královští přišli, aby dobrořečili pánu našemu,
králi Davidovi, řkouce: Učiniž slavné Bůh tvůj jméno Šalomounovo nad
jméno tvé, a zvelebiž stolici jeho nad stolici tvou. I poklonil se
král na ložci svém.
48. Ano i král takto řekl: Požehnaný Hospodin Bůh Izraelský, kterýž
dal dnes sedícího na trůnu mém, a abych na to očima svýma hleděl.
49. I předěšeni jsou, a vstavše všickni ti pozvaní, kteříž byli při
Adoniášovi, odešli jeden každý cestou svou.
50. Adoniáš také boje se Šalomouna, vstav, odšel a chytil se rohů
oltáře.
51. I pověděli Šalomounovi, řkouce: Aj, Adoniáš bojí se krále
Šalomouna, a hle, drží se rohů oltáře a praví: Nechť mi přisáhne dnes
král Šalomoun, že nezabije mne služebníka svého mečem.


Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.