Bhagavadgíta – zpěv desátý, Cesta zvěstování

Z díla BHAGAVADGÍTA   neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO
Přeložil Rudolf Janíček, 1989

1. Kršna pokračoval: „Ó, mocný Ardžuno, vyslechni opět Má nejjasnější slova, neboť přeji blaho Tobě, který v nich nacházíš zalíbení!

2. Ani zástupy nebeské, ani velcí věštci, neznají Můj původ a vlastnosti, neboť Já jsem samo lůno, z něhož se i oni zrodili.

3. Avšak temnota se rozptýlila před oním smrtelníkem, jenž poznal, že jsem nezrozený, bez počátku a svrchovaný Pán všech světů. Onen člověk byl vysvobozen z hříchů.

4. Rozličné jsou stavy a vlastnosti člověka – osvícení, moudrost, soucit, sebevláda a vymanění z klamu, k někomu přichází štěstí či neštěstí, přízeň či nepřízeň, strach i nebojácnost a přijde i smrt a zrození nového života.

5. Klid, vyrovnanost ducha, kajícnost a dobročinnost, věz, všechny tyto stavy a vlastnosti vycházejí jen ze Mne.

6. Sedm velkých mudrců a také čtyři Manuové – praotci lidstva – mají tutéž přirozenost jako Já, neboť se zrodili z Mé mysli a z nich pocházejí i všichni tvorové na zemi.

7. Kdo zná slávu a velkolepost Mých sil a činů, stojí na pevných základech. O tom není pochyby.

8. Mnou všechny věci počínají a ke Mně se všechny věci vracejí. Moudří lidé Mě oslavují a uctívají celým srdcem, neboť věří, že jsem zdrojem všech věcí a že všechny věci žijí ve Mně.

9. Myslí na Mne, vdechují Mne, vnímají Mne, neustále Mě hlásají a rozšiřují znalost o Mně mezi sebou. Tak nalézají vrcholný úkol i slast.

10. Neboť já povyšuji ty, kteří Mne milují neochvějnou láskou, a uděluji jim moudrost, jíž Mne mohou dosáhnout.

11. Ze soucitu s nimi přebývám v jejich srdcích a světlem Své moudrosti rozptyluji jejich temnotu a nevědomost.“

12. Ardžuna pravil: „Jsi Nejvyšší Brahma – Věčné Bytí, jsi Věčný Příbytek a Nejčistší Absolutní Pravda.

13. Tak pravili staří mudrci Dévala, Nárada, Asita a Vjása, a tak jsi pravil i Ty mně.

14. Vím, Kršno, že vše, co jsi řekl, je pravda. Vskutku, Pane, ani bozi, ani démoni nedokáží pochopit Tvou Osobnost.

15. Jen Ty sám znáš svoji podstatu, ó jasný Mistře, zdroji všech skutečností, Bože bohů, svrchovaná bytosti. Znáš svým já své pravé Já.

16. Vyjev mi tedy všechny své vlastnosti a projevy, jimiž jsi naplnil tento vesmír.

17. Pouč mě, Mistře, abych mohl rozjímat a nabýt vědění o Tobě! Podle jakých znaků a projevů Tě mohu poznat, Vznešený?

18. Promluv opět podobně o Svých vtěleních a o Svých božských silách. Nemohu se nasytit lahodnosti Tvých slov, Kršno!“

19. A Kršna pravil: „Ano, povím ti o Mých božských projevech, ale jen o těch nejpodstatnějších, neboť jsou bez konce.

20. Jsem věčné Já, dlouhovlasý Ardžuno, a sídlím v srdci všech tvorů. Jsem zrození, žití a úmrtí všech věcí a bytostí.

21. Mezi dvanácti slunečními bohy jsem Višnu, jsem slunce mezi nebeskými tělesy, mezi bohy vzduchu jsem nejvyšší z nich – jsem Mariči. Mezi hvězdami zářím jako měsíc.

22. Mezi védami jsem Sámavédou, mezi bohy jsem králem nebe Indrou, nad lidskými smysly jsem rozumem a jsem zářícím vědomím všech živoucích tvorů.

