Svatý korán – Sůra 13, Hrom, Al-Ra`d

1. Alif lám mím rá! Toto jsou znamení Písma; a pravdou je to, co bylo
ti Pánem tvým sesláno, avšak většina lidí tomu nevěří.
2. Bůh je ten, jenž vztyčil nebesa bez pilířů viditelných, potom se
usadil na trůnu Svém a podmanil si slunce a měsíc; obě tělesa pak
spějí k lhůtě stanovené. On rozkaz usměrňuje a činí srozumitelnými
znamení Svá snad budete přesvědčeni o setkání s Pánem svým.
3. On je ten, jenž rozprostřel zemi a vytvořil na ni hory pevně
zakotvené i řeky; a od každého plodu učinil dvě pohlaví a dává
zahalovat den nocí. A v tom věru jsou znamení pro lid přemýšlivý.
4. A na zemi jsou polnosti vzájemně sousedící i zahrady vinné révy a
obilí i palmy datlové, vyrůstající z jednoho kořene či hromadně,
zavlažovány vodou jednou; některé z nich jsme učinili lepšími k
jídlu než druhé – a v tom věru jsou znamení pro lid rozumný.
5. Udivuje-li tě něco, pak věru jsou udivující jejich slova: „Až
staneme se prachem, budeme skutečně vzkříšeni novým stvořením?“ To
jsou ti, kdož v Pána svého nevěří, a budou mít řetězy na šíjích
svých a stanou se ohně obyvateli a v něm budou nesmrtelní.
6. Žádají na tobě, abys urychlil příchod zlého před dobrým, zatímco
již před nimi se uskutečnily tresty příkladné. Pán tvůj je věru
pln slitování vůči lidem přes nespravedlnost jejich, avšak Pán
tvůj je rovněž přísný v trestání Svém.
7. Ti, kdož nevěří, říkají: „Pročpak mu nebylo sesláno znamení nějaké
od Pána jeho?“ Avšak tys toliko varovatelem a každý lid má vůdce
svého.
8. Bůh nejlépe zná, čím těhotná je každá samice a nakolik se zužují a
rozšiřují lůna jejich – vždyť věc každá má u Něho rozměr svůj.
9. On zná nepoznatelné a všeobecně známé, On veliký je, sám sebou
povznesený!
10. Je lhostejno, zda někdo z vás řeč svou tají, či veřejně ji pronáší
a zda někdo se v noci skrývá, či za dne vychází,
11. tak jako tak má pozorovatele před sebou i za sebou, kteří jej
střeží z rozkazu Božího. Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém,
pokud se tento sám nezmění; když Bohu se zlíbí postihnout něčím
zlým lid některý, je nemožné to odvrátit a nebudou mít kromě Něho
ochránce žádného.
12. On je ten, jenž ukazuje vám blesk pro strach i naději a dává
vzniknout mračnům vodou obtěžkaným.
13. A slaví hrom chválu Jeho a stejně činí i andělé z bázně před
Ním.On blesky vysílá a zasahuje jimi, koho chce, zatímco lidé se
hádají o Bohu, jenž mocný je v prudkosti Své.
14. Jen Jemu patří vzývání pravé; ti, kdož vzývají něco jiného kromě
Něho, nebudou v ničem vyslyšeni, stejně jako voda nedospěje k
ústům toho, jenž po ní dlaně své vztahuje, ona však není v dosahu
jeho, vždyť vzývání nevěřících jen bludem je.
15. A sklání se před Bohem vše, co na nebesích i na zemi je,
dobrovolně či nuceně, a stejně tak i stíny jejich, za jitra
časného i večera pozdního.
16. Rci: „Kdo Pánem je nebes a země?“ Odpověz: „Bůh!“ Rci: „Chcete si
vzít vedle Něho ochránce, kteří nemohou prospět ani uškodit ni
sobě samým?“ Rci: „Cožpak jsou si rovni slepý a vidoucí či rovná
se temnota světlu?“ Což budou přidružovat k Bohu společníky, kteří
snad stvořili něco podobného Jeho stvoření, takže se obě tvoření
zdají podobná? Rci: „Bůh všech věcí je stvořitelem a On je jediný,
vše podmaňující.“
17. On z nebe vodu sesílá,aby tekla v údolích podle rozměrů jejich;
proud pak odnáší pěnu na hladině plující. A z toho, co lidé taví v
ohni hodlajíce vyrobit ozdoby či nástroje, vychází pěna jí
podobná. A takto Bůh ukazuje rozdíl mezi pravdou a falší. A co se
týče pěny, ta mizí jako bublina, zatímco to, co lidem prospěšné
je, na zemi zůstává. A takto Bůh činí podobenství.
18. Ti, kdož uposlechnou výzvy Pána svého, obdrží odměnu nejkrásnější,
ti však, kdož Jeho neuposlechnou i kdyby jim patřilo všechno na
zemi a ještě jednou tolik, se nebudou moci tím vykoupit. Špatné
bude pak jejich zúčtování, neb útulkem jejich bude peklo – jak
hnusné to bude místo odpočinku!
19. Je ten, jenž ví, že to, co ti bylo sesláno od Pána tvého, je
pravda, podoben slepci? To připomenou si věru lidé rozmyslem
nadaní,
20. ti, kdož věrně úmluvu s Bohem dodržují a smlouvy své neporušují,
21. i ti, kdož spojují to, co Bůh přikázal, aby bylo spojeno, a Pána
svého a účtováni hrozného se obávají,
22. i ti, kdož vytrvalí jsou ve své touze spatřit tvář Pána svého,
modlitbu dodržují a z toho, co jsme jim uštědřili, tajně i veřejně
rozdávají a zlé dobrým odhánějí – pro ty uchystán je příbytek
konečný
23. zahrady Edenu. A vejdou do nich oni i ti z otců, manželek a
potomků jejich,kdož zbožni byli. A andělé budou přicházet jim v
ústrety u všech dveří
24. zdravíce: „Mír s vámi za to, že trpěliví jste byli!“ A jak
překrásný bude příbytek konečný!
25. Avšak ti, kdož úmluvu s Bohem porušují po jejím uzavření, kdož
přetrhávají svazky, jež Bůh nařídil, aby byly spojeny, a ti, kdož
pohoršení na zemi šíří, ti nechť jsou prokleti a nechť příbytek
mají odporný!
26. Bůh hojně uštědřuje či odměřuje obživu, komu chce. Oni se radují
ze života pozemského, ačkoliv život pozemský je proti životu
budoucímu jen dočasným užíváním.
27. Ti, kdož nevěří, říkají: „Pročpak mu nebylo sesláno znamení nějaké
od Pána jeho?“ Rci: „Bůh dává zbloudit, komu chce, a vede k Sobě
toho, kdo obrátil se s pokáním,
28. a ty, kdož uvěřili a jichž srdce se uklidňují při vzpomínce na
Boha – jak jinak, než vzpomínkou na Boha se mohou srdce uklidnit?

