Archiv rubriky: Ezdráš

Bible kralická, starý zákon, kniha Ezdráš

Bible kralická: Ezdráš, 10. kapitola

1. Když se pak Ezdráš, padna před domem Božím, tak modlil a vyznával s pláčem, sešel se k němu z lidu Izraelského zástup velmi veliký mužů i žen i dětí. A když plakal lid pláčem velikým, 2. Tedy mluvil Sechaniáš … Celý příspěvek

Rubriky: Ezdráš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezdráš, 10. kapitola

Bible kralická: Ezdráš, 9. kapitola

1. A když se to vykonalo, přistoupili ke mně knížata, řkouce: Neoddělil se lid Izraelský, ani kněží a Levítové od národů zemí, ale činí podlé ohavností Kananejských, Hetejských, Ferezejských, Jebuzejských, Ammonitských, Moábských, Egyptských a Amorejských. 2. Nebo nabrali sobě a … Celý příspěvek

Rubriky: Ezdráš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezdráš, 9. kapitola

Bible kralická: Ezdráš, 8. kapitola

1. Tito jsou pak přednější po čeledech svých otcovských, a rod těch, kteříž vyšli se mnou za kralování Artaxerxa krále z Babylona: 2. Z synů Fínesových Gersom, z synů Itamarových Daniel, z synů Davidových Chattus. 3. Z synů Sechaniášových, jenž … Celý příspěvek

Rubriky: Ezdráš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezdráš, 8. kapitola

Bible kralická: Ezdráš, 7. kapitola

1. Po těch pak věcech, za kralování Artaxerxa krále Perského, Ezdráš syn Saraiáše, syna Azariášova, syna Helkiášova, 2. Syna Sallumova, syna Sádochova, syna Achitobova, 3. Syna Amariášova, syna Azariášova, syna Meraiotova, 4. Syna Zerachiášova, syna Uzi, syna Bukki, 5. Syna … Celý příspěvek

Rubriky: Ezdráš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezdráš, 7. kapitola

Bible kralická: Ezdráš, 6. kapitola

1. Tedy král Darius rozkázal, aby hledali v bibliotéce, mezi poklady složenými v Babyloně. 2. I nalezena jest v Achmeta na hradě, kterýž jest v Médské krajině, jedna kniha, a takto zapsána byla v ní pamět: 3. Léta prvního Cýra … Celý příspěvek

Rubriky: Ezdráš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezdráš, 6. kapitola

Bible kralická: Ezdráš, 5. kapitola

1. Toho času prorokoval Aggeus prorok a Zachariáš syn Iddo, proroci, Židům, kteříž byli v Judstvu a v Jeruzalémě, ve jménu Boha Izraelského mluvíce k nim. 2. Tedy povstavše Zorobábel syn Salatielův, a Jesua syn Jozadakův, počali zase stavěti domu … Celý příspěvek

Rubriky: Ezdráš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezdráš, 5. kapitola

Bible kralická: Ezdráš, 4. kapitola

1. Uslyšavše pak nepřátelé Judovi a Beniaminovi, že by ti, kteříž přestěhováni byli, stavěli chrám Hospodinu Bohu Izraelskému, 2. Přistoupili k Zorobábelovi a k knížatům čeledí otcovských, a řekli jim: Budeme s vámi stavěti; nebo jako i vy hledati budeme … Celý příspěvek

Rubriky: Ezdráš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezdráš, 4. kapitola

Bible kralická: Ezdráš, 3. kapitola

1. Když pak nastal měsíc sedmý, a byli synové Izraelští v městech, shromáždil se lid jednomyslně do Jeruzaléma. 2. Tedy vstav Jesua syn Jozadakův s bratřími svými kněžími, a Zorobábel syn Salatielův s bratřími svými, vzdělali oltář Boha Izraelského, aby … Celý příspěvek

Rubriky: Ezdráš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezdráš, 3. kapitola

Bible kralická: Ezdráš, 2. kapitola

1. Tito pak jsou lidé té krajiny, kteříž se z zajetí a přestěhování toho brali, jakž je byl přestěhoval Nabuchodonozor král Babylonský do Babylona, a navrátili se do Jeruzaléma a do Judstva, jeden každý do města svého, 2. Kteříž přišli … Celý příspěvek

Rubriky: Ezdráš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezdráš, 2. kapitola

Bible kralická: Ezdráš, 1. kapitola

1. Léta prvního Cýra krále Perského, aby se naplnila řeč Hospodinova skrze ústa Jeremiášova, vzbudil Hospodin ducha Cýrova krále Perského, aby dal provolati po všem království svém, ano také i rozepsal, řka: 2. Toto praví Cýrus král Perský: Všecka království … Celý příspěvek

Rubriky: Ezdráš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezdráš, 1. kapitola