Archiv rubriky: 2. Paralipomenon

Bible kralická, starý zákon, kniha 2. Paralipomenon

Bible kralická: 2. Paralipomenon, 36. kapitola

1. Tedy vzal lid země Joachaza syna Joziášova, a ustanovili ho králem na místě otce jeho v Jeruzalémě. 2. Ve třimecítma letech byl Joachaz, když počal kralovati, a tři měsíce kraloval v Jeruzalémě. 3. Nebo vzal jej král Egyptský z … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Paralipomenon, 36. kapitola

Bible kralická: 2. Paralipomenon, 35. kapitola

1. Slavil také Joziáš v Jeruzalémě velikunoc Hospodinu, a zabili beránka velikonočního čtrnáctého dne měsíce prvního. 2. A postaviv kněží v strážech jejich, utvrdil je v přisluhování domu Hospodinova. 3. I řekl Levítům, kteříž připravovali za všecken lid Izraelský věci … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Paralipomenon, 35. kapitola

Bible kralická: 2. Paralipomenon, 34. kapitola

1. V osmi letech byl Joziáš, když kralovati počal, a kraloval jedno a třidceti let v Jeruzalémě. 2. Ten činil to, což jest pravého před očima Hospodinovýma, chodě po cestách Davida otce svého, a neuchýlil se na pravo ani na … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Paralipomenon, 34. kapitola

Bible kralická: 2. Paralipomenon, 33. kapitola

1. Ve dvanácti letech byl Manasses, když počal kralovati, a padesáte pět let kraloval v Jeruzalémě. 2. Činil pak to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, vedlé ohavností těch národů, kteréž Hospodin vyhnal před syny Izraelskými. 3. Nebo vzdělal zase … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Paralipomenon, 33. kapitola

Bible kralická: 2. Paralipomenon, 32. kapitola

1. Po těch věcech a stálém nařízení jejich, přitáh Senacherib král Assyrský, vtrhl do Judstva, a položil se proti městům hrazeným, a uložil jich zdobývati sobě. 2. Vida pak Ezechiáš, že přitáhl Senacherib, a že tvář jeho obrácena jest k … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Paralipomenon, 32. kapitola

Bible kralická: 2. Paralipomenon, 31. kapitola

1. A když se to všecko dokonalo, vyšed všecken lid Izraelský, což ho koli bylo v městech Judských, stroskotali modly a posekali háje, a pobořili výsosti a oltáře po vší zemi Judské a Beniamin, i v Efraim a Manasses, až … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Paralipomenon, 31. kapitola

Bible kralická: 2. Paralipomenon, 30. kapitola

1. Potom poslal Ezechiáš ke všemu lidu Izraelskému a Judskému, psal také listy k Efraimovi a Manassesovi, aby přišli do domu Hospodinova do Jeruzaléma, a slavili velikunoc Hospodinu Bohu Izraelskému. 2. Snesli se pak byli na tom král i knížata … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Paralipomenon, 30. kapitola

Bible kralická: 2. Paralipomenon, 29. kapitola

1. Ezechiáš kralovati počal, když byl v pětmecítma letech, a dvadceti devět let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Abia dcera Zachariášova. 2. A činil to, což pravého bylo před očima Hospodinovýma, podlé všech věcí, kteréž činil David otec … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Paralipomenon, 29. kapitola

Bible kralická: 2. Paralipomenon, 28. kapitola

1. Ve dvadcíti letech byl Achas, když počal kralovati, a šestnácte let kraloval v Jeruzalémě, a nečinil toho, což pravého bylo před očima Hospodinovýma, jako David otec jeho. 2. Ale chodil po cestách králů Izraelských, nýbrž nadělal také slitin modlářských. … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Paralipomenon, 28. kapitola

Bible kralická: 2. Paralipomenon, 27. kapitola

1. V pětmecítma letech byl Jotam, když počal kralovati, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Jerusa dcera Sádochova. 2. Kterýž činil to, což pravého bylo před očima Hospodinovýma, podlé všeho, což činil Uziáš otec jeho, kromě že … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Paralipomenon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Paralipomenon, 27. kapitola