Archiv rubriky: Numeri

Bible kralická, starý zákon, kniha Numeri

Bible kralická: Numeri, 36. kapitola

1. Přistoupili pak starší z čeledi synů Galád, syna Machir, syna Manassesova, z čeledi synů Jozefových, a mluvili před Mojžíšem a před knížaty předními z synů Izraelských, 2. A řekli: Tobě pánu mému přikázal Hospodin, abys losem dal zemi v … Celý příspěvek

Rubriky: Numeri | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Numeri, 36. kapitola

Bible kralická: Numeri, 35. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi na rovinách Moábských, při Jordánu proti Jerichu, řka: 2. Přikaž synům Izraelským, ať dadí Levítům z dědictví, kterýmž vládnouti budou, města k bydlení, i podměstí měst vůkol nich, 3. Aby měli města k bydlení, … Celý příspěvek

Rubriky: Numeri | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Numeri, 35. kapitola

Bible kralická: Numeri, 34. kapitola

1. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2. Přikaž synům Izraelským a rci jim: Když vejdete do země Kanán, (tať jest země, kteráž se dostane vám v dědictví, země Kananejská s pomezími svými), 3. Strana polední vaše bude poušť Tsin … Celý příspěvek

Rubriky: Numeri | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Numeri, 34. kapitola

Bible kralická: Numeri, 33. kapitola

1. Tato jsou tažení synů Izraelských, kteříž vyšli z země Egyptské po houfích svých, pod spravou Mojžíše a Arona. 2. Sepsal pak Mojžíš vycházení jejich podlé toho, jakž táhli k rozkazu Hospodinovu. Tato jsou tedy vycházení jejich podlé toho, jakž … Celý příspěvek

Rubriky: Numeri | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Numeri, 33. kapitola

Bible kralická: Numeri, 32. kapitola

1. Měli pak synové Ruben a synové Gád dobytka velmi mnoho, a uzřeli zemi Jazer a zemi Galád, ano místo to místo příhodné pro dobytek. 2. Protož přistoupivše synové Gád a synové Ruben, mluvili k Mojžíšovi a k Eleazarovi knězi … Celý příspěvek

Rubriky: Numeri | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Numeri, 32. kapitola

Bible kralická: Numeri, 31. kapitola

1. Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2. Pomsti prvé synů Izraelských nad Madianskými, a potom připojen budeš k lidu svému. 3. Mluvil tedy Mojžíš k lidu, řka: Vypravte některé z sebe k boji, aby šli proti Madianským a vykonali … Celý příspěvek

Rubriky: Numeri | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Numeri, 31. kapitola

Bible kralická: Numeri, 30. kapitola

1. (30:2) Mluvil také Mojžíš knížatům pokolení synů Izraelských, řka: Totoť jest, což přikázal Hospodin: 2. (30:3) Jestliže by muž slib aneb přísahu učinil Hospodinu, závazkem zavazuje duši svou, nezruší slova svého; podlé všeho, což vyšlo z úst jeho, učiní. … Celý příspěvek

Rubriky: Numeri | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Numeri, 30. kapitola

Bible kralická: Numeri, 29. kapitola

1. Měsíce pak sedmého v první den jeho shromáždění svaté míti budete, žádného díla robotného nebudete dělati; to jest den troubení vašeho. 2. A obětovati budete zápal u vůni příjemnou Hospodinu, volka mladého jednoho, skopce jednoho, beránků ročních bez poškvrny … Celý příspěvek

Rubriky: Numeri | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Numeri, 29. kapitola

Bible kralická: Numeri, 28. kapitola

1. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2. Přikaž synům Izraelským a rci jim: Obětí mých, chleba mého, v obětech mých ohnivých u vůni spokojující mne, nezanedbávejte mi přinášeti v čas k tomu vyměřený. 3. Díš tedy jim: Tato jest … Celý příspěvek

Rubriky: Numeri | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Numeri, 28. kapitola

Bible kralická: Numeri, 27. kapitola

1. Tehdy přistoupily dcery Salfada, syna Heferova, syna Galád, syna Machir, syna Manasse, z pokolení Manasse, syna Jozefova. Tato pak jsou jména dcer jeho: Mahla, Noa, Hegla, Melcha a Tersa. 2. A postavily se před Mojžíšem a před Eleazarem knězem, … Celý příspěvek

Rubriky: Numeri | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Numeri, 27. kapitola