Archiv rubriky: Ozeáš

Bible kralická, starý zákon, kniha Ozeáš

Bible kralická: Ozeáš, 14. kapitola

1. Obratiž se, ó Izraeli, cele k Hospodinu Bohu svému, nebo jsi padl příčinou nepravosti své. 2. Vezměte s sebou slova, a obraťte se k Hospodinu, a rcete jemu: Sejmi všelikou nepravost, a dej to, což dobrého jest, a budemeť … Celý příspěvek

Rubriky: Ozeáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ozeáš, 14. kapitola

Bible kralická: Ozeáš, 13. kapitola

1. Když mluvíval Efraim, býval strach; vznešený byl v Izraeli, ale prohřešiv při Bálovi, tožť umřel. 2. A i nyní ještě předce hřeší. Nebo dělají sobě a slévají z stříbra svého podlé rozumu svého strašidla, ješto všecko to není než … Celý příspěvek

Rubriky: Ozeáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ozeáš, 13. kapitola

Bible kralická: Ozeáš, 12. kapitola

1. Efraim se větrem pase, a vítr východní honí, každého dne lež a zhoubu množí; nebo smluvu s Assurem činí, a masti do Egypta donášejí se. 2. I s Judou má soud Hospodin; pročež navštívě Jákoba podlé cest jeho, podlé … Celý příspěvek

Rubriky: Ozeáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ozeáš, 12. kapitola

Bible kralická: Ozeáš, 11. kapitola

1. Když dítětem byl Izrael, miloval jsem jej, a z Egypta povolal jsem syna svého. 2. Volali jich, oni tím více ucházeli před nimi, Bálům obětovali, a rytinám kadili, 3. Ješto jsem já na nohy stavěl Efraima, on pak bral … Celý příspěvek

Rubriky: Ozeáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ozeáš, 11. kapitola

Bible kralická: Ozeáš, 10. kapitola

1. Izrael jest vinný kmen prázdný, ovoce skládá sobě. Čím více mívá ovoce svého, tím více rozmnožuje oltáře, a čím lepší jest země jeho, tím více vzdělává obrazy. 2. Klade díly srdce jejich, pročež vinni jsou. Onť poboří oltáře jejich, … Celý příspěvek

Rubriky: Ozeáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ozeáš, 10. kapitola

Bible kralická: Ozeáš, 9. kapitola

1. Neraduj se, Izraeli, s plésáním jako jiní národové, že smilníš, odcházeje od Boha svého, a miluješ mzdu po všech obilnicích. 2. Obilnice ani pres nebude jich pásti, a mest pochybí jim. 3. Aniž budou bydliti v zemi Hospodinově, ale … Celý příspěvek

Rubriky: Ozeáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ozeáš, 9. kapitola

Bible kralická: Ozeáš, 8. kapitola

1. Přičině k ústům svým troubu, rci: Aj, letí jako orlice na dům Hospodinův, proto že přestoupili smlouvu mou, a proti zákonu mému převráceně činili. 2. Budouť sic volati: Bože můj, znáť tebe Izrael, 3. Ale opustilť jest Izrael dobré, … Celý příspěvek

Rubriky: Ozeáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ozeáš, 8. kapitola

Bible kralická: Ozeáš, 7. kapitola

1. Když léčím Izraele, tedy zjevuje se nepravost Efraimova a zlosti Samařské; nebo provodí faleš. Vnitř zlodějství, a vně provozují loupežnictví. 2. Aniž na to pomýšlejí v srdci svém, že na všecku nešlechetnost jejich pamatují; již je obkličují skutkové jejich, … Celý příspěvek

Rubriky: Ozeáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ozeáš, 7. kapitola

Bible kralická: Ozeáš, 6. kapitola

1. V úzkosti své ráno hledati mne budou: Poďte, a navraťme se k Hospodinu; nebo on uchvátil a zhojí nás, ubil a uvíže rány naše. 2. Obživí nás po dvou dnech, dne třetího vzkřísí nás, a budeme živi před oblíčejem … Celý příspěvek

Rubriky: Ozeáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ozeáš, 6. kapitola

Bible kralická: Ozeáš, 5. kapitola

1. Slyštež to, ó kněží, a pozorujte, dome Izraelský, i dome královský, poslouchejte, nebo proti vám soud tento jest, proto že jste osídlo v Masfa, a sítka rozestřená na vrchu Tábor. 2. Nýbrž k zabíjení uchylujíce se, připadají k zemi, … Celý příspěvek

Rubriky: Ozeáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ozeáš, 5. kapitola