Archiv rubriky: Jan

Bible kralická, nový zákon, kniha Jan

Bible kralická: Jan, 21. kapitola

1. Potom zjevil se opět Ježíš učedlníkům u moře Tiberiadského. Zjevil se pak takto: 2. Byli spolu Šimon Petr a Tomáš, kterýž sloul Didymus, a Natanael, kterýž byl z Kány Galilejské, a synové Zebedeovi, a jiní z učedlníků jeho dva. … Celý příspěvek

Rubriky: Jan | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jan, 21. kapitola

Bible kralická: Jan, 20. kapitola

1. Prvního pak dne po sobotě Maria Magdaléna šla ráno k hrobu, když ještě tma bylo. I uzřela kámen odvalený od hrobu. 2. I běžela a přišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učedlníkovi, tomu, jehož miloval Ježíš, a řekla … Celý příspěvek

Rubriky: Jan | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jan, 20. kapitola

Bible kralická: Jan, 19. kapitola

1. Tedy vzal Pilát Ježíše, a zbičoval. 2. A žoldnéři zpletše korunu z trní, vstavili na hlavu jeho, a pláštěm šarlatovým přioděli jej. 3. A říkali: Zdráv buď, králi Židovský. A bili jej hůlkami. 4. I vyšel opět ven Pilát, … Celý příspěvek

Rubriky: Jan | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jan, 19. kapitola

Bible kralická: Jan, 18. kapitola

1. To když pověděl Ježíš, vyšel s učedlníky svými přes potok Cedron, kdež byla zahrada; do kteréžto všel on i učedlníci jeho. 2. Věděl pak i Jidáš, zrádce jeho, to místo; nebo často chodíval tam Ježíš s učedlníky svými. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Jan | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jan, 18. kapitola

Bible kralická: Jan, 17. kapitola

1. To pověděv Ježíš, i pozdvihl oči svých k nebi a řekl: Otče, přišlať hodina, oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil tebe; 2. Jakož jsi dal jemu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal jemu, … Celý příspěvek

Rubriky: Jan | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jan, 17. kapitola

Bible kralická: Jan, 16. kapitola

1. Toto mluvil jsem vám, abyste se nezhoršili. 2. Vypovědíť vás ze škol, ano přijdeť čas, že všeliký, kdož vás mordovati bude, domnívati se bude, že tím Bohu slouží. 3. A toť učiní vám proto, že nepoznali Otce ani mne. … Celý příspěvek

Rubriky: Jan | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jan, 16. kapitola

Bible kralická: Jan, 15. kapitola

1. Já jsem ten vinný kmen pravý, a Otec můj vinař jest. 2. Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ovoce, odřezuje, a každou, kteráž nese ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla. 3. Již vy čisti jste pro řeč, kterouž jsem … Celý příspěvek

Rubriky: Jan | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jan, 15. kapitola

Bible kralická: Jan, 14. kapitola

1. Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte. 2. V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. 3. Jduť, abych vám připravil místo. A když odejdu, a připravím vám místo, zase … Celý příspěvek

Rubriky: Jan | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jan, 14. kapitola

Bible kralická: Jan, 13. kapitola

1. Před svátkem pak velikonočním, věda Ježíš, že přišla hodina jeho, aby šel z tohoto světa k Otci, milovav své, kteříž byli na světě, až do konce je miloval. 2. A když večeřeli, (a ďábel již byl vnukl v srdce … Celý příspěvek

Rubriky: Jan | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jan, 13. kapitola

Bible kralická: Jan, 12. kapitola

1. Tedy Ježíš šestý den před velikonocí přišel do Betany, kdež byl Lazar ten, kterýž byl umřel, jehož vzkřísil z mrtvých. 2. I připravili jemu tu večeři, a Marta posluhovala, Lazar pak byl jeden z stolících s ním. 3. Maria … Celý příspěvek

Rubriky: Jan | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jan, 12. kapitola