Archiv rubriky: Izaiáš

Bible kralická, starý zákon, kniha Izaiáš

Bible kralická: Izaiáš, 66. kapitola

1. Takto praví Hospodin: Nebe jest mi stolice, a země podnože noh mých. Kdež ten dům bude, kterýž mi vzděláte? Aneb kde bude místo odpočívání mého? 2. Nebo všecko to ruka má učinila, a jí stojí všecko, praví Hospodin. I … Celý příspěvek

Rubriky: Izaiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Izaiáš, 66. kapitola

Bible kralická: Izaiáš, 65. kapitola

1. Dal jsem se najíti těm, kteříž se na mne neptávali, nalezen jsem od těch, kteříž mne nehledali, a národu, kterýž se nenazýval jménem mým, řekl jsem: Teď jsem, teď jsem. 2. Rozprostíral jsem ruce své na každý den k … Celý příspěvek

Rubriky: Izaiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Izaiáš, 65. kapitola

Bible kralická: Izaiáš, 64. kapitola

1. Ó bys protrhl nebesa a sstoupil, aby se od přítomnosti tvé hory rozplynouti musily, 2. (Jako od rozníceného ohně rozpouštějícího voda vře), abys v známost uvedl jméno své nepřátelům svým, a aby se před tváří tvou národové třásli; 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Izaiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Izaiáš, 64. kapitola

Bible kralická: Izaiáš, 63. kapitola

1. Kdož jest to, ješto se béře z Edom, v ubroceném rouše z Bozra, ten ozdobený rouchem svým, kráčeje u velikosti síly své? Jáť jsem, kterýž mluvím spravedlivě, dostatečný k vysvobození. 2. Proč jest červené roucho tvé, a oděv tvůj … Celý příspěvek

Rubriky: Izaiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Izaiáš, 63. kapitola

Bible kralická: Izaiáš, 62. kapitola

1. Pro Sion nebudu mlčeti, a pro Jeruzalém neupokojím se, dokudž nevyjde jako blesk spravedlnost jeho, a spasení jeho jako pochodně hořeti nebude. 2. I uzří národové spravedlnost tvou, a všickni králové slávu tvou, a nazovou tě jménem novým, kteréž … Celý příspěvek

Rubriky: Izaiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Izaiáš, 62. kapitola

Bible kralická: Izaiáš, 61. kapitola

1. Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, proto že pomazal mne Hospodin, abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, abych uvázal rány skroušených srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu, a vězňům otevření žaláře, 2. Abych vyhlásil léto milostivé Hospodinovo, a den pomsty … Celý příspěvek

Rubriky: Izaiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Izaiáš, 61. kapitola

Bible kralická: Izaiáš, 60. kapitola

1. Povstaniž, zastkvěj se, poněvadž přišlo světlo tvé, a sláva Hospodinova vzešla nad tebou. 2. Nebo aj, tmy přikryjí zemi, a mrákota národy, ale nad tebou vzejde Hospodin, a sláva jeho nad tebou vidína bude. 3. I budou choditi národové … Celý příspěvek

Rubriky: Izaiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Izaiáš, 60. kapitola

Bible kralická: Izaiáš, 59. kapitola

1. Aj, neníť ukrácena ruka Hospodinova, aby nemohla zachovati, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby nemohlo slyšeti. 2. Ale nepravosti vaše rozloučily vás s Bohem vaším, a hříchové vaši to způsobili, že skryl tvář před vámi, aby neslyšel. 3. Nebo … Celý příspěvek

Rubriky: Izaiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Izaiáš, 59. kapitola

Bible kralická: Izaiáš, 58. kapitola

1. Volej vším hrdlem, nezadržuj, jako trouba povýš hlasu svého, a oznam lidu mému převrácenost jejich, a domu Jákobovu hříchy jejich. 2. Jakkoli každého dne mne hledají, a znáti cesty mé jsou chtiví, jako by byli národ, kterýž spravedlnost činí, … Celý příspěvek

Rubriky: Izaiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Izaiáš, 58. kapitola

Bible kralická: Izaiáš, 57. kapitola

1. Spravedlivý hyne, a žádný nepřipouští toho k srdci, a muži pobožní odcházejí, a žádný nerozvažuje toho, že před příchodem zlého vychvácen bývá spravedlivý, 2. Že dochází pokoje, a odpočívá na ložci svém, kdožkoli chodí v upřímosti své. 3. Ale … Celý příspěvek

Rubriky: Izaiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Izaiáš, 57. kapitola