Archiv rubriky: Marek

Bible kralická, nový zákon, kniha Marek

Bible kralická: Marek, 16. kapitola

1. A když pominula sobota, Maria Magdaléna a Maria Jakubova a Salome nakoupily vonných věcí, aby přijdouce, pomazaly Ježíše. 2. Protož velmi ráno v první den po sobotě přišly k hrobu, an již slunce vzešlo. 3. I pravily vespolek: Kdo … Celý příspěvek

Rubriky: Marek | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Marek, 16. kapitola

Bible kralická: Marek, 15. kapitola

1. A hned ráno, uradivše se přední kněží {biskupové} s staršími a s zákonníky i se vším shromážděním, svázavše Ježíše, vedli jej a dali Pilátovi. 2. I otázal se ho Pilát: Ty-li jsi ten král Židovský? A on odpověděv, řekl … Celý příspěvek

Rubriky: Marek | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Marek, 15. kapitola

Bible kralická: Marek, 14. kapitola

1. Po dvou pak dnech byl hod beránka a přesnic; i hledali přední kněží {biskupové} a zákonníci, kterak by jej lstivě jmouce, zamordovali. 2. Ale pravili: Ne v svátek, aby snad nebyl rozbroj v lidu. 3. A když byl v … Celý příspěvek

Rubriky: Marek | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Marek, 14. kapitola

Bible kralická: Marek, 13. kapitola

1. A když vycházel z chrámu, dí jemu jeden z učedlníků jeho: Mistře, pohleď, kteraké kamení a jaké stavení! 2. Tedy Ježíš odpovídaje, řekl jemu: Vidíš tato tak veliká stavení? Nebudeť ostaven kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Marek | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Marek, 13. kapitola

Bible kralická: Marek, 12. kapitola

1. Tedy počal jim mluviti v podobenstvích: Vinici štípil člověk, a opletl ji plotem, a vkopal pres, a ustavěl věži, a pronajal ji vinařům, i odšel na cestu. 2. A když toho čas byl, poslal k vinařům služebníka, aby od … Celý příspěvek

Rubriky: Marek | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Marek, 12. kapitola

Bible kralická: Marek, 11. kapitola

1. A když se přiblížili k Jeruzalému a Betfagi i Betany při hoře Olivetské, poslal dva z učedlníků svých. 2. A řekl jim: Jděte do městečka, kteréž proti vám jest, a hned vejdouce tam, naleznete oslátko přivázané, na kterémž nižádný … Celý příspěvek

Rubriky: Marek | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Marek, 11. kapitola

Bible kralická: Marek, 10. kapitola

1. A vstav odtud, přišel do končin Judských skrze krajinu za Jordánem ležící. I sešli se k němu zase zástupové, a jakž obyčej měl, opět je učil. 2. Tedy přistoupivše farizeové, otázali se ho: sluší-li muži propustiti ženu? pokoušejíce ho. … Celý příspěvek

Rubriky: Marek | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Marek, 10. kapitola

Bible kralická: Marek, 9. kapitola

1. I pravil jim: Amen pravím vám, žeť jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří království Boží přicházející v moci. 2. A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana, i uvedl je na … Celý příspěvek

Rubriky: Marek | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Marek, 9. kapitola

Bible kralická: Marek, 8. kapitola

1. V těch dnech když velmi veliký zástup byl, a neměli, co by jedli, svolav 2. Lítost mám nad zástupy; nebo již tři dni trvají se mnou, a nemají, co by jedli. 3. A rozpustím-li je lačné do domů jejich, … Celý příspěvek

Rubriky: Marek | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Marek, 8. kapitola

Bible kralická: Marek, 7. kapitola

1. I sešli se k němu farizeové a někteří z zákonníků, kteříž byli přišli z Jeruzaléma. 2. A uzřevše některé z učedlníků jeho obecnýma rukama, (to jest neumytýma), jísti chleby, reptali o to. 3. Nebo farizeové i všickni Židé nejedí, … Celý příspěvek

Rubriky: Marek | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Marek, 7. kapitola