Svatý korán – Sůra 22, Pouť, Al-Hadž

1. Lidé, bojte se Pána svého, neboť otřesy Hodiny budou věcí
nesmírnou.
2. V onen den, až ji spatříte, každá kojící opustí dítě, jež kojila,
a každá těhotná potratí plod svůj; tehdy uvidíš lidi jako opilé,
aniž se opili. Avšak trest Boží bude strašný.
3. Jsou pak mezi lidmi někteří, kdož hádají se o Bohu, aniž něco
vědí, a následují každého satana vzpurného.
4. A je psáno o něm, že toho, kdo vezme si jej za ochránce, on věru z
cesty svede a dovede ho k trestu plamene šlehajícího.
5. Lidé, jste-li na pochybách ohledně zmrtvýchvstání, vzpomeňte si,
že stvořili jsme vás nejdřív z prachu, pak z kapky semene, pak z
kapky přilnavé, pak z kousku masa ztvárněného či beztvarého –
abychom vám to objasnili. A umisťujeme do lůna to, co chceme, až
do lhůty stanovené, potom vás z něho vyvedeme jako kojence, až
posléze dosáhnete dospělosti své. A některý z vás je povolán k
Pánu dříve a některý z vás je vržen do věku sešlosti, takže neví
nic z toho, co dříve již věděl. A vidíš zemi neplodnou, však když
na ni sešleme vodu, pohne se a vzedme a dá vyrůst různým druhům
rostlin nádherných.
6. A to je proto, že Bůh je vskutku pravda, a proto, že On oživuje
mrtvé a je všemocný nad věcí každou
7. a že Hodina přijde a není o ní pochyby žádné a že Bůh vzkřísí ty,
kdož v hrobech jsou.
8. A mezi lidmi je i ten, jenž o Boha se hádá, aniž něco zná a aniž
je veden a aniž má Písmo osvícené,
9. a kroutí krkem svým, aby svedl jiné z cesty Boží. Hanba mu na
tomto světě! A v den zmrtvýchvstání mu dáme okusit trestu
spalujícího.
10. „A to je za to, co předtím ruce tvé spáchaly!“ A Bůh věru
neukřivdí služebníkům Svým.
11. A mezi lidmi je i ten, jenž Bohu slouží jen na okraji; když
dostane se mu dobrého, je s tím spokojen, jestliže však je
postižen pokušením, tu obrátí se tváří zpět, ztráceje tak tento i
onen svět – a to věru je ztráta zjevná.
12. A vzývá místo Boha něco, co nemůže mu ani uškodit, ani prospět – a
to zajisté je zbloudění daleké.
13. A vzývá toho, jenž je mu spíše škodlivý než užitečný; jak špatný
to pán a jak hnusný to přítel!
14. Bůh věru uvede ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, do zahrad,
pod nimiž řeky tekou, neboť Bůh učiní vše, co chce.
15. Kdo se domnívá, že Bůh mu nepomůže v životě pozemském ani v životě
budoucím, nechť natáhne provaz až do nebe, pak ať jej přeřízne a
potom nechť pohlédne, zda jeho úklad odstranil to, co jej
rozhněvalo.
16. . . . A takto jsme jej seslali jako znamení jasná – a nechť Bůh
vede toho, koho chce.
17. A věru ti, kdož uvěřili a ti, kdož vyznávají židovství, sabejci,
křesťané a zoroastrovci a ti, kdo k Bohu přidružují, zjistí, že
Bůh mezi nimi rozliší v den zmrtvýchvstání, neboť Bůh svědkem je
všech věcí.
18. Což jsi neviděl, že před Bohem padají na zem ti, kdož na nebesích
jsou i na zemi, a také slunce a měsíc, hvězdy a hory, stromy a
zvířata a mnoho lidí? Však nad mnohými z nich se trest uskuteční,
neboť kým Bůh opovrhl, tomu nebudou pocty prokazovány. A Bůh věru
učiní vše, co chce.
