Archiv rubriky: Přísloví

Bible kralická, starý zákon, kniha Přísloví

Bible kralická: Přísloví, 31. kapitola

1. Slova proroctví Lemuele krále, kterýmž vyučovala jej matka jeho. 2. Co dím, synu můj, co, synu života mého? Co, řku, dím, synu slibů mých? 3. Nedávej ženám síly své, ani cest svých těm, kteréž k zahynutí přivodí krále. 4. … Celý příspěvek

Rubriky: Přísloví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Přísloví, 31. kapitola

Bible kralická: Přísloví, 30. kapitola

1. Slova Agura, syna Jáke. Sepsání řečí muže toho k Itielovi, k Itielovi a Uchalovi. 2. Jistě žeť jsem hloupější nad jiné, tak že rozumnosti člověka obecného nemám, 3. Aniž jsem se naučil moudrosti, a umění svatých neumím. 4. Kdo … Celý příspěvek

Rubriky: Přísloví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Přísloví, 30. kapitola

Bible kralická: Přísloví, 29. kapitola

1. Člověk, kterýž často kárán bývaje, zatvrzuje šíji, rychle potřín bude, tak že neprospěje žádné lékařství. 2. Když se množí spravedliví, veselí se lid; ale když panuje bezbožník, vzdychá lid. 3. Muž, kterýž miluje moudrost, obveseluje otce svého; ale kdož … Celý příspěvek

Rubriky: Přísloví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Přísloví, 29. kapitola

Bible kralická: Přísloví, 28. kapitola

1. Utíkají bezbožní, ač jich žádný nehoní, ale spravedliví jako mladý lev smělí jsou. 2. Pro přestoupení země mnoho knížat jejích, ale pro člověka rozumného a umělého trvánlivé bývá panování. 3. Muž chudý, kterýž utiská nuzné, podoben jest přívalu zachvacujícímu, … Celý příspěvek

Rubriky: Přísloví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Přísloví, 28. kapitola

Bible kralická: Přísloví, 27. kapitola

1. Nechlub se dnem zítřejším, nebo nevíš, coť ten den přinese. 2. Nechať tě chválí jiní, a ne ústa tvá, cizí, a ne rtové tvoji. 3. Tíž má kamen, a váhu písek, ale hněv blázna těžší jest nad to obé. … Celý příspěvek

Rubriky: Přísloví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Přísloví, 27. kapitola

Bible kralická: Přísloví, 26. kapitola

1. Jako sníh v létě, a jako déšť ve žni, tak nepřipadá na blázna čest. 2. Jako vrabec přenáší se, a vlaštovice létá, tak zlořečení bez příčiny nedojde. 3. Bič na koně, uzda na osla, a kyj na hřbet blázna. … Celý příspěvek

Rubriky: Přísloví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Přísloví, 26. kapitola

Bible kralická: Přísloví, 25. kapitola

1. Jaké i tato jsou přísloví Šalomounova, kteráž shromáždili muži Ezechiáše, krále Judského: 2. Sláva Boží jest skrývati věc, ale sláva králů zpytovati věc. 3. Vysokosti nebes, a hlubokosti země, a srdce králů není žádného vystižení. 4. Jako když bys … Celý příspěvek

Rubriky: Přísloví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Přísloví, 25. kapitola

Bible kralická: Přísloví, 24. kapitola

1. Nenásleduj lidí zlých, aniž žádej bývati s nimi. 2. Nebo o zhoubě přemýšlí srdce jejich, a rtové jejich o trápení mluví. 3. Moudrostí vzdělán bývá dům, a rozumností upevněn. 4. Skrze umění zajisté pokojové naplněni bývají všelijakým zbožím drahým … Celý příspěvek

Rubriky: Přísloví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Přísloví, 24. kapitola

Bible kralická: Přísloví, 23. kapitola

1. Když sedneš k jídlu se pánem, pilně šetř, co jest před tebou. 2. Jinak vrazil bys nůž do hrdla svého, byl-li bys lakotný. 3. Nežádej lahůdek jeho, nebo jsou pokrm oklamavatelný. 4. Neusiluj, abys zbohatl; od opatrnosti své přestaň. … Celý příspěvek

Rubriky: Přísloví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Přísloví, 23. kapitola

Bible kralická: Přísloví, 22. kapitola

1. Vzácnější jest jméno dobré než bohatství veliké, a přízeň lepší než stříbro a zlato. 2. Bohatý a chudý potkávají se, učinitel obou jest Hospodin. 3. Opatrný vida zlé, vyhne se, ale hloupí předce jdouce, těžkosti docházejí. 4. Pokory a … Celý příspěvek

Rubriky: Přísloví | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Přísloví, 22. kapitola