Archiv rubriky: Soudců

Bible kralická, starý zákon, kniha Soudců

Bible kralická: Soudců, 21. kapitola

1. Nadto každý z mužů Izraelských přísahou se byli zavázali v Masfa, řkouce: Žádný z nás nedá dcery své Beniaminským za manželku. 2. Protož všel lid do domu Boha silného, a seděli tam až do večera před Bohem, a pozdvihše … Celý příspěvek

Rubriky: Soudců | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Soudců, 21. kapitola

Bible kralická: Soudců, 20. kapitola

1. I vyšli všickni synové Izraelští, a shromáždilo se všecko množství jednomyslně od Dan až do Bersabé, i země Galád, k Hospodinu do Masfa. 2. Kdežto postavili se přední všeho lidu, všecka pokolení Izraelská v shromáždění lidu Božího, čtyřikrát sto … Celý příspěvek

Rubriky: Soudců | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Soudců, 20. kapitola

Bible kralická: Soudců, 19. kapitola

1. Stalo se také toho času, když krále nebylo v Izraeli, že muž nějaký Levíta, jsa pohostinu při straně hory Efraimské, pojal sobě ženu ženinu z Betléma Judova. 2. Kterážto ženina smilnila u něho. I odešla od něho do domu … Celý příspěvek

Rubriky: Soudců | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Soudců, 19. kapitola

Bible kralická: Soudců, 18. kapitola

1. V těch dnech nebylo krále v Izraeli, a toho času pokolení Dan hledalo sobě dědičného místa k bydlení, nebo se mu ještě nebylo dostalo dílu u prostřed synů Izraelských až do dne toho. 2. Tedy poslali synové Dan z … Celý příspěvek

Rubriky: Soudců | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Soudců, 18. kapitola

Bible kralická: Soudců, 17. kapitola

1. Byl pak muž nějaký s hory Efraim, jehož jméno bylo Mícha. 2. Kterýž řekl matce své: Ten tisíc a sto stříbrných, kteříž vzati byli tobě, pro něž jsi zlořečila a mluvilas přede mnou, hle, stříbro to u mne jest, … Celý příspěvek

Rubriky: Soudců | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Soudců, 17. kapitola

Bible kralická: Soudců, 16. kapitola

1. Odšel pak Samson do Gázy, a uzřev tam ženu nevěstku, všel k ní. 2. I povědíno obyvatelům Gázy: Samson přišel sem. Kteříž obeslavše se, střáhli na něj v bráně města přes celou noc, a stavěli se tiše té celé … Celý příspěvek

Rubriky: Soudců | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Soudců, 16. kapitola

Bible kralická: Soudců, 15. kapitola

1. Stalo se pak po několika dnech, v čas žně pšeničné, že chtěje navštíviti Samson ženu svou, a přinésti s sebou kozlíka, řekl: Vejdu k ženě své do pokoje. A nedopustil mu otec její vjíti. 2. I řekl otec její: … Celý příspěvek

Rubriky: Soudců | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Soudců, 15. kapitola

Bible kralická: Soudců, 14. kapitola

1. Šel pak Samson do Tamnata, a uzřel tam ženu ze dcer Filistinských. 2. A navrátiv se, oznámil otci svému a mateři své, řka: Viděl jsem ženu v Tamnata ze dcer Filistinských, protož nyní vezměte mi ji za manželku. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Soudců | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Soudců, 14. kapitola

Bible kralická: Soudců, 13. kapitola

1. Tedy opět synové Izraelští činili to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, i vydal je Hospodin v ruce Filistinských za čtyřidceti let. 2. Byl pak muž jeden z Zaraha, z čeledi Dan, jménem Manue, jehož manželka byla neplodná a … Celý příspěvek

Rubriky: Soudců | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Soudců, 13. kapitola

Bible kralická: Soudců, 12. kapitola

1. Shromáždili se pak muži Efraim, a přešedše k straně půlnoční, řekli k Jefte: Proč jsi vyšel k boji proti Ammonitským, a nepovolal jsi nás, abychom šli s tebou? Dům tvůj i tebe ohněm spálíme. 2. K nimž řekl Jefte: … Celý příspěvek

Rubriky: Soudců | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Soudců, 12. kapitola