19. Toto jsou dvě skupiny nepřátelské, které se spolu přou ohledně
Pána svého; těm, kdož neuvěřili, střižen bude šat z ohně a hlavy
jejich budou polévány vodou vroucí,
20. jež rozleptá vše, co v břichách jejich je, i kůži jejich,
21. a pro ně jsou připraveny důtky železné.
22. A kdykoli budou odtamtud chtít odejit kvůli utrpení, budou tam
vráceni a bude jim řečeno: „Okuste trestu spalujícího!“
23. Naproti tomu Bůh věru uvede ty, kdož uvěřili a zbožné skutky
konali, do zahrad, pod nimiž řeky tekou; a tam budou ozdobeni
náramky zlatými a perlami a oděni budou do šatu z hedvábí
24. a budou vedeni k řeči překrásné a budou vedeni ke stezce Toho,
jenž hoden je chvály.
25. A věru těm, kdož nevěří a odvádějí jiné z cesty Boží a od Mešity
posvátné, již jsme určili pro všechny lidi – jak pro ty, kdož u ní
sídlí, tak i pro kočovníky, a těm, kdož chtěli by zde zavést
bludnou víru ze svévole, dáme okusit trestu bolestného.
26. A hle, připravili jsme pro Abrahama příbytek na místě chrámu a
řekli jsme mu: „Nepřidružuj ke Mně nic, ale očisti Chrám Můj pro
ty, kdo obcházení konají, a pro ty, kdož modlí se vestoje, klaní
se a na zem padají!
27. A vyzývej lidi ke konání pouti, a nechť k tobě přijdou pěšky anebo
jedouce na všelikých velbloudech rychlých, přicházejíce ze všech
rozsedlin hlubokých,
28. aby podali svědectví o užitečných darech jim uštědřených a aby
vzpomínali jména Božího ve dnech známých nad dobytčetem ze stád,
jež Bůh jim v obživu daroval. Jezte z nich a nakrmte nuzného a
chudého!
29. Potom nechť skončí se zanedbáváním svým, vyplní přesně sliby své a
vykonají obcházení okolo Chrámu starobylého.“
30. A takto konejte! A kdo v úctě bude mít posvátné věci Boží, bude to
pro něj lepší u Pána jeho. A jsou vám dovolena zvířata ze stád
kromě toho, co bylo již dříve jmenováno. Vyhýbejte se špíně model,
vystříhejte se řeči falešné!
31. Buďte jako hanífové Bohu oddáni, nikoliv jako ti, kdo k Němu
přidružují! Ten, kdo přidružuje k Bohu, podobá se tomu, jenž spadl
z nebe a jejž uchvátili ptáci anebo jej zavál vítr do místa
dalekého.
32. Takto konejte! A má-li kdo v úctě obřady Boží, je to známka
bohabojnosti srdcí.
33. A budete mít z nich užitek až do lhůty určené – a místo obětování
jejich bude u Chrámu starobylého.
34. A každé obci jsme stanovili obřady, aby lidé vzpomínali jména
Božího nad dobytčetem ze stád, jež jsme jim uštědřili. A božstvem
vaším je Bůh jediný, Jemu se do vůle odevzdávejte! A oznam zvěst
radostnou pokorným,
35. těm, jichž srdce jsou naplněna bázní, když vzpomínáno je Boha, a
kteří jsou trpěliví k tomu, co je postihuje, a kteří dodržují
modlitby a rozdávají almužny z toho, co jsme jim uštědřili.
36. A učinili jsme pro vás velbloudice obětmi při obřadech Božích a je
v tom pro vás dobro. A vzpomínejte jména Božího nad nimi, když
stojí v řadě. A když se jejich boky zhroutí, jezte z nich a
nakrmte zdrženlivé i stydlivě prosící. A takto jsme vám podmanili
obětní zvířata – snad budete vděční!
37. K Bohu nedospěje ani maso jejich, ani krev jejich, ale dospěje k
Němu bohabojnost vaše. A takto vám je podmanil, abyste hlásali
velikost Boží za to, že vás uvedl na cestu pravou. A oznam těm,
kdož dobré konají, zvěst radostnou!
