Archiv rubriky: 1. Samuelova

Bible kralická, starý zákon, kniha 1. Samuelova

Bible kralická: 1. Samuelova, 31. kapitola

1. A tak potýkali se Filistinští s Izraelem. Muži pak Izraelští utíkali před Filistinskými a padli, zbiti jsouce na hoře Gelboe. 2. I stihali Filistinští Saule a syny jeho, a zabili Filistinští Jonatu a Abinadaba a Melchisua, syny Saulovy. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Samuelova, 31. kapitola

Bible kralická: 1. Samuelova, 30. kapitola

1. Byl pak, když se navrátil David a muži jeho do Sicelechu, den třetí, jakž Amalechitští byli vpád učinili k straně polední i k Sicelechu, a vyhubili Sicelech, a vypálili jej. 2. A zajali ženy, kteréž byly v něm. Nezabili … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Samuelova, 30. kapitola

Bible kralická: 1. Samuelova, 29. kapitola

1. A tak shromáždili Filistinští všecka vojska svá u Afeku, Izrael pak položil se u studnice, kteráž byla v Jezreel. 2. I táhla knížata Filistinská po stu a po tisících, David pak a muži jeho táhli nazad s Achisem. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Samuelova, 29. kapitola

Bible kralická: 1. Samuelova, 28. kapitola

1. I stalo se za dnů těch, že Filistinští sebrali vojska svá k boji, aby bojovali s Izraelem. I řekl Achis Davidovi: Věz nepochybně, že potáhneš se mnou na vojnu, ty i muži tvoji. 2. Odpověděl David Achisovi: Teprv ty … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Samuelova, 28. kapitola

Bible kralická: 1. Samuelova, 27. kapitola

1. Řekl pak David v srdci svém: Když tedyž sejdu od ruky Saulovy, nic mi lepšího není, než abych naprosto utekl do země Filistinské. I pustí o mně Saul, a nebude mne více hledati v žádných končinách Izraelských, a tak … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Samuelova, 27. kapitola

Bible kralická: 1. Samuelova, 26. kapitola

1. Opět přišli Zifejští k Saulovi do Gabaa, řkouce: Nevíš-liž, že se David kryje na pahrbku Hachila proti poušti? 2. Protož povstal Saul a táhl na poušť Zif, a s ním tři tisíce mužů vybraných z Izraele, aby hledal Davida … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Samuelova, 26. kapitola

Bible kralická: 1. Samuelova, 25. kapitola

1. Mezi tím umřel Samuel. A shromáždil se všecken Izrael, i plakali ho, a pochovali jej v domě jeho v Ráma. Ale David vstav, šel na poušť Fáran. 2. Člověk pak nějaký byl v Maon, kterýž statek svůj měl na … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Samuelova, 25. kapitola

Bible kralická: 1. Samuelova, 24. kapitola

1. (24:2) I stalo se, že když se navrátil Saul od honění Filistinských, oznámili jemu, řkouce: Hle, David jest na poušti Engadi. 2. (24:3) Tedy vzav Saul tři tisíce mužů vybraných ze všeho Izraele, odšel hledati Davida a mužů jeho … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Samuelova, 24. kapitola

Bible kralická: 1. Samuelova, 23. kapitola

1. Tedy oznámili Davidovi, řkouce: Aj, Filistinští dobývají Cejly a loupí dvory. 2. Protož tázal se David Hospodina, řka: Mám-li jíti a udeřiti na ty Filistinské? I odpověděl Hospodin Davidovi: Jdi a porazíš Filistinské, i Cejlu vysvobodíš. 3. Muži pak … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Samuelova, 23. kapitola

Bible kralická: 1. Samuelova, 22. kapitola

1. A tak odšel odtud David, skryl se v jeskyni Adulam. To když uslyšeli bratří jeho i všecken dům otce jeho, sešli se tam k němu. 2. A shromáždili se k němu, kteřížkoli byli v ssoužení, a kteřížkoli byli zadlužilí, … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Samuelova, 22. kapitola