Archiv rubriky: Sofoniáš

Bible kralická, starý zákon, kniha Sofoniáš

Bible kralická: Sofoniáš, 3. kapitola

1. Běda městu tomuto hltavému a poškvrněnému a utiskujícímu. 2. Neposlouchá hlasu, aniž přijímá kázně; v Hospodina nedoufá, k Bohu svému nepřibližuje se. 3. Knížata jeho jsou u prostřed něho lvové řvoucí, soudcové jeho vlci večerní, nehryzou kostí až do … Celý příspěvek

Rubriky: Sofoniáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Sofoniáš, 3. kapitola

Bible kralická: Sofoniáš, 2. kapitola

1. Ohledejte sebe, ohledejte, pravím, ó národe nemilý, 2. Prvé než uložení přijde, a den jako plevy pomine, prvé než přijde na vás prchlivost hněvu Hospodinova, prvé než přijde na vás den hněvu Hospodinova. 3. Hledejte Hospodina všickni tiší země, … Celý příspěvek

Rubriky: Sofoniáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Sofoniáš, 2. kapitola

Bible kralická: Sofoniáš, 1. kapitola

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Sofoniášovi synu Chusi, syna Godoliášova, syna Amariášova, syna Ezechiášova, za dnů Joziáše syna Amonova, krále Judského. 2. Zajisté že sklidím všecko se svrchku té země, praví Hospodin. 3. Sklidím lidi i hovada, sklidím … Celý příspěvek

Rubriky: Sofoniáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Sofoniáš, 1. kapitola