38. Bůh ubrání ty, kdož uvěřili, neboť Bůh věru nemiluje žádného
zrádce nevěřícího.
39. A těm, kdož chtějí, je dovoleno, aby bojovali kvůli tomu, že jim
bylo ukřivděno. A Bůh věru je schopen poskytnout jim pomoc,
40. těm, kdož byli bezprávně vyhnáni ze svých domovů jedině proto, že
říkali: „Pánem naším je Bůh!“ A kdyby byl Bůh nezahnal jedny lidi
druhými, věru by byly bývaly zničeny poustevny, kostely,
modlitebny a místa klanění, v nichž hojně je vzpomínáno jména
Božího. – A Bůh vskutku pomůže těm, kdož pomáhají Jemu – a Bůh
věru je silný, mocný.
41. On pomůže těm, kteří – když jsme je upevnili na zemi – dodržují
modlitbu a dávají almužnu a nařizují vhodné a zakazují
zavrženíhodné. A Bohu patří konečné rozhodnutí o věcech všech.
42. Prohlašují-li tě za lháře, pak již před nimi prohlašoval proroky
za lháře lid Noemův, ´Ádovci a Thamúdovci
43. a také lid Abrahamův i Lotovi soukmenovci
44. i obyvatelé Madjanu. Též Mojžíš byl za lháře prohlášen. Já pak
poskytl jsem nevěřícím odklad, leč posléze jsem je uchvátil, a
jaké bylo mé zavržení!
45. Kolika městům jsme již dali zahynout, protože byla nespravedlivá a
dnes jsou od základu zpustošena! A kolik studní je zasypáno a
kolik vznosných zámků zbořeno!
46. Což necestovali po zemi a neměli srdce, aby chápali, a uši, aby
slyšeli avšak nejsou to oči jejich, jež jsou nevidoucí, nýbrž
slepá jsou srdce v hrudích jejich.
47. A vyžadují na tobě, abys uspíšil příchod trestu, avšak Bůh slib
Svůj nezruší. A jeden den je věru u Pána tvého jako tisíc let z
těch, jež vy počítáte.
48. Kolika městům jsem poskytl odklad, přestože byla nespravedlivá!
Potom jsem je však uchvátil a u Mne je cíl konečný.
49. Rci: „Lidé, já jsem pro vás jen varovatelem zjevným!“
50. Těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, dostane se slitování i
přídělu štědrého,
51. avšak ti, kdož ukládali o znamení Naše snažíce se je znemožnit, ti
budou obyvateli výhně pekelné.
52. Nevyslali jsme před tebou posla ani proroka, aby satan nebyl
podvrhl do přání jeho něco nevhodného, avšak Bůh zruší to, co
satan podvrhne, a potom Bůh potvrdí Svá znamení – a Bůh vševědoucí
je i moudrý.
53. A jedná takto, aby učinil to, co podvrženo bylo satanem, pokušením
pro ty, v jichž srdcích je choroba 2834 a jichž srdce jsou
zatvrzelá – a nespravedliví jsou věru ve vzdoru hlubokém –
54. a aby ti, jimž dostalo se vědění, poznali, že to je pravda od Pána
tvého, a uvěřili v ni a pokořila se před ní srdce jejich. Bůh
zajisté povede ty, kdož uvěřili, ke stezce přímé.
55. Avšak ti, kdož neuvěřili, nepřestanou o ní pochybovat, dokud se k
nim znenadání Hodina nedostaví anebo dokud k nim nepřijde trest
dne zhoubného.
56. V ten den bude náležet vláda Bohu a On bude soudit mezi nimi. A
ti, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, budou v zahradách slastí,
57. zatímco ty, kdož neuvěřili a znamení Naše za lež prohlašovali,
očekává trest ponižující.
58. A těm, kdož vystěhovali se na cestě Boží a potom byli zabiti anebo
zemřeli, Bůh věru uštědří podíl překrásný, neboť Bůh nejlepší je z
uštědřovatelů.
