Archiv rubriky: Římanům

Bible kralická, nový zákon, kniha Římanům

Bible kralická: Římanům, 16. kapitola

1. Poroučímť pak vám Fében, sestru naši, služebnici církve Cenchrenské, 2. Abyste ji přijali v Pánu, tak jakž sluší na svaté, a abyste jí pomocni byli, jestliže by vás v čem potřebovala. Nebo i ona mnohým hostem ochotně posluhovala, až … Celý příspěvek

Rubriky: Římanům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Římanům, 16. kapitola

Bible kralická: Římanům, 15. kapitola

1. Povinniť jsme pak my silní mdloby nemocných snášeti, a ne sami sobě se líbiti. 2. A protož jeden každý z nás bližnímu se lib k dobrému pro vzdělání. 3. Nebo i Kristus ne sám se sobě líbil, ale jakož … Celý příspěvek

Rubriky: Římanům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Římanům, 15. kapitola

Bible kralická: Římanům, 14. kapitola

1. Mdlého pak u víře přijímejte ne k hádkám o otázkách. 2. Nebo někdo věří, že může jísti všecko; jiný pak mdlý jsa, jí zelí. 3. Ten kdož jí, nepokládej sobě za nic toho, kdož nejí; a kdo nejí, toho … Celý příspěvek

Rubriky: Římanům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Římanům, 14. kapitola

Bible kralická: Římanům, 13. kapitola

1. Každá duše vrchnostem poddána buď. Neboť není vrchnosti, jediné od Boha, a kteréž vrchnosti jsou, od Boha zřízené jsou. 2. A protož kdož se vrchnosti protiví, Božímu zřízení se protiví; kteříž se pak protiví, odsouzení sobě dobudou. 3. Nebo … Celý příspěvek

Rubriky: Římanům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Římanům, 13. kapitola

Bible kralická: Římanům, 12. kapitola

1. Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou. 2. A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle … Celý příspěvek

Rubriky: Římanům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Římanům, 12. kapitola

Bible kralická: Římanům, 11. kapitola

1. Protož pravím: Zdaliž Bůh zavrhl lid svůj? Nikoli; nebo i já Izraelský jsem, z semene Abrahamova, z pokolení Beniaminova. 2. Nezavrhlť Bůh lidu svého, kterýž předzvěděl. Zdali nevíte, co písmo praví o Eliášovi, kterak se modlí Bohu proti lidu … Celý příspěvek

Rubriky: Římanům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Římanům, 11. kapitola

Bible kralická: Římanům, 10. kapitola

1. Bratří, příchylnost zajisté s zvláštní líbostí srdce mého jestiť k Izraelovi, i modlitba za něj k Bohu, aby spasen byl. 2. Neboť jim svědectví vydávám, žeť horlivost Boží mají, ale ne podlé umění. 3. Nebo neznajíce Boží spravedlnosti, a … Celý příspěvek

Rubriky: Římanům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Římanům, 10. kapitola

Bible kralická: Římanům, 9. kapitola

1. Pravduť pravím v Kristu, a neklamámť, čemuž i svědomí mé svědectví vydává v Duchu svatém, 2. Žeť mám veliký zámutek, a ustavičnou bolest v srdci svém. 3. Nebo žádal bych já sám zavrženým býti od Krista místo bratří svých, … Celý příspěvek

Rubriky: Římanům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Římanům, 9. kapitola

Bible kralická: Římanům, 8. kapitola

1. A protož neníť již žádného potupení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podlé těla, ale podlé Ducha. 2. Nebo zákon Ducha života v Kristu Ježíši vysvobodil mne od zákona hřícha i smrti. 3. Nebo seč nemohl býti zákon, … Celý příspěvek

Rubriky: Římanům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Římanům, 8. kapitola

Bible kralická: Římanům, 7. kapitola

1. Zdaliž nevíte, bratří, (nebo povědomým zákona mluvím), že zákon panuje nad člověkem, dokudž živ jest? 2. Nebo žena, kteráž za mužem jest, živému muži přivázána jest zákonem; pakli by umřel muž, svobodná jest od zákona muže. 3. A protož … Celý příspěvek

Rubriky: Římanům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Římanům, 7. kapitola