Archiv rubriky: 1. Královská

Bible kralická, starý zákon, kniha 1. Královská

Bible kralická: 1. Královská, 22. kapitola

1. Nebylo pak za tři léta války mezi Syrskými a Izraelskými. 2. I stalo se léta třetího, přijel Jozafat král Judský k králi Izraelskému. 3. Mluvil pak byl král Izraelský služebníkům svým: Víte-li, že naše bylo Rámot Galád, a my … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Královská, 22. kapitola

Bible kralická: 1. Královská, 21. kapitola

1. Stalo se pak po těch věcech, měl Nábot Jezreelský vinici, kteráž byla v Jezreel podlé paláce Achaba krále Samařského. 2. I mluvil Achab k Nábotovi, řka: Dej mi vinici svou, ať ji mám místo zahrady k zelinám, poněvadž jest … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Královská, 21. kapitola

Bible kralická: 1. Královská, 20. kapitola

1. Tedy Benadad král Syrský, shromáždiv všecka vojska svá, a maje s sebou třidceti a dva krále, též koně i vozy, vytáhl a oblehl Samaří a dobýval ho. 2. I poslal posly k Achabovi králi Izraelskému do města, 3. A … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Královská, 20. kapitola

Bible kralická: 1. Královská, 19. kapitola

1. Tedy oznámil Achab Jezábel všecko to, což učinil Eliáš, a že naprosto všecky proroky její pobil mečem. 2. A protož poslala Jezábel posla k Eliášovi, řkuci: Toto ať mi učiní bohové a toto přidadí, jestliže v tuto hodinu zítra … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Královská, 19. kapitola

Bible kralická: 1. Královská, 18. kapitola

1. Potom po mnohých dnech, po třetím tom létě, stalo se slovo Hospodinovo k Eliášovi, řkoucí: Jdi, ukaž se Achabovi, neboť dám déšť na zemi. 2. Odšel tedy Eliáš, aby se ukázal Achabovi. Byl pak hlad veliký v Samaří. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Královská, 18. kapitola

Bible kralická: 1. Královská, 17. kapitola

1. Tedy Eliáš Tesbitský, obyvatel Galádský, mluvil k Achabovi: Živť jest Hospodin Bůh Izraelský, před jehož oblíčejem stojím, že nebude těchto let rosy ani deště, jediné vedlé řeči mé. 2. I stalo se slovo Hospodinovo k němu, řkoucí: 3. Odejdi … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Královská, 17. kapitola

Bible kralická: 1. Královská, 16. kapitola

1. Stala se pak řeč Hospodinova k Jéhu, synu Chanani, proti Bázovi, řkoucí: 2. Proto že jsem tě vyzdvihl z prachu, a postavil za vůdci lidu mého Izraelského, ty jsi pak chodil po cestě Jeroboámově, a přivedls k hřešení lid … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Královská, 16. kapitola

Bible kralická: 1. Královská, 15. kapitola

1. Léta pak osmnáctého království Jeroboáma syna Nebatova, kraloval Abiam nad Judou. 2. Tři léta kraloval v Jeruzalémě. A jméno matky jeho bylo Maacha, dcera Abissalomova. 3. Ten chodil ve všech hříších otce svého, kteréž páchal před oblíčejem jeho; a … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Královská, 15. kapitola

Bible kralická: 1. Královská, 14. kapitola

1. Toho času roznemohl se Abiáš, syn Jeroboámův. 2. I řekl Jerobám ženě své: Vstaň medle a změň se, aby nepoznali, že jsi žena Jeroboámova, a jdi do Sílo. Hle, tam jest Achiáš prorok, kterýž mi byl předpověděl, že mám … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Královská, 14. kapitola

Bible kralická: 1. Královská, 13. kapitola

1. A aj, muž Boží přišel z Judstva s slovem Hospodinovým do Bethel, tehdáž když Jeroboám, stoje u oltáře, kadil. 2. I zvolal proti oltáři slovem Hospodinovým, řka: Oltáři, oltáři, toto praví Hospodin: Hle, syn narodí se domu Davidovu, jménem … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Královská, 13. kapitola