Archiv rubriky: Židům

Bible kralická, nový zákon, kniha Židům

Bible kralická: Židům, 13. kapitola

1. Láska bratrská ať zůstává. 2. Na přívětivost k hostem nezapomínejte; skrze ni zajisté někteří, nevěděvše, anděly za hostě přijímali. 3. Pomněte na vězně, jako byste spoluvězňové byli, na ssoužené, jakožto ti, kteříž také v těle jste. 4. Poctivéť jest … Celý příspěvek

Rubriky: Židům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Židům, 13. kapitola

Bible kralická: Židům, 12. kapitola

1. Protož i my, takový oblak svědků vůkol sebe majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého sobě boje, 2. Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž, … Celý příspěvek

Rubriky: Židům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Židům, 12. kapitola

Bible kralická: Židům, 11. kapitola

1. Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných. 2. Pro ni zajisté svědectví došli předkové. 3. Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, tak že z ničeho jest to, což vidíme, učiněno. 4. Věrou lepší obět Bohu … Celý příspěvek

Rubriky: Židům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Židům, 11. kapitola

Bible kralická: Židům, 10. kapitola

1. Zákon zajisté, maje stín budoucího dobrého, a ne sám obraz těch věcí, jednostejnými obětmi, kteréž po všecka léta obětují, nikdy nemůž přistupujících dokonalých učiniti. 2. Sic jinak zdaliž by již nepřestaly obětovány býti, proto že by již neměli žádného … Celý příspěvek

Rubriky: Židům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Židům, 10. kapitola

Bible kralická: Židům, 9. kapitola

1. Mělať pak i první ona smlouva nařízené služby a svatyni světskou. 2. Nebo udělán byl stánek první, v kterémž byl svícen, a stůl, a posvátní chlebové, a ten sloul svatyně. 3. Za druhou pak oponou byl stánek, kterýž sloul … Celý příspěvek

Rubriky: Židům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Židům, 9. kapitola

Bible kralická: Židům, 8. kapitola

1. Ale summa toho mluvení jest, že takového máme nejvyššího kněze {biskupa}, kterýž se posadil na pravici trůnu velebnosti v nebesích. 2. Služebník jsa svatyně, a pravého toho stánku, kterýž Pán vzdělal, a ne člověk. 3. Všeliký zajisté nejvyšší kněz … Celý příspěvek

Rubriky: Židům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Židům, 8. kapitola

Bible kralická: Židům, 7. kapitola

1. Nebo ten Melchisedech byl král Sálem, kněz Boha nejvyššího, kterýž vyšel v cestu Abrahamovi, navracujícímu se od pobití králů, a dal jemu požehnání. 2. Kterémuž Abraham i desátek dal ze všeho. Kterýž nejprvé vykládá se král spravedlnosti, potom pak … Celý příspěvek

Rubriky: Židům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Židům, 7. kapitola

Bible kralická: Židům, 6. kapitola

1. Protož opustíce řeč počátku Kristova, k dokonalosti se nesme, ne opět zakládajíce gruntu pokání z skutků mrtvých, a víry v Boha, 2. Křtů učení, a vzkládání rukou, a vzkříšení z mrtvých, i soudu věčného. 3. A toť učiníme, dopustí-li … Celý příspěvek

Rubriky: Židům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Židům, 6. kapitola

Bible kralická: Židům, 5. kapitola

1. Všeliký zajisté nejvyšší kněz {biskup} z lidu vzatý za lidi bývá postaven v jednání s Bohem, totiž aby obětoval i dary i oběti za hříchy, 2. Kterýž by mohl, jakž sluší, lítost míti nad neznajícími a bloudícími, jsa i … Celý příspěvek

Rubriky: Židům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Židům, 5. kapitola

Bible kralická: Židům, 4. kapitola

1. Bojmež se tedy, aby snad opustě zaslíbení o vjití do odpočinutí jeho, neopozdil se někdo z vás. 2. Nebo i nám zvěstováno jest, jako i oněmno, ale neprospěla jim řeč slyšená, nepřipojená k víře těch, kteříž slyšeli. 3. Neboť … Celý příspěvek

Rubriky: Židům | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Židům, 4. kapitola