Archiv rubriky: Deuteronomium

Bible kralická, starý zákon, kniha Deuteronomium

Bible kralická: Deuteronomium, 34. kapitola

1. Tedy vstoupil Mojžíš z rovin Moábských na horu Nébo, na vrch hory, kteráž jest proti Jerichu, a ukázal jemu Hospodin všecku zemi Galád až do Dan, 2. I všecku Neftalím, a zemi Efraim a Manasse, a všecku zemi Juda … Celý příspěvek

Rubriky: Deuteronomium | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Deuteronomium, 34. kapitola

Bible kralická: Deuteronomium, 33. kapitola

1. Toto pak jest požehnání, kterýmž požehnal Mojžíš, muž Boží, synů Izraelských před svou smrtí, 2. A řekl: Hospodin z Sinai přišel, a vzešel jim z Seir, zastkvěl se s hory Fáran, a přišel s desíti tisíci svatých, z jehožto … Celý příspěvek

Rubriky: Deuteronomium | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Deuteronomium, 33. kapitola

Bible kralická: Deuteronomium, 32. kapitola

1. Pozorujte nebesa a mluviti budu, poslyš i země výmluvností úst mých. 2. Sstupiž jako déšť naučení mé, spadniž jako rosa výmluvnost má, jako tichý déšť na mladistvou trávu, a jako příval na odrostlou bylinu, 3. Nebo jméno Hospodinovo slaviti … Celý příspěvek

Rubriky: Deuteronomium | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Deuteronomium, 32. kapitola

Bible kralická: Deuteronomium, 31. kapitola

1. Přišed tedy Mojžíš, mluvil slova ta ke všemu Izraelovi, 2. A řekl jim: Ve stu a ve dvadcíti letech jsem dnes, nemohuť již více vycházeti a vcházeti; a také řekl Hospodin ke mně: Nepřejdeš Jordánu tohoto. 3. Hospodin Bůh … Celý příspěvek

Rubriky: Deuteronomium | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Deuteronomium, 31. kapitola

Bible kralická: Deuteronomium, 30. kapitola

1. Když pak přijdou na tě všecka slova tato, požehnání i zlořečenství, kterážť jsem předložil, a rozpomeneš se v srdci svém, kdež bys koli byl mezi národy, do kterýchž by tě rozehnal Hospodin Bůh tvůj, 2. A obrátě se k … Celý příspěvek

Rubriky: Deuteronomium | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Deuteronomium, 30. kapitola

Bible kralická: Deuteronomium, 29. kapitola

1. Tato jsou slova smlouvy, kteráž přikázal Hospodin Mojžíšovi učiniti s syny Izraelskými v zemi Moábské, mimo onu smlouvu, kterouž učinil s nimi na Orébě. 2. I svolav Mojžíš všecken lid Izraelský, řekl jim: Vy sami viděli jste všecky věci, … Celý příspěvek

Rubriky: Deuteronomium | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Deuteronomium, 29. kapitola

Bible kralická: Deuteronomium, 28. kapitola

1. Jestliže pak opravdově poslušen budeš hlasu Hospodina Boha svého, ostříhaje a čině všecka přikázaní jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě, vyvýší tě Hospodin Bůh tvůj nade všecky národy země. 2. A přijdou na tě všecka požehnání tato, a vyplní … Celý příspěvek

Rubriky: Deuteronomium | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Deuteronomium, 28. kapitola

Bible kralická: Deuteronomium, 27. kapitola

1. I přikázal Mojžíš a starší Izraelští lidu, řkouce: Ostříhejž každého přikázaní, kteréž já přikazuji vám dnes. 2. A když přejdeš přes Jordán do země, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě, vyzdvihneš sobě kameny veliké, a obvržeš je vápnem. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Deuteronomium | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Deuteronomium, 27. kapitola

Bible kralická: Deuteronomium, 26. kapitola

1. Když pak vejdeš do země, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě v dědictví, a opanuje ji, bydliti v ní budeš: 2. Vezmeš prvotin všeho ovoce země té, kteréž obětovati budeš z země své, již Hospodin Bůh tvůj dává tobě, … Celý příspěvek

Rubriky: Deuteronomium | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Deuteronomium, 26. kapitola

Bible kralická: Deuteronomium, 25. kapitola

1. Vznikla-li by jaká nesnáz mezi některými, a přistoupili by k soudu, aby je rozsoudili, tedy spravedlivého ospravedlní, a nepravého odsoudí. 2. Bude-li pak hoden mrskání nepravý, tedy káže ho položiti soudce a mrskati před sebou, vedlé nepravosti jeho v … Celý příspěvek

Rubriky: Deuteronomium | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Deuteronomium, 25. kapitola