Archiv rubriky: Leviticus

Bible kralická, starý zákon, kniha Leviticus

Bible kralická: Leviticus, 27. kapitola

1. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2. Mluv synům Izraelským a rci jim: Když by kdo slibem oddal duše Hospodinu, vedlé ceny tvé dá výplatu. 3. Tato pak bude cena tvá: Osobě mužského pohlaví, počna od toho, kterýž jest … Celý příspěvek

Rubriky: Leviticus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Leviticus, 27. kapitola

Bible kralická: Leviticus, 26. kapitola

1. Nedělejte sobě modl, ani obrazu rytého, aneb sloupu nevyzdvihnete sobě, ani kamene malovaného v zemi vaší nestavějte, abyste se jemu klaněli; nebo já jsem Hospodin Bůh váš. 2. Sobot mých ostříhejte, a svatyně mé se bojte: Já jsem Hospodin. … Celý příspěvek

Rubriky: Leviticus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Leviticus, 26. kapitola

Bible kralická: Leviticus, 25. kapitola

1. Mluvil ještě Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinai, řka: 2. Mluv synům Izraelským a rci jim: Když vejdete do země, kterouž já dávám vám, odpočívati bude země, nebo sobota jest Hospodinova. 3. Šest let osívati budeš rolí svou, a … Celý příspěvek

Rubriky: Leviticus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Leviticus, 25. kapitola

Bible kralická: Leviticus, 24. kapitola

1. Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2. Přikaž synům Izraelským, ať přinesou tobě oleje olivového, čistého, vytlačeného, k svícení, aby lampy ustavičně rozsvěcovány byly. 3. Před oponou svědectví v stánku úmluvy zpořádá je Aron, aby hořely od večera až … Celý příspěvek

Rubriky: Leviticus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Leviticus, 24. kapitola

Bible kralická: Leviticus, 23. kapitola

1. Mluvil opět Hospodin Mojžíšovi, řka: 2. Mluv k synům Izraelským a rci jim: Slavnosti Hospodinovy, kteréž nazývati budete shromáždění svatá, tyto jsou slavnosti mé: 3. Šest dní dělati budete, dne pak sedmého sobota odpočinutí jest, shromáždění svaté bude. Žádného … Celý příspěvek

Rubriky: Leviticus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Leviticus, 23. kapitola

Bible kralická: Leviticus, 22. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2. Mluv Aronovi a synům jeho, ať se zdržují od věcí těch, kteréž jsou posvěceny od synů Izraelských, a ať nepoškvrňují jména svatého mého v tom, což mi oni posvěcují: Já jsem Hospodin. … Celý příspěvek

Rubriky: Leviticus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Leviticus, 22. kapitola

Bible kralická: Leviticus, 21. kapitola

1. Řekl také Hospodin Mojžíšovi: Mluv kněžím synům Aronovým a rci jim: Při mrtvém nepoškvrní se žádný z vás v lidu svém. 2. Toliko při krevním příteli svém, mateři neb otci svém, synu neb dceři své a bratru svém, 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Leviticus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Leviticus, 21. kapitola

Bible kralická: Leviticus, 20. kapitola

1. Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2. Synům také Izraelským díš: Kdo by koli z synů Izraelských a z příchozích, kteříž by byli pohostinu v Izraeli, dal z semene svého modle Moloch, smrtí umře. Lid země té kamením jej … Celý příspěvek

Rubriky: Leviticus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Leviticus, 20. kapitola

Bible kralická: Leviticus, 19. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2. Mluv ke všemu množství synů Izraelských a rci jim: Svatí buďte, nebo svatý jsem, já Hospodin Bůh váš. 3. Jeden každý matky své a otce svého báti se budete. A sobot mých … Celý příspěvek

Rubriky: Leviticus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Leviticus, 19. kapitola

Bible kralická: Leviticus, 18. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2. Mluv synům Izraelským a rci jim: Já jsem Hospodin Bůh váš. 3. Vedlé skutků země Egyptské, v níž jste bydlili, nečiňte, ani podlé skutků země Kananejské, do kteréž já vás uvozuji, činiti … Celý příspěvek

Rubriky: Leviticus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Leviticus, 18. kapitola