Archiv rubriky: Nehemiáš

Bible kralická, starý zákon, kniha Nehemiáš

Bible kralická: Nehemiáš, 13. kapitola

1. V ten den čteno jest v knize Mojžíšově, tak že lid slyšeti mohl. I nalezeno v ní napsáno, že nemá vjíti Ammonitský a Moábský do shromáždění Božího až na věky, 2. Proto že nevyšli proti synům Izraelským s chlebem … Celý příspěvek

Rubriky: Nehemiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nehemiáš, 13. kapitola

Bible kralická: Nehemiáš, 12. kapitola

1. Tito pak jsou kněží a Levítové, kteříž se byli navrátili s Zorobábelem synem Salatielovým, a s Jesua: Saraiáš, Jeremiáš, Ezdráš, 2. Amariáš, Malluch, Chattus, 3. Sechaniáš, Rechum, Meremot, 4. Iddo, Ginnetoi, Abiáš, 5. Miamin, Maadiáš, Bilga, 6. Semaiáš, Joiarib, … Celý příspěvek

Rubriky: Nehemiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nehemiáš, 12. kapitola

Bible kralická: Nehemiáš, 11. kapitola

1. I přebývala knížata lidu v Jeruzalémě. Jiný pak lid metali losy, aby vzali desátého člověka k bydlení v Jeruzalémě městě svatém, ale devět dílů v jiných městech, 2. Ačkoli dobrořečil lid všechněm mužům těm, kteříž se sami dobrovolně podali … Celý příspěvek

Rubriky: Nehemiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nehemiáš, 11. kapitola

Bible kralická: Nehemiáš, 10. kapitola

1. Kteříž pak potvrzovali, byli tito: Nehemiáš Tirsata, syn Chachaliášův, a Sedechiáš, 2. Saraiáš, Azariáš, Jeremiáš, 3. Paschur, Amariáš, Malkiáš, 4. Chattus, Sebaniáš, Malluch, 5. Charim, Meremot, Abdiáš, 6. Daniel, Ginneton, Báruch, 7. Mesullam, Abiáš, Miamin, 8. Maaseiáš, Bilkai, Semaiáš. … Celý příspěvek

Rubriky: Nehemiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nehemiáš, 10. kapitola

Bible kralická: Nehemiáš, 9. kapitola

1. Potom dvadcátého čtvrtého dne téhož měsíce shromáždili se synové Izraelští, a postíce se v žíních, posypali se prstí, 2. (Oddělilo se pak bylo símě Izraelské ode všech cizozemců), a stojíce, vyznávali hříchy své i nepravosti otců svých. 3. I … Celý příspěvek

Rubriky: Nehemiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nehemiáš, 9. kapitola

Bible kralická: Nehemiáš, 8. kapitola

1. I shromáždil se všecken lid jednomyslně do ulice, kteráž jest proti bráně vodné, a řekli Ezdrášovi učiteli, aby přinesl knihu zákona Mojžíšova, kterýž vydal Hospodin lidu Izraelskému. 2. Tedy přinesl Ezdráš kněz zákon před to shromáždění mužů i žen … Celý příspěvek

Rubriky: Nehemiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nehemiáš, 8. kapitola

Bible kralická: Nehemiáš, 7. kapitola

1. A když byla dostavena zed, a zavěsil jsem vrata, a ustanoveni byli vrátní i zpěváci i Levítové, 2. Poručil jsem Chananovi bratru svému, a Chananiášovi hejtmanu hradu Jeruzalémského, (proto že on byl muž věrný a bohabojný nad mnohé), 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Nehemiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nehemiáš, 7. kapitola

Bible kralická: Nehemiáš, 6. kapitola

1. I stalo se, když uslyšel Sanballat a Tobiáš, a Gesem Arabský i jiní nepřátelé naši, že bych vystavěl zed, a že nezůstalo v ní mezery, ačkoli jsem ještě až do toho času nevstavil vrat do bran, 2. Že poslal … Celý příspěvek

Rubriky: Nehemiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nehemiáš, 6. kapitola

Bible kralická: Nehemiáš, 5. kapitola

1. Byl pak pokřik veliký lidu i žen jejich na bratří jich Židy. 2. Nebo někteří pravili: Synů a dcer máme tak mnoho, že za ně obilé jednáme, abychom jísti a živi býti mohli. 3. Jiní opět pravili: Pole svá … Celý příspěvek

Rubriky: Nehemiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nehemiáš, 5. kapitola

Bible kralická: Nehemiáš, 4. kapitola

1. I stalo se, když uslyšel Sanballat, že stavíme zed, rozpálil se hněvem, a rozzlobiv se velmi, posmíval se Židům. 2. Nebo mluvil před bratřími svými a před vojskem Samařským, řka: Co ti bídní Židé berou před sebe? Tak-liž mají … Celý příspěvek

Rubriky: Nehemiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nehemiáš, 4. kapitola