Archiv rubriky: Jozue

Bible kralická, starý zákon, kniha Jozue

Bible kralická: Jozue, 24. kapitola

1. Shromáždil pak Jozue všecka pokolení Izraelská v Sichem a svolal starší Izraelské a přední z nich, i soudce a správce jejich, i postavili se před oblíčejem Božím. 2. I řekl Jozue všemu lidu: Toto praví Hospodin Bůh Izraelský: Za … Celý příspěvek

Rubriky: Jozue | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jozue, 24. kapitola

Bible kralická: Jozue, 23. kapitola

1. I stalo se po mnohých dnech, když dal Hospodin odpočinutí Izraelovi ode všech nepřátel jejich vůkol, a Jozue se sstaral a sešel věkem, 2. Že povolav Jozue všeho Izraele, starších jeho i předních jeho soudců i správců jeho, řekl … Celý příspěvek

Rubriky: Jozue | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jozue, 23. kapitola

Bible kralická: Jozue, 22. kapitola

1. Toho času povolav Jozue Rubenitských, Gáditských a polovice pokolení Manassesova, 2. Řekl jim: Vy jste ostříhali všeho, což přikázal vám Mojžíš, služebník Hospodinův, a poslouchali jste hlasu mého ve všem, což jsem přikázal vám. 3. Neopustili jste bratří svých … Celý příspěvek

Rubriky: Jozue | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jozue, 22. kapitola

Bible kralická: Jozue, 21. kapitola

1. Přistoupili pak přední z otců Levítského pokolení k Eleazarovi knězi, a k Jozue, synu Nun, a k předním z otců pokolení synů Izraelských, 2. A mluvili k nim v Sílo, v zemi Kananejské, řkouce: Hospodin přikázal skrze Mojžíše, abyste … Celý příspěvek

Rubriky: Jozue | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jozue, 21. kapitola

Bible kralická: Jozue, 20. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Jozue, řka: 2. Mluv k synům Izraelským, a rci jim: Oddejte z těch měst vašich města útočišťná, o nichž jsem mluvil vám skrze Mojžíše, 3. Aby tam utekl vražedlník, kterýž by zabil člověka nechtě a … Celý příspěvek

Rubriky: Jozue | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jozue, 20. kapitola

Bible kralická: Jozue, 19. kapitola

1. Potom padl los druhý Simeonovi, pokolení synů Simeonových, po čeledech jejich, a bylo dědictví jejich u prostřed dědictví synů Juda. 2. A přišlo jim v dědictví jejich Bersabé, Seba a Molada; 3. Azarsual a Bala, též Esem; 4. Eltolad … Celý příspěvek

Rubriky: Jozue | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jozue, 19. kapitola

Bible kralická: Jozue, 18. kapitola

1. Shromáždilo se pak všecko množství synů Izraelských do Sílo, a tu postavili stánek úmluvy, když již země od nich podmaněna byla. 2. Pozůstalo pak z synů Izraelských, jimž ještě nebylo rozděleno dědictví jejich, sedmero pokolení. 3. I řekl Jozue … Celý příspěvek

Rubriky: Jozue | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jozue, 18. kapitola

Bible kralická: Jozue, 17. kapitola

1. A tento byl los Manassesův (nebo on jest prvorozený Jozefův): Machirovi prvorozenému Manassesovu, otci Gálad, proto že byl muž bojovný, dostal se Galád a Bázan. 2. Dostalo se také jiným synům Manassesovým po čeledech jejich, synům Abiezer, a synům … Celý příspěvek

Rubriky: Jozue | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jozue, 17. kapitola

Bible kralická: Jozue, 16. kapitola

1. Potom padl los synům Jozefovým, od Jordánu proti Jerichu při vodách Jerišských k východu, poušť, kteráž se začíná od Jericha přes hory Bethel. 2. A od Bethel vychází do Lůza, a přichází ku pomezí Archi do Atarot. 3. Potom … Celý příspěvek

Rubriky: Jozue | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jozue, 16. kapitola

Bible kralická: Jozue, 15. kapitola

1. Tento pak byl los pokolení synů Juda po čeledech jejich, při pomezí Edomském a poušti Tsin ku poledni, k straně polední. 2. I byla jejich meze polední kraj moře slaného od zátoky, kteráž se chýlí ku poledni. 3. Odkudž … Celý příspěvek

Rubriky: Jozue | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jozue, 15. kapitola