Bible kralická: 1. Královská, 2. kapitola


1. Když se pak čas smrti Davidovy přiblížil, dával přikázaní
Šalomounovi synu svému, řka:
2. Jáť již odcházím podlé způsobu všech lidí. Proto posilniž se a měj
se zmužile,
3. A ostříhej přikázaní Hospodina Boha svého, chodě po cestách jeho, a
zachovávaje ustanovení jeho, rozkázaní jeho, i soudy jeho i svědectví
jeho, jakož psáno jest v zákoně Mojžíšově, ať by se šťastně vedlo, což
bys koli činil, i všecko, k čemuž bys se obrátil,
4. A aby naplnil Hospodin slovo své, kteréž mi zaslíbil, mluvě:
Budou-li ostříhati synové tvoji cesty své, chodíce přede mnou v pravdě
z celého srdce svého a z celé duše své, tak mluvě: Že nebude vypléněn
po tobě muž z stolice Izraelské.
5. Také i tom víš, co jest mi učinil Joáb syn Sarvie, totiž, co učinil
dvěma hejtmanům vojsk Izraelských, Abnerovi synu Ner, a Amazovi synu
Jeter, že je zamordoval, dopustiv se vraždy lstivé v čas pokoje, a
zmazal krví zrádně vylitou pás svůj rytířský, kterýž měl na bedrách
svých, a obuv svou, kterouž měl na nohách svých.
6. Protož zachováš se podlé moudrosti své, a nedáš sstoupiti šedinám
jeho v pokoji do hrobu.
7. S syny pak Barzillai Galádského učiníš milosrdenství, tak aby
jídali spolu s jinými při stole tvém; nebo tak podobně ke mně přišli,
když jsem utíkal před Absolonem bratrem tvým.
8. Hle, máš také v moci své Semei syna Gery Beniaminského z Bahurim,
kterýž mi zlořečil zlořečením velikým v ten den, když jsem šel do
Mahanaim, ačkoli potom vyšel mi vstříc k Jordánu, jemuž jsem přisáhl
skrze Hospodina, řka: Nezabiji tě mečem.
9. Nyní však neodpouštěj jemu. A poněvadž jsi muž opatrný, víš, jak
bys k němu přistoupiti měl, abys uvedl šediny jeho se krví do hrobu.
10. A tak usnul David s otci svými, a pohřben jest v městě Davidově.
11. Dnů pak, v nichž kraloval David nad Izraelem, bylo čtyřidceti let.
V Hebronu kraloval sedm let, a v Jeruzalémě kraloval třidceti a tři
léta.
12. I dosedl Šalomoun na stolici Davida otce svého, a utvrzeno jest
království jeho velmi.
13. Tedy přišel Adoniáš syn Haggity k Betsabé matce Šalomounově.
Kterážto řekla: Pokojný-li jest příchod tvůj? I odpověděl: Pokojný.
14. Řekl dále: Mám k tobě řeč. I řekla: Mluv.
15. Tedy řekl: Ty víš, že mé bylo království, a na mne obrátili
všickni Izraelští tvář svou, abych kraloval, ale přeneseno jest
království na bratra mého, nebo od Hospodina usouzeno mu bylo.
16. Nyní pak jediné věci žádám od tebe, nechť nejsem oslyšán. Kteráž
řekla jemu: Mluv.
17. A on řekl: Rci, prosím, Šalomounovi králi, (neboť neoslyší tebe),
ať mi dá Abizag Sunamitskou za manželku.
18. Odpověděla Betsabé: Dobře, jáť budu mluviti o tebe s králem.
19. Protož vešla Betsabé k králi Šalomounovi, aby mluvila s ním o
Adoniáše. I povstal král proti ní, a pokloniv se jí, posadil se na
stolici své; rozkázal také postaviti stolici matce své. I posadila se
po pravici jeho,
20. A řekla: Jediné věci neveliké já žádám od tebe, nechť nejsem
oslyšána. I řekl jí král: Žádej, matko má, neboť neoslyším tebe.
21. Kteráž řekla: Nechť jest dána Abizag Sunamitská Adoniášovi bratru
tvému za manželku.
22. A odpovídaje král Šalomoun, řekl matce své: Proč ty jen žádáš za
Abizag Sunamitskou Adoniášovi? Žádej jemu království, poněvadž on jest
bratr můj starší nežli já, a má po sobě Abiatara kněze a Joába syna
Sarvie.
23. I přisáhl král Šalomoun skrze Hospodina, řka: Toto ať mi učiní Bůh
a toto přidá, že sám proti sobě mluvil Adoniáš řeč tuto.
