Archiv rubriky: 2. Korintským

Bible kralická, nový zákon, kniha 2. Korintským

Bible kralická: 2. Korintským, 13. kapitola

1. Toto potřetí jdu k vám. V ústech dvou neb tří svědků staneť každé slovo. 2. Předpovědělť jsem, a předpovídám podruhé jako přítomný, a nyní nepřítomný píši těm, kteříž prvé hřešili, i jiným všechněm, že přijdu-liť opět znovu, neodpustím, 3. … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Korintským, 13. kapitola

Bible kralická: 2. Korintským, 12. kapitola

1. Ale chlubiti mi se není dobré, nebo přišel bych k viděním a zjevením Páně. 2. Znám člověka v Kristu před lety čtrnácti, (v těle-li, nevím, čili krom těla, nevím, Bůhť ví), kterýž byl vtržen až do třetího nebe. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Korintským, 12. kapitola

Bible kralická: 2. Korintským, 11. kapitola

1. Ó byste mne maličko posnesli v nemoudrosti, nýbrž posneste mne. 2. Neboť miluji vás Božím milováním. Zasnoubilť jsem zajisté vás čistou pannu oddati jednomu muži, Kristu. 3. Ale bojím se, aby snad, jakž onen had svedl Evu chytrostí svou, … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Korintským, 11. kapitola

Bible kralická: 2. Korintským, 10. kapitola

1. Já pak sám Pavel prosím vás skrze tichost a dobrotivost Kristovu, kterýžto v přítomnosti u vás jsem pokorný, ale v nepřítomnosti jsem k vám směle dověrný. 2. Prosímť pak, abych přítomen jsa, nemusil se osvoboditi tou smělostí, na kterouž … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Korintským, 10. kapitola

Bible kralická: 2. Korintským, 9. kapitola

1. Nebo o pomoci, kteráž se děje svatým, jest zbytečné psáti vám. 2. Vím zajisté o vaší hotovosti, pro kterouž chlubím se vámi Macedonským, že Achaia hotova jest od předešlého léta. A ta vaše horlivost mnohými pohnula. 3. I poslal … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Korintským, 9. kapitola

Bible kralická: 2. Korintským, 8. kapitola

1. Známuť pak vám činíme, bratří, milost Boží, danou zborům Macedonským, 2. Že v mnohém zkušení ssoužení rozhojnilá radost jejich a převeliká chudobajejich rozhojněna jest v bohatství upřímostijejich. 3. Nebo svědectví jim vydávám, že podlé možnosti, ba i nad možnost … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Korintským, 8. kapitola

Bible kralická: 2. Korintským, 7. kapitola

1. Taková tedy majíce zaslíbení, nejmilejší, očišťujmež se od všeliké poškvrny těla i ducha, konajíce posvěcení v bázni Boží. 2. Přijmětež nás. Žádnémuť jsme neublížili, žádnému neuškodili, žádného neoklamali. 3. Nepravím toho ku potupě, poněvadž jsem napřed pověděl, že jste … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Korintským, 7. kapitola

Bible kralická: 2. Korintským, 6. kapitola

1. Protož napomáhajíce, i napomínáme vás, abyste milosti Boží nadarmo nebrali, 2. (Neboť praví: V čas příhodný uslyšel jsem tě, a v den spasení spomohl jsem tobě. Aj, nyníť jest čas příhodný, aj, nyní dnové spasení.) 3. Žádného nedávájíce v … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Korintským, 6. kapitola

Bible kralická: 2. Korintským, 5. kapitola

1. Víme zajisté, že byl-li by tohoto našeho zemského přebývání stánek zbořen, stavení od Boha máme, příbytek ne rukou udělaný, věčný v nebesích. 2. Pročež i v tomto vzdycháme, v příbytek svůj, kterýž jest s nebe, oblečeni býti žádajíce, 3. … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Korintským, 5. kapitola

Bible kralická: 2. Korintským, 4. kapitola

1. Protož majíce toto přisluhování, jakž jsme milosrdenství došli, neoblevujeme. 2. Ale odmítáme ukrývání neslušnosti, nechodíce v chytrosti, aniž se lstivě obírajíce s slovem Božím, ale zjevováním pravdy v příjemnost uvodíce sebe u každého svědomí lidského před oblíčejem Božím. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Korintským, 4. kapitola