Archiv rubriky: Zachariáš

Bible kralická, starý zákon, kniha Zachariáš

Bible kralická: Zachariáš, 14. kapitola

1. Aj, den Hospodinův přichází, a rozděleny budou kořisti tvé u prostřed tebe. 2. Nebo shromáždím všecky národy proti Jeruzalému k boji, i bude dobyto město, a domové zloupeni, a ženy zhanobeny budou. A když vyjde díl města v zajetí, … Celý příspěvek

Rubriky: Zachariáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zachariáš, 14. kapitola

Bible kralická: Zachariáš, 13. kapitola

1. V ten den bude studnice otevřená domu Davidovu a obyvatelům Jeruzalémským, k obmytí hřícha i nečistoty. 2. Stane se také v ten den, praví Hospodin zástupů, že vyhladím jména modl z země, tak že nebudou připomínány více, nýbrž také … Celý příspěvek

Rubriky: Zachariáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zachariáš, 13. kapitola

Bible kralická: Zachariáš, 12. kapitola

1. Břímě slova Hospodinova příčinou Izraele. Praví Hospodin, kterýž roztáhl nebesa, a založil zemi, a sformoval ducha člověka, kterýž jest v něm: 2. Aj, já postavím Jeruzalém jako číši, kteráž ku potácení přivede všecky národy vůkol, kteříž budou proti Judovi … Celý příspěvek

Rubriky: Zachariáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zachariáš, 12. kapitola

Bible kralická: Zachariáš, 11. kapitola

1. Otevři, Libáne, vrata svá, ať zžíře oheň cedry tvé. 2. Kvěl jedle, nebo padl cedr, nebo znamenití vypléněni jsou; kvělte dubové Bázanští, nebo klesl les ohražený. 3. Hlas kvílení pastýřů, proto že popléněno důstojenství jejich; hlas řvání lvů, proto … Celý příspěvek

Rubriky: Zachariáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zachariáš, 11. kapitola

Bible kralická: Zachariáš, 10. kapitola

1. Žádejte od Hospodina deště v čas příhodný, i způsobí Hospodin pršku, a dá vám déšť hojný, a každému bylinu na poli. 2. Nebo obrazové mluví marnost, a věšťci prorokují faleš, a sny marné mluví, marností potěšují. Protož šli jako … Celý příspěvek

Rubriky: Zachariáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zachariáš, 10. kapitola

Bible kralická: Zachariáš, 9. kapitola

1. Břímě slova Hospodinova proti zemi, kteráž jest v vůkolí tvém, a Damašek bude odpočinutí jeho. Nebo k Hospodinu zřetel člověka i všech pokolení Izraelských. 2. Ano i do Emat dosáhne, do Týru i Sidonu, ačkoli jest moudrý velmi. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Zachariáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zachariáš, 9. kapitola

Bible kralická: Zachariáš, 8. kapitola

1. Opět stalo se slovo Hospodina zástupů, řkoucí: 2. Takto praví Hospodin zástupů: Horlil jsem pro Sion horlením velikým, nýbrž rozhněváním velikým horlil jsem pro něj. 3. Takto praví Hospodin: Navrátil jsem se k Sionu, a bydlím u prostřed Jeruzaléma, … Celý příspěvek

Rubriky: Zachariáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zachariáš, 8. kapitola

Bible kralická: Zachariáš, 7. kapitola

1. Potom stalo se léta čtvrtého Daria krále, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi, čtvrtého dne měsíce devátého, kterýž jest Kislef, 2. Když poslal do domu Božího Sarezer a Regemmelech, i muži jeho, aby se kořili tváři Hospodinově, 3. A … Celý příspěvek

Rubriky: Zachariáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zachariáš, 7. kapitola

Bible kralická: Zachariáš, 6. kapitola

1. Potom opět pozdvihna očí svých, viděl jsem, a aj, čtyři vozové vycházeli z prostředku dvou hor, hory pak ty byly hory ocelivé. 2. V prvním voze byli koni ryzí, a v druhém voze byli koni vraní, 3. V voze … Celý příspěvek

Rubriky: Zachariáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zachariáš, 6. kapitola

Bible kralická: Zachariáš, 5. kapitola

1. Potom opět pozdvihna očí svých, uzřel jsem, a aj, kniha letěla. 2. I řekl mi: Co vidíš? Jemuž jsem řekl: Vidím knihu letící, jejíž dlouhost byla dvadcíti loktů a širokost desíti loktů. 3. Tedy řekl mi: Toto prokletí vyjde … Celý příspěvek

Rubriky: Zachariáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Zachariáš, 5. kapitola