23. Mezi mocnými Rudry jsem Šivou – bohem smrti a nesmrtelnosti, mezi smyslnými Jakši a zlými Rákšásy jsem Kuvérou, vládcem bohatství, mezi Vasuy jsem Agni – bůh ohně a mezi horskými štíty jsem sídlem bohů – Méru.

24. Věz, Ardžuno, že mezi kněžími jsem velekněz Brhaspati, mezi vojevůdci jsem bůh války Skanda a mezi vodstvem jsem oceán.

25. Mezi mudrci jsem nejmoudřejší Bhrgu, mezi slovy jsem nepomíjející vibrací ÓM. Mezi obětmi jsem džapa – opakování svatých jmen a mezi nehybnými tvory jsem Himálaj – Domov sněhů.

26. Mezi stromy jsem posvátný fíkovník Asvatha – strom života, mezi mudrci jsem vyvolenec Nárada. Mezi nebeskými sbory jsem Čitraratha – jejich vůdce a mezi dokonalými jsem Kapila – zakladatel školy života, Sankhyi.

27. Mezi oři jsem klisna Uččaihšrava zrozená z elixíru nesmrtelnosti. Mezi nebeskými slony jsem Airávata – moudrý slon Indrův a mezi lidmi jsem králem.

28. Mezi zbraněmi jsem hromoklínem, mezi kravami jsem Surabhi – krávou hojnosti, v lásce jsem Kandarpou ploditelem a mezi hady jsem Vásukim – jejich králem.

29. Mezi Nágy – mnohohlavými hady jsem tisícihlavý Ananta, mezi vodami jsem Varuna – bůh vod, mezi předky jsem praotec Arjáma a ve vyměřených dnech jsem Jama – bůh smrti.

30. Jsem králem nadlidských bytostí Prahládou, v měrách jsem časem. Mezi zvířaty jsem Lvem a mezi ptáky jsem nebeským Garudou, jenž nosí Višnua, boha života.

31. Nade vším, co očišťuje, jsem vítr, mezi válečníky jsem velký rek Ráma, mezi rybami jsem žralok a mezi veletoky, prýštícími po svazích Himálaje, jsem věčná řeka Gangá.

32. Jsem počátek, střed i konec všech jevů. Mezi vědami jsem duchovní vědou o vlastním Já a pro logiky jsem konečnou pravdou.

33. Mezi písmeny jsem samohláskou A. Ve složených slovech vyjadřuji oba významy. Jsem nevyčerpatelným časem a jsem tvůrcem, jenž hledí na všechny strany.

34. Jsem vše pohlcující smrtí. Jsem zdrojem věcí budoucích. Jsem slávou ženy, její krásou, její řečí, její pamětí, její inteligencí, její vytrvalostí i schopností odpouštět.

35. Mezi zpěvy jsem velkým chvalozpěvcem. Jsem časomírou hymnů. Mezi měsíci jsem měsícem sklizně a mezi ročními obdobími jsem vesnou.

36. Jsem štěstím podvodného hráče a jsem silou siláka. Jsem vítězstvím, jsem úsilím a jsem ctností v lidech ctnostných.

37. Mezi Višnuovci jsem pánem vesmíru Vásudévou, mezi Pánduovci jsem Dhanandžajem – korunou tvorstva, mezi mudrci jsem Vjásem, tvůrcem Mahábháraty a mezi básníky jsem moudrým pěvcem Ušanem.

38. Jsem žezlem vládce a lstí dobyvatele. Jsem věděním vědoucích a jsem tajemstvím mezi tajemstvími. Jsem mlčením.

39. Jsem zárodkem všech bytostí, Ardžuno, a nic živého ani neživého neexistuje beze Mne!

40. Nekonečné jsou Moje vlastnosti a Moje projevy. Odhalil jsem ti jen část Svých božských přívlastků.

41. Věz, že každá sláva, každá velkolepost a každá moc jsou jen součástí Mé nádhery.

42. Avšak k jakému prospěchu ti bude, Ardžuno, porozumíš-li vší Mé rozmanitosti? Věz jen toto: Jsem a udržuji tento svět jediným zlomkem Své bytosti!“

Příspěvek byl publikován v rubrice Bhagavadgíta. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.