Archiv rubriky: Skutky

Bible kralická, nový zákon, kniha Skutky

Bible kralická: Skutky, 28. kapitola

1. A tak zachováni byvše, teprv poznali, že ostrov ten sloul Melita. 2. Lidé pak toho ostrova velikou přívětivost k nám ukázali. Nebo zapálivše hranici drev, přijali nás všecky, pro déšť, kterýž v tu chvíli byl, a pro zimu. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Skutky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Skutky, 28. kapitola

Bible kralická: Skutky, 27. kapitola

1. A když bylo již usouzeno, abychom my se plavili do Vlach, poručen jest i Pavel i někteří jiní vězňové setníku, jménem Juliovi, kterýž byl nad houfem Augustovým. 2. Tedy všedše na lodí Adramyttenskou, abychom se plavili podlé krajin Azie, … Celý příspěvek

Rubriky: Skutky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Skutky, 27. kapitola

Bible kralická: Skutky, 26. kapitola

1. Potom Agrippa řekl Pavlovi: Dopouštíť se, abys sám za sebe promluvil. Tedy Pavel vztáh ruku, tuto zprávu dával: 2. Na všecky ty věci, z kterýchž mne viní Židé, králi Agrippo, za šťastného se počítám, že dnes před tebou odpovídati … Celý příspěvek

Rubriky: Skutky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Skutky, 26. kapitola

Bible kralická: Skutky, 25. kapitola

1. Tedy Festus vládařství ujav, po třech dnech přijel z Cesaree do Jeruzaléma. 2. I postavili se nejvyšší kněz {biskup} a přednější z Židů proti Pavlovi, a prosili ho, 3. Žádajíce té milosti proti němu, aby jej kázal přivesti do … Celý příspěvek

Rubriky: Skutky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Skutky, 25. kapitola

Bible kralická: Skutky, 24. kapitola

1. Po pěti pak dnech sstoupil nejvyšší kněz {biskup} Ananiáš s staršími a s nějakým Tertullem řečníkem. Kteříž postavili se před vládařem proti Pavlovi. 2. A když povolán byl, počal žalovati Tertullus, řka: 3. Kterak mnohý pokoj způsoben jest nám … Celý příspěvek

Rubriky: Skutky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Skutky, 24. kapitola

Bible kralická: Skutky, 23. kapitola

1. Tedy Pavel, pohleděv pilně na to shromáždění, řekl: Muži bratří, já všelijak s dobrým svědomím obcoval jsem před Bohem až do dnešního dne. 2. Tedy nejvyšší kněz {biskup} Ananiáš kázal těm, kteříž u něho stáli, aby jej bili v … Celý příspěvek

Rubriky: Skutky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Skutky, 23. kapitola

Bible kralická: Skutky, 22. kapitola

1. Muži bratří a otcové, poslechněte této mé před vámi omluvy. 2. (Uslyševše pak, že by k nim mluvil Židovským jazykem, tím raději mlčeli.) I řekl: 3. Já zajisté jsem muž Žid, narozený v Tarsu Cilickém, ale vychován jsem v … Celý příspěvek

Rubriky: Skutky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Skutky, 22. kapitola

Bible kralická: Skutky, 21. kapitola

1. Když jsme se pak plavili, rozloučivše se s nimi, přímým během přijeli jsme do Koum, a druhý den do Ródu, a odtud do Patary. 2. I nalezše tu lodí, kteráž měla plouti do Fenicen, a vstoupivše na ni, plavili … Celý příspěvek

Rubriky: Skutky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Skutky, 21. kapitola

Bible kralická: Skutky, 20. kapitola

1. Když pak přestala ta bouřka, povolav Pavel učedlníků, a požehnav jich, vyšel odtud, aby se bral do Macedonie. 2. A když prošel ty krajiny, a napomenutí jim učiniv mnohými řečmi, přišel do země Řecké. 3. A pobyv tam za … Celý příspěvek

Rubriky: Skutky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Skutky, 20. kapitola

Bible kralická: Skutky, 19. kapitola

1. I stalo se, když Apollo byl v Korintu, že Pavel prošed vrchní krajiny, přišel do Efezu, a nalezna tu některé učedlníky, 2. Řekl jim: Přijali-li jste Ducha svatého, uvěřivše? A oni řekli jemu: Ba aniž jsme slýchali, jest-li Duch … Celý příspěvek

Rubriky: Skutky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Skutky, 19. kapitola