Bible kralická: Žalm 58


1. (58:1) Přednímu z kantorů, jako: Nevyhlazuj, Davidův žalm zlatý.
(58:2) Právě-liž vy, ó shromáždění, spravedlnost vypovídáte?
Upřímně-liž soudy činíte, vy synové lidští?
2. (58:3) Anobrž raději nepravosti v srdci ukládáte, a násilí rukou
svých v zemi této odvažujete.
3. (58:4) Uchýlili se bezbožníci hned od narození, pobloudili hned od
života matky, mluvíce lež.
4. (58:5) Jed v sobě mají jako jedovatý had, jako lítý had hluchý,
kterýž zacpává ucho své,
5. (58:6) Aby neslyšel hlasu zaklinačů, a čarodějníka v čářích
vycvičeného.
6. (58:7) Ó Bože, potři jim zuby v ústech jejich, střenovní zuby
lvíčat těch polámej, Hospodine.
7. (58:8) Nechť se rozplynou jako voda, a zmizejí; ať jsou jako ten,
kterýž napíná luk, jehož však střely se lámí,
8. (58:9) Jako hlemejžď, kterýž tratí se a mizí, jako nedochůdče ženy,
ješto nespatřilo slunce.
9. (58:10) Prvé než lidé pocítí trní jejich a bodláku, hned za živa
zapálením jako vichřicí zachváceni budou.
10. (58:11) I bude se veseliti spravedlivý, když uzří pomstu, nohy své
umyje ve krvi bezbožníka.
11. (58:12) Ano dí každý: V pravdě, žeť má užitek spravedlivý, jistě,
žeť jest Bůh soudce na zemi.


Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.