Archiv rubriky: 1. Paralipomenon

Bible kralická, starý zákon, kniha 1. Paralipomenon

Bible kralická: 1. Paralipomenon, 29. kapitola

1. Potom řekl David král všemu shromáždění: Šalomouna syna mého jediného vyvolil Bůh ještě maličkého a mladého, dílo pak toto veliké jest; nebo ne člověku palác ten, ale Hospodinu Bohu býti má. 2. Já zajisté podlé své nejvyšší možnosti nachystal … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Paralipomenon, 29. kapitola

Bible kralická: 1. Paralipomenon, 28. kapitola

1. Shromáždil pak David všecka knížata Izraelská, knížata jednoho každého pokolení, a knížata houfů sloužících králi, i hejtmany a setníky, i úředníky nade vším statkem a jměním královým i synů jeho s komorníky, i se všemi vzácnými a udatnými lidmi, … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Paralipomenon, 28. kapitola

Bible kralická: 1. Paralipomenon, 27. kapitola

1. Synové pak Izraelští podlé počtu svého, knížata čeledí otcovských a hejtmané a setníci a úředníci nad těmi, kteříž přisluhovali králi ve všech věcech jedni po druhých, vcházejíce a vycházejíce na každý měsíc, přes všecky měsíce roku: V jednom každém … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Paralipomenon, 27. kapitola

Bible kralická: 1. Paralipomenon, 26. kapitola

1. Zpořádání pak vrátných takové bylo: Z Chorejských Meselemiáš syn Chóre, z synů Azafových. 2. A z Meselemiášových synů: Zachariáš prvorozený, Jediael druhý, Zebadiáš třetí, Jatniel čtvrtý, 3. Elam pátý, Jochanan šestý, Elioenaisedmý. 4. A z Obededomových synů: Semaiáš prvorozený, … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Paralipomenon, 26. kapitola

Bible kralická: 1. Paralipomenon, 25. kapitola

1. I oddělil David a knížata vojska k službě syny Azafovy a Hémanovy a Jedutunovy, kteříž by prorokovali při harfách, při loutnách a při cimbálích. Byl pak počet jejich, totiž mužů těch, jenž práci vedli v přisluhování svém, 2. Z … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Paralipomenon, 25. kapitola

Bible kralická: 1. Paralipomenon, 24. kapitola

1. Synů pak Aronových tato jsou zpořádaní: Synové Aronovi: Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar. 2. Ale že umřel Nádab a Abiu před otcem svým, a neměli synů, protož konali úřad kněžský Eleazar a Itamar. 3. Kteréž zpořádal David, totiž Sádocha … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Paralipomenon, 24. kapitola

Bible kralická: 1. Paralipomenon, 23. kapitola

1. Sstarav se pak David, a jsa pln dnů, ustanovil králem Šalomouna syna svého nad Izraelem, 2. A shromáždil všecka knížata Izraelská, i kněží a Levíty. 3. I sečteni jsou Levítové od třidcítiletých a výše, a byl počet jich, vedlé … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Paralipomenon, 23. kapitola

Bible kralická: 1. Paralipomenon, 22. kapitola

1. I řekl David: Totoť jest místo domu Hospodina Boha, a toto jest místo oltáři k zápalu Izraelovi. 2. Protož přikázal David, aby shromáždili cizozemce přebývající v zemi Izraelské, a ustanovil z nich kameníky, aby tesali kamení k stavení domu … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Paralipomenon, 22. kapitola

Bible kralická: 1. Paralipomenon, 21. kapitola

1. Satan pak povstal proti Izraelovi, a ponukl Davida, aby sečtl lid Izraelský. 2. Protož řekl David Joábovi a knížatům lidu: Jděte, sečtěte lid Izraelský od Bersabé až do Dan, a oznamte mi, abych věděl počet jich. 3. Ale Joáb … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Paralipomenon, 21. kapitola

Bible kralická: 1. Paralipomenon, 20. kapitola

1. I stalo se po roce, když králové vyjíždívají na vojnu, že vedl Joáb lid válečný, a hubil zemi synů Ammon. A když přitáhl, oblehl Rabbu; (ale David zůstal v Jeruzalémě). I dobyl Joáb Rabby, a rozbořil ji. 2. Tedy … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Paralipomenon, 20. kapitola