Archiv rubriky: Lukáš

Bible kralická, nový zákon, kniha Lukáš

Bible kralická: Lukáš, 24. kapitola

1. Prvního pak dne po sobotě velmi ráno šly k hrobu, nesouce vonné věci, kteréž byly připravily, a některé jiné s nimi. 2. I nalezly kámen odvalený od hrobu. 3. A všedše, nenalezly těla Pána Ježíše. 4. I stalo se, … Celý příspěvek

Rubriky: Lukáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Lukáš, 24. kapitola

Bible kralická: Lukáš, 23. kapitola

1. Tehdy povstavši všecko množství jich, vedli jej ku Pilátovi. 2. A počali naň žalovati, řkouce: Tohoto jsme nalezli, an převrací lid, a brání daně dávati císaři, pravě se býti Kristem králem. 3. Pilát pak otázal se ho, řka: Jsi-liž … Celý příspěvek

Rubriky: Lukáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Lukáš, 23. kapitola

Bible kralická: Lukáš, 22. kapitola

1. Přibližoval se pak svátek přesnic, kterýž slove velikanoc. 2. I hledali přední kněží {biskupové} a zákonníci, kterak by jej vyhladili; nebo obávali se lidu. 3. Tedy vstoupil satan do Jidáše, přijmím Iškariotského, kterýž byl z počtu dvanácti. 4. A … Celý příspěvek

Rubriky: Lukáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Lukáš, 22. kapitola

Bible kralická: Lukáš, 21. kapitola

1. A pohleděv, uzřel bohaté, kteříž metali dary své do pokladnice. 2. Uzřel pak i jednu vdovu chudičkou, ana uvrhla tam dva šarty. 3. I řekl: V pravdě pravím vám, že vdova tato chudá více než všickni uvrhla. 4. Nebo … Celý příspěvek

Rubriky: Lukáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Lukáš, 21. kapitola

Bible kralická: Lukáš, 20. kapitola

1. I stalo se těch dnů v jeden den, když on učil lid v chrámě, a kázal evangelium, že přišli k tomu přední kněží {biskupové} a zákonníci s staršími. 2. I řekli jemu: pověz nám, jakou mocí tyto věci činíš, … Celý příspěvek

Rubriky: Lukáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Lukáš, 20. kapitola

Bible kralická: Lukáš, 19. kapitola

1. A všed, bral se přes Jericho. 2. A aj, muž, jménem Zacheus, a ten byl hejtman nad celnými, a byl bohatý. 3. I žádostiv byl viděti Ježíše, kdo by byl; a nemohl pro zástup, nebo postavy malé byl. 4. … Celý příspěvek

Rubriky: Lukáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Lukáš, 19. kapitola

Bible kralická: Lukáš, 18. kapitola

1. Pověděl jim také i podobenství, kterak by potřebí bylo vždycky se modliti a neoblevovati, 2. Řka: Byl jeden soudce v městě jednom, kterýž se Boha nebál, a člověka nestyděl. 3. Byla pak vdova v témž městě. I přišla k … Celý příspěvek

Rubriky: Lukáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Lukáš, 18. kapitola

Bible kralická: Lukáš, 17. kapitola

1. Tedy řekl učedlníkům: Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale běda, skrze kohož přicházejí. 2. Lépe by mu bylo, aby žernov osličí vložen byl na hrdlo jeho, a uvržen byl do moře, než by pohoršil jednoho z těchto maličkých. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Lukáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Lukáš, 17. kapitola

Bible kralická: Lukáš, 16. kapitola

1. Pravil pak i učedlníkům svým: Člověk jeden byl bohatý, kterýž měl šafáře; a ten obžalován jest před ním, jako by mrhal statek jeho. 2. I povolav ho, řekl jemu: Což to slyším o tobě? Vydej počet z vládařství svého, … Celý příspěvek

Rubriky: Lukáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Lukáš, 16. kapitola

Bible kralická: Lukáš, 15. kapitola

1. Přibližovali se pak k němu všickni publikáni a hříšníci, aby ho slyšeli. 2. I reptali farizeové a zákonníci, řkouce: Tento hříšníky přijímá, a jí s nimi. 3. I pověděl jim podobenství toto, řka: 4. Kdyby někdo z vás měl … Celý příspěvek

Rubriky: Lukáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Lukáš, 15. kapitola