Bible kralická: Izaiáš, 54. kapitola


1. Prozpěvuj, neplodná, kteráž nerodíš, zvučně prozpěvuj a prokřikni,
kteráž ku porodu nepracuješ, nebo více bude synů opuštěné, nežli synů
té, kteráž má muže, praví Hospodin.
2. Rozšiř místo stanu svého, a čalounů příbytků svých roztáhnouti
nezbraňuj; natáhni i provazů svých, a kolíky své utvrď.
3. Nebo na pravo i na levo se rozmůžeš, a símě tvé národy dědičně
vládnouti bude, a města pustá osadí.
4. Nebojž se, nebo nebudeš zahanbena, aniž se zapyřuj, nebo nebudeš v
potupu uvedena; nýbrž na potupu mladosti své zapomeneš, a na pohanění
vdovství svého nezpomeneš více.
5. Nebo manželem tvým jest Učinitel tvůj, jehož jméno Hospodin
zástupů, a vykupitel tvůj Svatý Izraelský Bohem vší země slouti bude.
6. Nebo jako ženy propuštěné a v duchu sevřené povolá tě Hospodin, a
jako ženy mladice, když v pohrdnutí budeš, praví Bůh tvůj.
7. Na maličkou chvilku poopustil jsem tě, ale v slitování převelikém
shromáždím tě.
8. V maličkém hněvě skryl jsem tvář svou na maličko před tebou, ale v
milosrdenství věčném slituji se nad tebou, praví vykupitel tvůj
Hospodin.
9. Neboť jest to u mne, co při potopě Noé. Jakož jsem přisáhl, že se
nebudou více rozlévati vody Noé po zemi, tak jsem přisáhl, že se
nerozhněvám na tě, aniž tobě přísně domlouvati budu.
10. A byť se i hory pohybovaly, a pahrbkové ustupovali, milosrdenství
mé však od tebe neodstoupí, a smlouva pokoje mého se nepohne, praví
slitovník tvůj Hospodin.
11. Ó ssoužená, vichřicí zmítaná, potěšení zbavená, aj, já položím na
karbunkulích kamení tvé, a založím tě na zafiřích.
12. A vzdělám z křištálu skla tvá, a brány tvé z kamení třpytícího se,
i všecka pomezí tvá z kamení drahého.
13. Synové pak tvoji všickni vyučení budou od Hospodina, a hojnost
pokoje budou míti synové tvoji.
14. Na spravedlnosti upevněna budeš. Vzdálíš se od ssoužení, protož se
ho nebudeš báti, a od setření, nebo nepřiblíží se k tobě.
15. Aj, budouť nejedni bydliti s tebou, kteříž nejsou moji, ale kdož
by bydleje s tebou, byl proti tobě, padne.
16. Aj, já stvořil jsem kováře dýmajícího při ohni na uhlí, a
vynášejícího nádobí k dílu svému, já také stvořil jsem zhoubce, aby
hubil.
17. Žádný nástroj proti tobě udělaný nepodaří se, a každý jazyk,
povstávající proti tobě na soudu, potupíš. Toť jest dědictví
služebníků Hospodinových, a spravedlnost jejich ode mne, praví


Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.