29. a ty, kdož uvěřili a dobré skutky konali; těm dostane se
blaženosti a překrásného místa pobytu.“
30. Takto jsme tě vyslali k národu, před nímž již zanikly národy jiné,
abys jim přednesl to, co jsme ti vnukli, zatímco oni nevěří v
Milosrdného. Rci: „On mým Pánem je a není božstva kromě Něho, na
Něj se spoléhám a k Němu se kajícně obracím.“
31. A kdyby mohly být Koránem uvedeny na pochod hory či kdyby jím byla
země rozpolcená či mohli by jeho pomocí promluvit mrtví. . . Ba
ano, Bohu patří rozkaz každý! Což pochybují ti, kdož uvěřili, že
Bůh, kdyby chtěl, nevedl by cestou správnou lidstvo veškeré? A On
nepřestane ty, kdož nevěří, stíhat pohromami za to, co konali,
anebo je způsobí poblíže obydlí jejich, až se dostaví slib Boží –
a Bůh věru nezmění slibu Svého splnění.
32. Lidé se posmívali již poslům, kteří přišli před tebou, a povolil
jsem nevěřícím odklad, potom však jsem je uchvátil a jaký byl
trest Můj?
33. Což ten, jenž dozírá nad duší každou a tím, co si vysloužila. . .
? Však oni učinili Bohu společníky. Rci: „Pojmenujte je tedy!
Chcete Jej snad poučovat o tom, co na zemi nezná, anebo učinit tak
slovem povrchním?“ Nikoliv! Těm, kdož neuvěřili, byly úklady
jejich zkrášleny a oni byli z cesty svedení. Ten pak, komu Bůh dal
zbloudit, nemá vůdce žádného.
34. Pro ně je určen trest v životě pozemském; avšak trest v životě
budoucím bude ještě horší a nebudou mít proti Bohu ochránce
žádného.
35. Toto je obraz ráje, jenž přislíben byl bohabojným: pod zahradami
jeho řeky tekou a plody trvalé jsou stejně jako stíny jeho.A to
bude odměna konečná pro ty, kdož bohabojní byli, avšak odměnou
těch, kdož nevěřili, bude oheň pekelný.
36. Ti, jimž dali jsme Písmo,se radují z toho, co ti bylo sesláno,
zatímco mezi spojenci jsou někteří, kdož část toho zavrhují. Rci:
„Bylo mi pouze poručeno, abych Boha uctíval a nikoho k Němu
nepřidružoval; vzývám Jej tedy a k Němu se i navrátím.“
37. A takto jsme seslali Korán jako moudrost v arabštině; a kdybys
následoval scestná učení jejich poté, co dostalo se ti vědění,
věru nebudeš mít proti Bohu ochránce ani obhájce žádného.
38. A již před tebou jsme vyslali posly a dali jsme jim manželky i
potomstvo. A nestalo se, aby posel některý přinesl znamení bez
Božího dovolení – a každé období má pak Písmo vlastní.
39. Bůh vymazává i potvrzuje to, co chce, a u Něho je Kniha původní.
40. A buď ti ukážeme část z toho, čím jim hrozíme, anebo tě k Sobě
povoláme dříve – tobě přísluší toliko sdělování, Nám pak
zúčtování.
41. Což nevidí, jak pronikáme do země a na krajích ji ubíráme? Bůh
rozsuzuje, a není nikoho, kdo by se mohl vzepřít rozhodnutí Jeho –
a On rychlý je v účtování.
42. Také ti, kdož před nimi byli, úklady strojili, avšak Bohu jsou
známy veškeré úklady a On dobře zná, co duše každá si vysloužila.
Pak nevěřící poznají, pro koho připraven je příbytek konečný.
43. Ti, kdož nevěří, říkají: „Ty nejsi žádný vyslanec Boží!“ Rci: „Bůh
stačí mi jako svědek mezi mnou a vámi i těmi, kdož znalost Písma
mají!“

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.