Archiv rubriky: Zjevení

Bible kralická, nový zákon, kniha Zjevení

Bible kralická: Zjevení, 22. kapitola

1. I ukázal mi potok čistý vody živé, světlý jako křištál, tekoucí z trůnu Božího a Beránkova. 2. U prostřed pak rynku jeho a s obou stran potoka bylo dřevo života, přinášející dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své, … Celý příspěvek

Rubriky: Zjevení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zjevení, 22. kapitola

Bible kralická: Zjevení, 21. kapitola

1. Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula, a moře již nebylo. 2. A já Jan viděl jsem město svaté, Jeruzalém nový, sstupující od Boha s nebe, připravený jako nevěstu okrášlenou … Celý příspěvek

Rubriky: Zjevení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zjevení, 21. kapitola

Bible kralická: Zjevení, 20. kapitola

1. I viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího klíč od propasti a řetěz veliký v ruce své. 2. I chopil draka, hada toho starého, kterýž jest ďábel a satan, i svázal jej za tisíc let. 3. A uvrhl ho … Celý příspěvek

Rubriky: Zjevení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zjevení, 20. kapitola

Bible kralická: Zjevení, 19. kapitola

1. Potom jsem slyšel veliký hlas velikého zástupu na nebi, řkoucího: Halelujah. Spasení, a sláva, a čest, i moc Pánu Bohu našemu. 2. Neboť jsou praví a spravedliví soudové jeho, kterýž odsoudil nevěstku tu velikou, kteráž byla porušila zemi smilstvem … Celý příspěvek

Rubriky: Zjevení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zjevení, 19. kapitola

Bible kralická: Zjevení, 18. kapitola

1. Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho. 2. I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn jest příbytkem ďáblů, a stráží každého ducha … Celý příspěvek

Rubriky: Zjevení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zjevení, 18. kapitola

Bible kralická: Zjevení, 17. kapitola

1. I přišel jeden z sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků, a mluvil se mnou, řka ke mně: Poď, ukážiť odsouzení nevěstky veliké, kteráž sedí na vodách mnohých, 2. S kterouž smilnili králové země, a zpili se vínem smilství jejího … Celý příspěvek

Rubriky: Zjevení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zjevení, 17. kapitola

Bible kralická: Zjevení, 16. kapitola

1. I slyšel jsem hlas veliký z chrámu, řkoucí těm sedmi andělům: Jděte, vylíte sedm koflíků hněvu Božího na zem. 2. I šel první, a vylil koflík svůj na zem, i vyvrhli se vředové škodliví a zlí na lidech, majících … Celý příspěvek

Rubriky: Zjevení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zjevení, 16. kapitola

Bible kralická: Zjevení, 15. kapitola

1. Potom viděl jsem jiný zázrak na nebi veliký a předivný: Sedm těch andělů majících sedm ran posledních; nebo skrze ně má dokonán býti hněv Boží. 2. A viděl jsem jako moře sklené, smíšené s ohněm, a ty, kteříž svítězili … Celý příspěvek

Rubriky: Zjevení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zjevení, 15. kapitola

Bible kralická: Zjevení, 14. kapitola

1. Tedy pohleděl jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním sto čtyřidceti a čtyři tisíce majících jméno Otce jeho napsané na čelích svých. 2. A slyšel jsem hlas s nebe, jako hlas vod mnohých, a jako … Celý příspěvek

Rubriky: Zjevení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zjevení, 14. kapitola

Bible kralická: Zjevení, 13. kapitola

1. (12:18) I stál jsem na písku mořském. (13:1) I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž měla sedm hlav a deset rohů. A na rozích jejích deset korun, a na hlavách jejích jméno rouhání. 2. Byla pak šelma ta, … Celý příspěvek

Rubriky: Zjevení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zjevení, 13. kapitola