Archiv rubriky: Žalmy

Bible kralická, starý zákon, kniha Žalmy

Co jsem udělal špatně, jen mi to řekni, mýt či nemýt to je to oč tu neběží

Chtěl jsi mít vše jen pro sebe, nechtěl jsi se rozdělit, nechtěl jsi se zadělit. Nedopřál jsi lásku druhým a proto se tvůj budoucí otec a matka nespojily a tebe nezplodily. Proto jsi skončil, proto jsi se znovu nenarodil. Sám … Celý příspěvek

Rubriky: Osvícení, Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co jsem udělal špatně, jen mi to řekni, mýt či nemýt to je to oč tu neběží

Ty ne, řekli mu a šel

Ty, ne řekli mu u brány nebeské a šel do věčného zatracení. Ptal se proc? Ty jsi celý život toužil jen po penězích, moci a slávě. Kolik srdcí si však udělal šťastných? Čím jsi přispěl k budouvání chrámu božího, komu … Celý příspěvek

Rubriky: Osvícení, Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ty ne, řekli mu a šel

Bible kralická: Žalm 150

1. Halelujah. Chvalte Boha silného pro svatost jeho, chvalte jej pro rozšíření síly jeho. 2. Chvalte jej ze všelijaké moci jeho, chvalte jej podlé veliké důstojnosti jeho. 3. Chvalte jej zvukem trouby, chvalte jej na loutnu a citaru. 4. Chvalte … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 150

Bible kralická: Žalm 149

1. Halelujah. Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu jeho v shromáždění svatých. 2. Vesel se Izrael v tom, kterýž ho učinil, synové Sionští plésejte v králi svém. 3. Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben a na citaru prozpěvujte jemu. 4. … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 149

Bible kralická: Žalm 148

1. Halelujah. Chvalte hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na výsostech. 2. Chvalte jej všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové jeho. 3. Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy. 4. Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 148

Bible kralická: Žalm 147

1. Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu, nebo rozkošné jest, a ozdobná jest chvála. 2. Stavitel Jeruzaléma Hospodin, rozptýlený lid Izraelský shromažďuje, 3. Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich, 4. Kterýž sčítá počet hvězd, a … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 147

Bible kralická: Žalm 146

1. Halelujah. Chval, duše má, Hospodina. 2. Chváliti budu Hospodina, dokud jsem živ, žalmy zpívati Bohu svému, dokud mne stává. 3. Nedoufejtež v knížatech, v synech lidských, v nichž není vysvobození. 4. Vychází duch jejich, navracují se do země své, … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 146

Bible kralická: Žalm 145

1. Chvalitebná píseň Davidova. Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a dobrořečiti jménu tvému na věky věků. 2. Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků. 3. Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 145

Bible kralická: Žalm 144

1. Davidův. Požehnaný Hospodin skála má, kterýž učí ruce mé boji, a prsty mé bitvě. 2. Milosrdenství mé a hrad můj, útočiště mé, vysvoboditel můj, a štít můj, protož v něhoť já doufám; onť mi podmaňuje lidi. 3. Hospodine, co … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 144

Bible kralická: Žalm 143

1. Žalm Davidův. Hospodine, slyš modlitbu mou, pozoruj pokorné prosby mé; pro pravdu svou vyslyš mne, i pro spravedlnost svou. 2. A nevcházej v soud s služebníkem svým, neboť by nebyl spravedliv před tebou nižádný živý. 3. Nebo stihá nepřítel … Celý příspěvek

Rubriky: Žalmy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Žalm 143