59. A věru je uvede na místo, jež se jim bude líbit; a Bůh zajisté je
vševědoucí, soucitný.
60. Tak bude! Tomu, kdo potrestá stejným způsobem, jakým byl sám
trestán, a potom je mu kvůli tomu ukřivděno, tomu věru Bůh pomůže,
vždyť Bůh je promíjející, odpouštějící.
61. A je to proto, že Bůh dává noci proniknout v den a dni v noc a
protože je slyšící, jasnozřivý.
62. A je to proto, že Bůh je pravda a že to, co je místo Něho vzýváno,
je nicotné a Bůh věru je vznešený, veliký.
63. Což jsi neviděl, jak Bůh seslal z nebes vodu, takže se země
zazelenala? Vždyť Bůh je věru rychlý a dobře zpravený.
64. Jemu náleží vše, co na nebesích je i na zemi, a On je soběstačný,
chvályhodný.
65. Což jsi neviděl, jak Bůh vám podrobil vše, co na zemi je, stejně
jako lodi, jež po moři plují podle rozkazu Jeho? A On zadržuje
nebe, aby nespadlo na zem, leda z dovolení Jeho. Vždyť Bůh je vůči
lidem věru shovívaný, slitovný.
66. A On je ten, jenž dal vám život, potom vás zemřít nechá, aby vás
posléze znovu oživil. A člověk je vskutku velmi nevděčný.
67. A každé obci jsme stanovili obřady, jimiž se řídí. Nechť se tedy s
tebou nehádají ohledně věci této. Vyzývej k Pánu svému, neboť tys
věru na cestě přímé!
68. A jestliže se s tebou hádají, rci: „Bůh zná nejlépe, co děláte,
69. a Bůh rozsoudí mezi vámi v den zmrtvýchvstání to, o čem jste se
tak hádali.“
70. Což nevíš, že Bůh zná vše, co na nebi je i na zemi? A vše to je
věru v Knize zapsáno, a to je pro Boha vskutku velmi snadné.
71. A oni uctívají místo Boha něco, k čemu On neseslal oprávnění a o
čem nemají žádné vědění. A nespravedliví nebudou mít pomocníka
žádného.
72. A když jsou jim přednášena Naše znamení jasná, uzříš na tvářích
těch, kdož neuvěřili, odpor a div že nenapadnou ty, kdož sdělují
jim Naše znamení. Rci: „Mám vám sdělit něco ještě horšího, než je
toto? Oheň – ten slíbil Bůh těm, kdož neuvěří a jak hnusný to bude
cíl konečný!“
73. Lidé, je vám uváděno podobenství, vyslyšte je! Ti, které vzýváte
místo Boha, nejsou schopni stvořit ani mouchu, i kdyby se k tomu
všichni spojili! A kdyby jim moucha něco vzala, nebyli by schopni
si to vzít nazpět od ní. Jak slabí jsou oba: žádající i žádaný!
74. Nevěřící neoceňují Boha pravdivou mírou a Bůh věru je silný a
mocný.
75. Bůh si volí mezi anděly a mezi lidmi posly Své, vždyť Bůh je
slyšící, jasnozřivý.
76. On zná dobře, co je před vámi i co je za vámi, a k Bohu se věci
všechny navrátí.
77. Vy, kteří věříte! Klaňte se, padejte na zem a uctívejte Pána
svého! Konejte dobré, snad budete blaženi!
78. A bojujte usilovně za Boha s úsilím, jež si zaslouží! On si vás
vyvolil a nepřipravil vám žádné obtíže v náboženství, jež je vírou
předka vašeho Abrahama. A On nazval vás muslimy již dříve – i v
tomto -, aby posel tento byl vám svědkem a abyste vy byli svědky
pro ostatní lidi. Dodržujte modlitbu a rozdávejte almužnu a
hledejte oporu u Boha! On vaším je ochráncem – jak překrásný to
ochránce a jak výtečný to pomocník!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.