Archiv rubriky: 2. Samuelova

Bible kralická, starý zákon, kniha 2. Samuelova

Bible kralická: 2. Samuelova, 24. kapitola

1. Tedy opět prchlivost Hospodinova popudila se proti Izraelovi; nebo byl ponukl satan Davida na ně, řka: Jdi, sečti lid Izraelský a Judský. 2. Protož řekl král Joábovi, hejtmanu vojska svého: Projdi i hned všecka pokolení Izraelská od Dan až … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Samuelova, 24. kapitola

Bible kralická: 2. Samuelova, 23. kapitola

1. Tato jsou pak poslední slova Davidova: Řekl David syn Izai, řekl, pravím, muž, kterýž jest velice zvýšený, pomazaný Boha Jákobova, a libý v zpěvích Izraelských: 2. Duch Hospodinův mluvil skrze mne, a řeč jeho jazykem mým vynesena. 3. Řekl … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Samuelova, 23. kapitola

Bible kralická: 2. Samuelova, 22. kapitola

1. Mluvil pak David Hospodinu slova písně této v ten den, když ho vysvobodil Hospodin z ruky všech nepřátel jeho, i z ruky Saulovy. 2. A řekl: Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj se mnou. 3. Bůh … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Samuelova, 22. kapitola

Bible kralická: 2. Samuelova, 21. kapitola

1. Byl pak hlad za dnů Davidových tři léta pořád. I hledal David tváři Hospodinovy. Jemuž řekl Hospodin: Pro Saule a pro dům jeho vražedlný, nebo zmordoval Gabaonitské. 2. Tedy povolav král Gabaonitských, mluvil k nim. (Gabaonitští pak nebyli z … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Samuelova, 21. kapitola

Bible kralická: 2. Samuelova, 20. kapitola

1. Přišel pak tu náhodou člověk nešlechetný, jehož jméno bylo Seba, syn Bichri, muž Jemini. Ten zatroubil v troubu a řekl: Nemámeť my dílu v Davidovi, ani dědictví v synu Izai; obrať se jeden každý k stanům svým, ó Izraeli. … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Samuelova, 20. kapitola

Bible kralická: 2. Samuelova, 19. kapitola

1. I oznámeno jest Joábovi: Aj, král pláče a naříká pro Absolona. 2. Pročež obrátilo se to vysvobození toho dne v kvílení všemu lidu; nebo slyšel lid v ten den, že bylo praveno: Zámutek má král pro syna svého. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Samuelova, 19. kapitola

Bible kralická: 2. Samuelova, 18. kapitola

1. Sečtl pak David lid, kterýž měl s sebou, a ustanovil nad nimi hejtmany a setníky. 2. I uvedl David třetinu lidu v správu Joábovu, a třetinu v správu Abizai syna Sarvie, bratra Joábova, a třetinu v správu Ittai Gittejského. … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Samuelova, 18. kapitola

Bible kralická: 2. Samuelova, 17. kapitola

1. Řekl ještě Achitofel Absolonovi: Nechť medle vyberu dvanácte tisíc mužů, abych vstana, honil Davida noci této. 2. A dostihna ho, dokudž jest ustalý a zemdlené má ruce, předěsím jej, a uteče všecken lid, kterýž jest s ním, i zamorduji … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Samuelova, 17. kapitola

Bible kralická: 2. Samuelova, 16. kapitola

1. A když David sešel maličko s vrchu, aj Síba služebník Mifibozetův vyšel proti němu se dvěma osly osedlanými, na nichž nesl dvě stě chlebů, a sto hroznů suchých, a sto hrud fíků, a nádobu vína. 2. I řekl král … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Samuelova, 16. kapitola

Bible kralická: 2. Samuelova, 15. kapitola

1. I stalo se potom, že sobě najednal Absolon vozů a koní a padesáte mužů, kteříž by běhali před ním. 2. A vstávaje ráno Absolon, stával u cesty při bráně, a každého muže, kterýž, maje při, šel k králi pro … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Samuelova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Samuelova, 15. kapitola