Archiv rubriky: Micheáš

Bible kralická, starý zákon, kniha Micheáš

Bible kralická: Micheáš, 7. kapitola

1. Běda mně, že jsem jako paběrek úrod letních, jako paběrkové po vinobraní. Není žádného hroznu k jídlu, prvotiny z ovoce žádá duše má. 2. Zahynul pobožný z země této, a upřímého mezi lidmi není žádného; všickni napořád o vylití … Celý příspěvek

Rubriky: Micheáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Micheáš, 7. kapitola

Bible kralická: Micheáš, 6. kapitola

1. Slyštež nyní, co praví Hospodin: Vstaň, suď se s těmito horami, a nechť slyší pahrbkové hlas tvůj. 2. Slyštež hory rozepři Hospodinovu, i nejpevnější základové země; nebo má rozepři Hospodin s lidem svým, a proti Izraelovi odpor povede. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Micheáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Micheáš, 6. kapitola

Bible kralická: Micheáš, 5. kapitola

1. Sbeřiž se nyní po houfích, ó záškodnice, oblehni nás, nechať bijí holí v líce soudce Izraelského. 2. A ty Betléme Efrata, jakžkoli jsi nejmenší mezi tisíci Judskými, z tebe mi vyjde ten, kterýž má býti Panovníkem v Izraeli, a … Celý příspěvek

Rubriky: Micheáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Micheáš, 5. kapitola

Bible kralická: Micheáš, 4. kapitola

1. Ale stane se v posledních dnech, že utvrzena bude hora domu Hospodinova na vrchu hor, a vyvýšena nad pahrbky, i pohrnou se k ní národové. 2. A půjdou lidé mnozí, říkajíce: Poďte, a vstupme na horu Hospodinovu, totiž do … Celý příspěvek

Rubriky: Micheáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Micheáš, 4. kapitola

Bible kralická: Micheáš, 3. kapitola

1. Protož pravím: Slyštež již přední v Jákobovi, a vůdcové domu Izraeského: Zdaliž vy nemáte povědomi býti soudu? 2. Nenávidí dobrého a milují zlé, sdírají s lidu kůži jejich, a maso jejich s kostí jejich. 3. A jedí maso lidu … Celý příspěvek

Rubriky: Micheáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Micheáš, 3. kapitola

Bible kralická: Micheáš, 2. kapitola

1. Běda těm, kteříž vymýšlejí nepravost a ukládají zlé na ložcích svých, a na úsvitě ráno vykonávají je, když jest v moci rukou jejich. 2. Požádají polí, i vydírají, takž i domů, a odjímají; a tak provozují moc nad mužem … Celý příspěvek

Rubriky: Micheáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Micheáš, 2. kapitola

Bible kralická: Micheáš, 1. kapitola

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Micheášovi Moraštickému za dnů Jotama, Achasa a Ezechiáše králů Judských, kteréž u vidění slyšel o Samaří a Jeruzalému. 2. Slyšte všickni lidé napořád, pozoruj země, i což na ní jest, a nechť jest … Celý příspěvek

Rubriky: Micheáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Micheáš, 1. kapitola