Archiv rubriky: Exodus

Bible kralická, starý zákon, kniha Exodus

Bible kralická: Exodus, 40. kapitola

1. Potom mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2. V den měsíce prvního, prvního dne téhož měsíce vyzdvihneš příbytek, stánek úmluvy. 3. A postavíš tam truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. 4. Vneseš i stůl a zřídíš řád jeho, vneseš také … Celý příspěvek

Rubriky: Exodus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Exodus, 40. kapitola

Bible kralická: Exodus, 39. kapitola

1. Z modrého pak postavce a šarlatu a červce dvakrát barveného udělali roucha k službě, k přisluhování v svatyni. Udělali i roucho svaté, kteréž by bylo Aronovi, jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi. 2. A udělal náramenník z zlata, postavce modrého … Celý příspěvek

Rubriky: Exodus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Exodus, 39. kapitola

Bible kralická: Exodus, 38. kapitola

1. Udělal také oltář k zápalu z dříví setim, pěti loket zdélí a pěti loket zšíří, čtverhraný, a tří loket zvýší. 2. A zdělal mu rohy na čtyřech úhlech jeho; z něho byli rohové jeho, a obložil jej mědí. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Exodus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Exodus, 38. kapitola

Bible kralická: Exodus, 37. kapitola

1. Udělal také Bezeleel truhlu z dříví setim, jejíž dlouhost byla půl třetího lokte, a půl druhého lokte širokost, vysokost také půl druhého lokte. 2. A obložil ji zlatem čistým vnitř i zevnitř, a udělal jí korunu zlatou vůkol. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Exodus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Exodus, 37. kapitola

Bible kralická: Exodus, 36. kapitola

1. Tedy dělal Bezeleel a Aholiab i všeliký muž vtipný, jimž dal Hospodin moudrost a rozumnost, aby uměli dělati všeliké dílo k službě svatyně, všecko, což přikázal Hospodin. 2. Povolal pak Mojžíš Bezeleele a Aholiaba i každého muže vtipného, v … Celý příspěvek

Rubriky: Exodus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Exodus, 36. kapitola

Bible kralická: Exodus, 35. kapitola

1. Tedy svolal Mojžíš všecko shromáždění synů Izraelských, a řekl jim: Tato jsou slova, kteráž přikázal vám Hospodin, abyste je činili. 2. Šest dní děláno bude dílo, ale v sedmý den mějte svátek, sobotu odpočinutí Hospodinova. Kdo by dělal v … Celý příspěvek

Rubriky: Exodus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Exodus, 35. kapitola

Bible kralická: Exodus, 34. kapitola

1. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Vyteš sobě dvě dsky kamenné podobné prvním, a napíši na dskách těch slova, kteráž byla na dskách prvních, kteréž jsi rozrazil. 2. Budiž tedy hotov ráno, a vstoupíš v jitře na horu Sinai, a … Celý příspěvek

Rubriky: Exodus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Exodus, 34. kapitola

Bible kralická: Exodus, 33. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi: Jdi, vstup odsud, ty i lid, kterýž jsi vyvedl z země Egyptské do země, kterouž jsem přisáhl Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, řka: Semeni tvému dám ji, 2. (A pošli před tebou anděla, a vyženu … Celý příspěvek

Rubriky: Exodus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Exodus, 33. kapitola

Bible kralická: Exodus, 32. kapitola

1. Vida pak lid, že by prodléval Mojžíš sstoupiti s hůry, sebrali se proti Aronovi a řekli jemu: Vstaň, udělej nám bohy, kteříž by šli před námi; nebo Mojžíšovi, muži tomu, kterýž vyvedl nás z země Egyptské, nevíme, co se … Celý příspěvek

Rubriky: Exodus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Exodus, 32. kapitola

Bible kralická: Exodus, 31. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2. Hle, povolal jsem ze jména Bezeleele, syna Uri, syna Hur, z pokolení Judova. 3. A naplnil jsem ho duchem Božím, moudrostí a rozumností, i uměním všelijakého řemesla, 4. Aby vtipně smysliti uměl, … Celý příspěvek

Rubriky: Exodus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Exodus, 31. kapitola