Archiv rubriky: Žalmy

Bible kralická, starý zákon, kniha Žalmy

Bible kralická: Žalm 150

1. Halelujah. Chvalte Boha silného pro svatost jeho, chvalte jej pro rozšíření síly jeho. 2. Chvalte jej ze všelijaké moci jeho, chvalte jej podlé veliké důstojnosti jeho. 3. Chvalte jej zvukem trouby, chvalte jej na loutnu a citaru. 4. Chvalte … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 150

Bible kralická: Žalm 149

1. Halelujah. Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu jeho v shromáždění svatých. 2. Vesel se Izrael v tom, kterýž ho učinil, synové Sionští plésejte v králi svém. 3. Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben a na citaru prozpěvujte jemu. 4. … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 149

Bible kralická: Žalm 148

1. Halelujah. Chvalte hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na výsostech. 2. Chvalte jej všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové jeho. 3. Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy. 4. Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 148

Bible kralická: Žalm 147

1. Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu, nebo rozkošné jest, a ozdobná jest chvála. 2. Stavitel Jeruzaléma Hospodin, rozptýlený lid Izraelský shromažďuje, 3. Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich, 4. Kterýž sčítá počet hvězd, a … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 147

Bible kralická: Žalm 146

1. Halelujah. Chval, duše má, Hospodina. 2. Chváliti budu Hospodina, dokud jsem živ, žalmy zpívati Bohu svému, dokud mne stává. 3. Nedoufejtež v knížatech, v synech lidských, v nichž není vysvobození. 4. Vychází duch jejich, navracují se do země své, … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 146

Bible kralická: Žalm 145

1. Chvalitebná píseň Davidova. Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a dobrořečiti jménu tvému na věky věků. 2. Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků. 3. Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 145

Bible kralická: Žalm 144

1. Davidův. Požehnaný Hospodin skála má, kterýž učí ruce mé boji, a prsty mé bitvě. 2. Milosrdenství mé a hrad můj, útočiště mé, vysvoboditel můj, a štít můj, protož v něhoť já doufám; onť mi podmaňuje lidi. 3. Hospodine, co … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 144

Bible kralická: Žalm 143

1. Žalm Davidův. Hospodine, slyš modlitbu mou, pozoruj pokorné prosby mé; pro pravdu svou vyslyš mne, i pro spravedlnost svou. 2. A nevcházej v soud s služebníkem svým, neboť by nebyl spravedliv před tebou nižádný živý. 3. Nebo stihá nepřítel … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 143

Bible kralická: Žalm 142

1. (142:1) Vyučující Davidův, když byl v jeskyni, modlitba jeho. (142:2) Hlasem svým k Hospodinu volám, hlasem svým Hospodinu pokorně se modlím. 2. (142:3) Vylévám před oblíčejem jeho žádost svou, a ssoužení své před ním oznamuji. 3. (142:4) Když se … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 142

Bible kralická: Žalm 141

1. Žalm Davidův. Hospodine, k toběť volám, pospěš ke mně; pozoruj hlasu mého, když tebe vzývám. 2. Budiž příjemná modlitba má, jako kadění před oblíčejem tvým, pozdvižení rukou mých, jako obět večerní. 3. Polož, Hospodine, stráž ústům mým, ostříhej dveří … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 141