Archiv rubriky: Jeremiáš

Bible kralická, starý zákon, kniha Jeremiáš

Bible kralická: Jeremiáš, 52. kapitola

1. V jedenmecítma letech byl Sedechiáš, když počal kralovati, a jedenácte let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Chamutal, dcera Jeremiášova z Lebna. 2. I činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, všecko tak, jakž byl dělal Joakim. … Celý příspěvek

Rubriky: Jeremiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jeremiáš, 52. kapitola

Bible kralická: Jeremiáš, 51. kapitola

1. Takto praví Hospodin: Aj, já vzbudím proti Babylonu a proti těm, kteříž bydlejí u prostřed povstávajících proti mně, vítr hubící. 2. A pošli na Babylon ty, jenž vějí, kteřížto převívati budou jej, a vyprázdní zemi jeho, když budou proti … Celý příspěvek

Rubriky: Jeremiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jeremiáš, 51. kapitola

Bible kralická: Jeremiáš, 50. kapitola

1. Slovo, kteréž mluvil Hospodin proti Babylonu a proti zemi Kaldejské skrze Jeremiáše proroka: 2. Oznamujte mezi národy a rozhlašujte, zdvihněte korouhev, rozhlašujte, netajte, rcete: Vzat bude Babylon, zahanben bude Bél, potřín bude Merodach, zahanbeny budou modly jeho, potříni budou … Celý příspěvek

Rubriky: Jeremiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jeremiáš, 50. kapitola

Bible kralická: Jeremiáš, 49. kapitola

1. Proti Ammonitským. Takto praví Hospodin: Což nemá žádných synů Izrael? Což dědice žádného nemá? Proč dědičně opanoval král jejich Gádu, a lid jeho v městech tohoto bydlí? 2. Protož aj, dnové jdou, dí Hospodin, že způsobím, aby slyšáno bylo … Celý příspěvek

Rubriky: Jeremiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jeremiáš, 49. kapitola

Bible kralická: Jeremiáš, 48. kapitola

1. Proti Moábovi. Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Běda městu Nébo, neboť popléněno bude; zahanbeno a vzato bude Kariataim, zahanbeno bude Misgab a děsiti se bude. 2. Nebudeť míti více žádné pochvaly Moáb z Ezebon, obmýšlejí proti němu zlé: … Celý příspěvek

Rubriky: Jeremiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jeremiáš, 48. kapitola

Bible kralická: Jeremiáš, 47. kapitola

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi proroku proti Filistinským, prvé než dobyl Farao Gázy. 2. Takto praví Hospodin: Aj, vody vystupují od půlnoci, a obrátí se v potok rozvodnilý, tak že zatopí zemi, i cožkoli jest na ní, … Celý příspěvek

Rubriky: Jeremiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jeremiáš, 47. kapitola

Bible kralická: Jeremiáš, 46. kapitola

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi proroku proti národům těmto: 2. O Egyptských. Proti vojsku Faraona Néchy krále Egyptského, (jenž bylo při řece Eufrates u Charkemis, kteréž zbil Nabuchodonozor král Babylonský), léta čtvrtého Joakima syna Joziášova, krále Judského: … Celý příspěvek

Rubriky: Jeremiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jeremiáš, 46. kapitola

Bible kralická: Jeremiáš, 45. kapitola

1. Slovo, kteréž promluvil Jeremiáš prorok k Báruchovi synu Neriášovu, když spisoval slova tato do knihy z úst Jeremiášových, léta čtvrtého Joakima syna Joziášova, krále Judského, řka: 2. Takto praví Hospodin Bůh Izraelský o tobě, ó Báruchu. 3. Řekls: Jižtě … Celý příspěvek

Rubriky: Jeremiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jeremiáš, 45. kapitola

Bible kralická: Jeremiáš, 44. kapitola

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi proti všechněm Judským bydlícím v zemi Egyptské, kteříž bydlili v Magdol a v Tachpanches, a v Nof, a v zemi Patros, řkoucí: 2. Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Vy jste viděli všecko … Celý příspěvek

Rubriky: Jeremiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jeremiáš, 44. kapitola

Bible kralická: Jeremiáš, 43. kapitola

1. Stalo se pak, když přestal Jeremiáš mluviti ke všemu lidu všech slov Hospodina Boha jejich, s nimiž poslal jej Hospodin Bůh jejich k nim, všech, pravím, slov těch, 2. Že řekl Azariáš syn Hosaiášův, a Jochanan syn Kareachův, i … Celý příspěvek

Rubriky: Jeremiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jeremiáš, 43. kapitola