24. Protož nyní, živť jest Hospodin, kterýž mne utvrdil, a posadil na
stolici Davida otce mého, a kterýž mi vzdělal dům, jakož byl mluvil,
že dnes umříti musí Adoniáš.
25. A tak poslal král Šalomoun Banaiáše syna Joiadova, kterýž udeřil
na něj, tak že umřel.
26. Abiatarovi knězi také řekl král: Jdi do Anatot k rolí své, nebo
jsi hoden smrti. Ale nyní nezabiji tebe, poněvadž jsi nosil truhlu
Hospodinovu před Davidem otcem mým, a snášel jsi všecka ta ssoužení,
kteráž snášel otec můj.
27. I svrhl Šalomoun Abiatara s kněžství Hospodinova, aby naplnil řeč
Hospodinovu, kterouž byl mluvil proti domu Elí v Sílo.
28. Donesla se pak pověst ta Joába, (nebo Joáb postoupil po
Adoniášovi, ačkoli po Absolonovi byl nepostoupil). Protož utekl Joáb k
stánku Hospodinovu, a chytil se rohů oltáře.
29. I oznámeno králi Šalomounovi, že utekl Joáb k stánku Hospodinovu,
a že jest u oltáře. Tedy poslal Šalomoun Banaiáše syna Joiadova, řka:
Jdi, oboř se na něj.
30. A když přišel Banaiáš k stánku Hospodinovu a řekl jemu: Takto
praví král: Vyjdi, odpověděl jemu: Nikoli, ale tuto umru. V tom
oznámil zase Banaiáš králi řeč tu, řka: Takto mluvil Joáb, a tak mi
odpověděl.
31. Na to řekl jemu král: Učiň, jakž mluvil, a udeř na něj, a pochovej
jej, a odejmeš krev nevinnou, kterouž vylil Joáb, ode mne i od domu
otce mého.
32. A navrátí Hospodin krev jeho na hlavu jeho; nebo obořiv se na dva
muže spravedlivější a lepší, než jest sám, zamordoval je mečem bez
vědomí otce mého Davida, Abnera syna Ner, hejtmana vojska Izraelského,
a Amazu syna Jeter, hejtmana vojska Judského.
33. A tak navrátí se krev jejich na hlavu Joábovu, a na hlavu semene
jeho na věky, Davidovi pak a semeni jeho, domu jeho a stolici jeho buď
pokoj až na věky od Hospodina.
34. A protož vyšed Banaiáš syn Joiadův, obořil se na něj, a zabil jej.
A pochován jest v domě svém na poušti.
35. I ustanovil král Banaiáše syna Joiadova místo něho nad vojskem, a
Sádocha kněze ustanovil král místo Abiatara.
36. Zatím poslav král, povolal Semei, a řekl jemu: Ustavěj sobě dům v
Jeruzalémě, a tu zůstávej a nevycházej odtud ani sem ani tam.
37. Nebo v kterýkoli den vyjdeš, a přejdeš přes potok Cedron, věz
jistotně, že umřeš; krev tvá bude na hlavu tvou.
38. I dí Semei k králi: Dobráť jest ta řeč. Jakož mluvil pán můj král,
takť učiní služebník tvůj. A tak bydlil Semei v Jeruzalémě po mnohé
dny.
39. Stalo se pak po třech letech, že utekli dva služebníci Semei k
Achisovi synu Maachy, králi Gát. I pověděli to Semei, řkouce: Hle,
služebníci tvoji jsou v Gát.
40. Pročež vstav Semei, osedlal osla svého, a jel do Gát k Achisovi,
aby hledal služebníků svých. I navrátil se Semei, a přivedl zase
služebníky své z Gát.
41. Povědíno pak Šalomounovi, že odšel Semei z Jeruzaléma do Gát, a že
se navrátil.
42. Tedy poslav král, povolal Semei a řekl jemu: Zdaliž jsem tě
přísahou nezavázal skrze Hospodina, a osvědčil jsem proti tobě, řka: V
kterýkoli den vyjdeš, a sem i tam choditi budeš, věz jistotně, že
smrtí umřeš? A řekl jsi mi: Dobrá jest ta řeč, kterouž jsem slyšel.
43. Pročež jsi tedy neostříhal přísahy Hospodinovy a přikázaní, kteréž
jsem přikázal tobě?
44. Řekl také král k Semei: Ty víš všecko zlé, kteréhož povědomo jest
srdce tvé, co jsi učinil Davidovi otci mému, ale Hospodin uvedl zase
to tvé zlé na hlavu tvou.
45. Král pak Šalomoun bude požehnaný, a stolice Davidova stálá před
Hospodinem až na věky.
46. I přikázal král Banaiášovi synu Joiadovu, kterýž vyšed, obořil se


Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.