Archiv rubriky: 2. Královská

Bible kralická, starý zákon, kniha 2. Královská

Bible kralická: 2. Královská, 25. kapitola

1. Stalo se pak léta devátého kralování jeho, měsíce desátého, v desátý den téhož měsíce, že přitáhl Nabuchodonozor král Babylonský se vším vojskem svým k Jeruzalému, a položil se u něho, a vzdělali proti němu hradbu vůkol. 2. A bylo … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Královská, 25. kapitola

Bible kralická: 2. Královská, 24. kapitola

1. Za dnů jeho přitáhl Nabuchodonozor král Babylonský, i učiněn jest Joakim služebníkem jeho za tři léta. Potom odvrátiv se, zprotivil se jemu. 2. Protož poslal Hospodin na něj lotříky Kaldejské a lotříky Syrské, i lotříky Moábské a lotříky synů … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Královská, 24. kapitola

Bible kralická: 2. Královská, 23. kapitola

1. Tedy poslav král, aby se shromáždili k němu všickni starší Judští a Jeruzalémští, 2. Vstoupil král do domu Hospodinova a všickni muži Judští, i všickni obyvatelé Jeruzalémští s ním, i kněží a proroci, a všecken lid od malého až … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Královská, 23. kapitola

Bible kralická: 2. Královská, 22. kapitola

1. V osmi letech byl Joziáš, když počal kralovati, a kraloval jedno a třidceti let v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Jedida, dcera Adaiášova z Baskat. 2. Ten činil to, což pravého jest před očima Hospodinovýma, chodě po vší cestě … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Královská, 22. kapitola

Bible kralická: 2. Královská, 21. kapitola

1. Ve dvanácti letech byl Manasses, když počal kralovati, a kraloval padesáte a pět let v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Chefziba. 2. I činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, vedlé ohavností těch národů, kteréž Hospodin vyplénil před … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Královská, 21. kapitola

Bible kralická: 2. Královská, 20. kapitola

1. V těch dnech roznemohl se Ezechiáš až k smrti. I přišel k němu Izaiáš syn Amosův prorok, a řekl jemu: Toto praví Hospodin: Zřeď dům svůj, nebo umřeš, a nebudeš živ. 2. I obrátil tvář svou k stěně, a … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Královská, 20. kapitola

Bible kralická: 2. Královská, 19. kapitola

1. To když uslyšel král Ezechiáš, roztrhl roucho své, a oděv se žíní, všel do domu Hospodinova. 2. I poslal Eliakima správce domu, a Sobnu písaře, i starší z kněží, oblečené v žíně, k Izaiášovi proroku, synu Amosovu. 3. Kteříž … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Královská, 19. kapitola

Bible kralická: 2. Královská, 18. kapitola

1. Stalo se pak léta třetího Ozee syna Ela, krále Izraelského, kraloval Ezechiáš syn Achasa, krále Judského. 2. V pětmecímta letech byl, když počal kralovati, a dvadceti devět let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Abi, dcera Zachariášova. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Královská, 18. kapitola

Bible kralická: 2. Královská, 17. kapitola

1. Léta dvanáctého Achasa krále Judského kraloval Ozee syn Ela v Samaří nad Izraelem devět let. 2. A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, ač ne tak jako jiní králové Izraelští, kteříž byli před ním. 3. Proti němuž … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Královská, 17. kapitola

Bible kralická: 2. Královská, 16. kapitola

1. Sedmnáctého léta Pekacha syna Romeliova kraloval Achas syn Jotama, krále Judského. 2. Ve dvadcíti letech byl Achas, když kralovati počal, a šestnácte let kraloval v Jeruzalémě, ale nečinil toho, což pravého jest, před Hospodinem Bohem svým, jako David otec … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Královská | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Královská, 16. kapitola