Archiv rubriky: Matouš

Bible kralická, nový zákon, kniha Matouš

Bible kralická: Matouš, 28. kapitola

1. Na skonání pak soboty, když již svitalo na první den toho téhodne, přišla Maria Magdaléna, a druhá Maria, aby pohleděly na hrob. 2. A aj, země třesení stalo se veliké. Nebo anděl Páně sstoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil … Celý příspěvek

Rubriky: Matouš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Matouš, 28. kapitola

Bible kralická: Matouš, 27. kapitola

1. A když bylo ráno, vešli v radu všickni přední kněží {biskupové} a starší lidu proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali. 2. I svázavše jej, vedli, a vydali ho Pontskému Pilátovi hejtmanu. 3. Tedy vida Jidáš zrádce jeho, že … Celý příspěvek

Rubriky: Matouš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Matouš, 27. kapitola

Bible kralická: Matouš, 26. kapitola

1. I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto všecky, řekl učedlníkům svým: 2. Víte, že po dvou dnech velikanoc bude, a Syn člověka zrazen bude, aby byl ukřižován. 3. Tehdy sešli se přední kněží {biskupové} a zákonníci, i starší … Celý příspěvek

Rubriky: Matouš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Matouš, 26. kapitola

Bible kralická: Matouš, 25. kapitola

1. Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto vzavše lampy své, vyšly proti ženichovi. 2. Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých. 3. Ty bláznivé vzavše lampy své, nevzaly s sebou oleje. 4. Opatrné pak vzaly olej … Celý příspěvek

Rubriky: Matouš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Matouš, 25. kapitola

Bible kralická: Matouš, 24. kapitola

1. A vyšed Ježíš, bral se z chrámu. I přistoupili učedlníci jeho, aby ukázali jemu stavení chrámové. 2. Ježíš pak řekl jim: Vidíte-liž tyto všecky věci? Amen pravím vám: Nebude zůstaven tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Matouš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Matouš, 24. kapitola

Bible kralická: Matouš, 23. kapitola

1. Tehdy Ježíš mluvil zástupům a učedlníkům svým, 2. Řka: Na stolici Mojžíšově posadili se zákonníci a farizeové. 3. Protož všecko, což by koli rozkázali vám zachovávati, zachovávejte a čiňte, ale podlé skutků jejich nečiňte; neboť praví, ale nečiní. 4. … Celý příspěvek

Rubriky: Matouš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Matouš, 23. kapitola

Bible kralická: Matouš, 22. kapitola

1. I odpovídaje Ježíš, mluvil jim opět v podobenstvích, řka: 2. Podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž učinil svadbu synu svému. 3. I poslal služebníky své, aby povolali pozvaných na svadbu, ale nechtěli přijíti. 4. Opět poslal jiné služebníky, … Celý příspěvek

Rubriky: Matouš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Matouš, 22. kapitola

Bible kralická: Matouš, 21. kapitola

1. A když se přiblížili k Jeruzalému, a přišli do Betfage k hoře Olivetské, tedy Ježíš poslal dva učedlníky své, 2. Řka jim: Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a hned naleznete oslici přivázanou a oslátko s ní. Odvěžtež … Celý příspěvek

Rubriky: Matouš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Matouš, 21. kapitola

Bible kralická: Matouš, 20. kapitola

1. Nebo podobno jest království nebeské člověku hospodáři, kterýž vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou. 2. Smluviv pak s dělníky z peníze denního, odeslal je na vinici svou. 3. A vyšed okolo hodiny třetí, uzřel jiné, ani … Celý příspěvek

Rubriky: Matouš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Matouš, 20. kapitola

Bible kralická: Matouš, 19. kapitola

1. I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, bral se z Galilee, a přišel do končin Judských za Jordán. 2. I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je tam. 3. I přistoupili k němu farizeové, pokoušejíce ho a … Celý příspěvek

Rubriky: Matouš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Matouš, 19. kapitola