Archiv rubriky: Amos

Bible kralická, starý zákon, kniha Amos

Bible kralická: Amos, 9. kapitola

1. Viděl jsem Pána, an se postavil na oltáři a řekl: Udeř v makovici, až se zatřesou ty veřeje, a rozetni je všecky od vrchu jejich, ostatek pak mečem zmorduji. Neutečeť žádný z nich, aniž kdo z nich bude, ješto … Celý příspěvek

Rubriky: Amos | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Amos, 9. kapitola

Bible kralická: Amos, 8. kapitola

1. Také mi ukázal Panovník Hospodin, a aj, byl koš ovoce letního. 2. A řekl: Co ty vidíš, Amose? I řekl jsem: Koš ovoce letního. Opět mi řekl Hospodin: Přišeltě konec lidu mému Izraelskému, nebuduť již více promíjeti jemu. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Amos | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Amos, 8. kapitola

Bible kralická: Amos, 7. kapitola

1. Toto mi ukázal Panovník Hospodin, že aj, formoval kobylky, když nejprvé počala růsti otava, když aj, otava byla po královském posečení. 2. I stalo se, když snědly byliny zemské, že jsem řekl: Panovníče Hospodine, odpustiž, prosím. Kdož zůstane Jákobovi? … Celý příspěvek

Rubriky: Amos | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Amos, 7. kapitola

Bible kralická: Amos, 6. kapitola

1. Běda pokoj majícím na Sionu, a doufajícím v horu Samařskou, kteréžto hory jsou slovoutné mimo jiné u těch národů, k nimž se scházejí dům Izraelský. 2. Projděte až do Chalne, a odtud jděte do Emat veliké, a sstupte do … Celý příspěvek

Rubriky: Amos | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Amos, 6. kapitola

Bible kralická: Amos, 5. kapitola

1. Slyšte slovo toto, kteréž já vynáším proti vám, totiž naříkání nad domem Izraelským. 2. Padneť, aniž více povstane panna Izraelská; opuštěna bude v zemi své, nebude žádného, kdo by jí pozdvihl. 3. Nebo takto praví Panovník Hospodin: V městě, … Celý příspěvek

Rubriky: Amos | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Amos, 5. kapitola

Bible kralická: Amos, 4. kapitola

1. Slyšte slovo toto, ó krávy Bázanské, kteréž jste na horách Samařských, kteréž nátisk činíte chudým, a potíráte nuzné, kteréž říkáte pánům jejich: Přineste, ať pijeme. 2. Přisáhl Panovník Hospodin skrze svatost svou, že aj, dnové jdou na vás, v … Celý příspěvek

Rubriky: Amos | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Amos, 4. kapitola

Bible kralická: Amos, 3. kapitola

1. Slyšte slovo to, kteréž mluví Hospodin proti vám, synové Izraelští, proti vší té rodině, kterouž jsem vyvedl z země Egyptské, řka: 2. Toliko vás samy poznal jsem ze všeliké rodiny země, protož trestati vás budu ze všech nepravostí vašich. … Celý příspěvek

Rubriky: Amos | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Amos, 3. kapitola

Bible kralická: Amos, 2. kapitola

1. Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Moábovu, ovšem pro čtveru neodpustím jemu, proto že spálil kosti krále Idumejského na vápno. 2. Ale pošli oheň na Moába, kterýžto zžíře paláce Kariot, i umře s hlukem Moáb, s křikem a s … Celý příspěvek

Rubriky: Amos | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Amos, 2. kapitola

Bible kralická: Amos, 1. kapitola

1. Slova Amosova, (kterýž byl mezi pastýři) z Tekoa, kteráž viděl o Izraelovi za dnů Uziáše krále Judského, a za dnů Jeroboáma syna Joasova, krále Izraelského, dvě létě před země třesením. 2. I řekl: Hospodin řváti bude z Siona, a … Celý příspěvek

Rubriky: Amos | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Amos, 1. kapitola