Archiv rubriky: Daniel

Bible kralická, starý zákon, kniha Daniel

Bible kralická: Daniel, 12. kapitola

1. Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas ssoužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdožkoli nalezen bude zapsaný v knize. 2. … Celý příspěvek

Rubriky: Daniel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Daniel, 12. kapitola

Bible kralická: Daniel, 11. kapitola

1. A tak já léta prvního Daria Médského postavil jsem se, abych ho zmocňoval a posiloval. 2. Již pak oznámímť pravdu: Aj, ještě tři králové kralovati budou v Perské zemi; potom čtvrtý zbohatne bohatstvím velikým nade všecky, a když se … Celý příspěvek

Rubriky: Daniel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Daniel, 11. kapitola

Bible kralická: Daniel, 10. kapitola

1. Léta třetího Cýra krále Perského, zjeveno bylo slovo Danielovi, kterýž sloul jménem Baltazar, a pravé bylo slovo to, i uložený čas dlouhý, a rozum toho slova i smysl zjeven jemu u vidění. 2. V těch dnech já Daniel kvílil … Celý příspěvek

Rubriky: Daniel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Daniel, 10. kapitola

Bible kralická: Daniel, 9. kapitola

1. Léta prvního Daria syna Asverova z semene Médského, kteréhož učiněn jest králem v království Kaldejském, 2. Léta prvního kralování jeho já Daniel porozuměl jsem z knih počtu let, o nichž se stalo slovo Hospodinovo k Jeremiášovi proroku, že se … Celý příspěvek

Rubriky: Daniel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Daniel, 9. kapitola

Bible kralická: Daniel, 8. kapitola

1. Léta třetího kralování Balsazara krále ukázalo mi se vidění, mně Danielovi po onom, kteréž se mi ukázalo na počátku. 2. I viděl jsem u vidění, (tehdáž pak, když jsem viděl, byl jsem v Susan, na hradě, kterýž jest v … Celý příspěvek

Rubriky: Daniel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Daniel, 8. kapitola

Bible kralická: Daniel, 7. kapitola

1. Léta prvního Balsazara krále Babylonského Daniel měl sen a vidění svá na ložci svém, i napsal ten sen krátkými slovy. 2. Mluvil Daniel a řekl? Viděl jsem u vidění svém v noci, a aj, čtyři větrové nebeští bojovali na … Celý příspěvek

Rubriky: Daniel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Daniel, 7. kapitola

Bible kralická: Daniel, 6. kapitola

1. Líbilo se pak Dariovi, aby ustanovil nad královstvím úředníků sto a dvadceti, kteříž by byli po všem království. 2. Nad těmi pak hejtmany tři, z nichžto Daniel přední byl, kterýmž by úředníci onino vydávali počet, aby se králi škoda … Celý příspěvek

Rubriky: Daniel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Daniel, 6. kapitola

Bible kralická: Daniel, 5. kapitola

1. Balsazar král učinil hody veliké tisíci knížatům svým, a před nimi víno pil. 2. A když pil víno Balsazar, rozkázal přinésti nádobí zlaté a stříbrné, kteréž vynesl Nabuchodonozor otec jeho z chrámu Jeruzalémského, aby z něho pili král i … Celý příspěvek

Rubriky: Daniel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Daniel, 5. kapitola

Bible kralická: Daniel, 4. kapitola

1. (3:31) Nabuchodonozor král všechněm lidem, národům i jazykům, kteříž bydlí na vší zemi: Pokoj váš rozmnožen buď. 2. (3:32) Znamení a divy, kteréž učinil při mně Bůh nejvyšší, vidělo mi se za slušné, abych vypravoval. 3. (3:33) Znamení jeho … Celý příspěvek

Rubriky: Daniel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Daniel, 4. kapitola

Bible kralická: Daniel, 3. kapitola

1. Potom Nabuchodonozor král udělav obraz zlatý, jehož výška byla šedesáti loket, šířka pak šesti loket, postavil jej na poli Dura v krajině Babylonské. 2. I poslal Nabuchodonozor král, aby shromáždili knížata, vývody a vůdce, starší, správce nad poklady, v … Celý příspěvek

Rubriky: Daniel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Daniel, 3. kapitola