Svatý korán – Sůra 24, Světlo, An-Núr

1. Toto je súra, kterou jsme seslali a učinili závaznou; a seslali
jsme v ní znamení jasná – snad se vzpamatujete.
2. Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami! A
nechť vás nepojme vůči nim lítost, s ohledem na náboženství Boží,
věříte-li v Boha a v den poslední. A nechť skupina věřících je
svědkem trestu jejich.
3. A cizoložník se smí oženit jedině s cizoložnicí nebo
modloslužebnicí a cizoložnice se smí vdát jedině za cizoložníka
nebo modloslužebníka – a takové sňatky jsou věřícím zakázány.
4. Ty, kdo vrhají podezření na počestné ženy a pak nepřivedou čtyři
svědky, zbičujte osmdesáti ranami a nepřijímejte od nich již nikdy
žádné svědectví, neboť to jsou hanebníci
5. kromě těch, kdož se potom budou kát a napraví se. Bůh věru je
odpouštějící, slitovný.
6. U těch, kdož vrhají podezření na manželky své a nemají proti nim
svědky kromě sebe samých, nechť svědectví každého z nich sestává
ze čtyřnásobného svědectví při Bohu, že vskutku jsou pravdomluvní,
7. a pátým svědectvím dosvědčí, že svolávají na sebe prokletí Boží,
ukáže-li se, že jsou lháři.
8. A bude odvrácen od ženy trest, jestliže ona čtyřikrát při Bohu
dosvědčí, že žalobce patří vskutku mezi lháře,
9. a pátým svědectvím dosvědčí, že svolává na sebe hněv Boží,
ukáže-li se, že žalobce mluvil pravdu.
10. A kdyby nebylo dobrodiní Božího vůči vám a milosrdenství Jeho a
toho, že Bůh je blahovolný vůči kajícníkům a moudrý . . .
11. Věru ti, kdož přišli s pomluvou, jsou jen malou skupinou mezi
vámi, však nepokládejte to za něco zlého pro vás. Nikoliv, je to
pro vás dobré. Každému muži z nich se dostane toho, co zaslouží si
podle hříchu, zatímco ten, kdo z nich vzal na sebe jeho větší
část, obdrží trest nesmírný.
12. Proč, když to věřící muži a věřící ženy uslyšeli, nemyslili o tom
v duších svých příznivě a proč nezvolali: „Toto je pomluva
zjevná“?
13. Proč nepřivedli o tom čtyři svědky? A protože nepřivedli svědky,
jsou před Bohem lháři.
14. A kdyby nebylo laskavosti Boží vůči vám a milosrdenství Jeho na
tomto i onom světě, byli byste bývali věru postiženi za to, čemu
jste se tak horlivě věnovali, trestem nesmírným,
15. když roznášeli jste to jazyky svými a když hovořili jste ústy
svými něco, o čem neměli jste žádné vědění. A považovali jste to
za nicotné, zatímco u Boha je to nesmírné.
16. Pročpak jste, když jste to slyšeli, neřekli: „Není pro nás vhodné,
abychom o tom hovořili. Sláva Tobě, vždyť to pomluva je nesmírná“?
17. Bůh vás varuje, abyste něco podobného již nikdy neopakovali,
jste-li věřící.
18. A Bůh vám objasňuje znamení Svá a Bůh vševědoucí je i moudrý.
19. Těm, kdož si přejí, aby se rozšířila nestoudnost mezi věřícími,
těm dostane se trestu bolestného na tomto i na onom světě; a Bůh
dobře zná, zatímco vy neznáte.
20. A kdyby nebylo laskavosti Boží vůči vám a milosrdenství Jeho a
toho, že Bůh je shovívavý, slitovný. . .
21. Vy, kteří věříte! Nenásledujte kroky satanovy! Tomu, kdo následuje
kroky satanovy, přikazuje on nestoudnost a věci zavrženíhodné. A
kdyby nebylo laskavosti Boží vůči vám a milosrdenství Jeho, žádný
z vás by se byl nikdy neočistil, avšak Bůh očišťuje, koho chce, a
Bůh slyšící je i vševědoucí.
22. Nechť ti z vás, kteří těší se přízni a dostatku, nepřísahají, že
přestanou dávat příbuzným, chudákům a vystěhovalcům na cestě Boží;
nechť raději odpouštějí a promíjejí. Což byste nebyli rádi, aby
vám Bůh odpustil – a Bůh je odpouštějící, slitovný.
23. Ti, kdož obviňují lehkovážné, ale věřící počestné ženy, budou
prokleti na tomto i na onom světě a očekává je trest nesmírný
24. v den, kdy budou jazyky i ruce i nohy jejích svědčit proti nim o
tom, co dělali.
25. V ten den jim dá Bůh v plné míře podle jejich víry skutečné a
poznají, že Bůh je skutečnost zjevná.
26. Zkažené ženy patří ke zkaženým mužům a zkažení mužové ke zkaženým
ženám, zatímco zachovalé ženy jsou pro zachovalé muže a zachovalí
mužové jsou pro zachovalé ženy. A zachovalé ženy budou zproštěny
obvinění z toho, co se o nich hovoří, a dostane se jim odpuštění a
přídělu štědrého.
27. Vy, kteří věříte! Nevstupujte do jiných domů kromě vlastních,
pokud se nezeptáte, zda jste vítáni, a pokud nepozdravíte jejich
obyvatele! A toto je pro vás vhodnější – snad si to připomenete.
28. A nenaleznete-li v nich nikoho, pak tam nevstupujte, pokud vám to
nebylo dovoleno. A bude-li vám řečeno „Vraťte se!“, pak se vraťte.
A to bude pro vás čistší. A Bůh dobře ví o všem, co děláte.
29. A není pro vás hříchem, vstoupíte-li do domů neobydlených, v nichž
máte nějaké předměty. A Bůh dobře zná to, co najevo dáváte, i to,
co skrýváte.
30. Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a střežili svá pohlaví – a
to je pro ně čistší, vždyť Bůh dobře je zpraven o všem, co konají.
31. A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá
pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou
viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují
své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům
nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či
sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice,
nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří
nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé
postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před
Bohem, ó věřící, snad budete blažení!
32. Umožňujte sňatek svobodným, žijícím mezi vámi, a rovněž bezúhonným
z vašich otroků a otrokyň. A jsou-li potřební, Bůh je obohatí z
laskavosti Své a Bůh je velkorysý, vševědoucí.
33. A nechť ti, kdož nenalézají možnost sňatku, jsou zdrženliví, pokud
je Bůh neobohatí z laskavosti Své. -S těmi z otroků vašich, kteří
usilují o písemnou dohodu o propuštění, uzavřete tuto dohodu,
jestliže o nich víte, že je v nich dobré, a podarujte je z majetku
Božího, který vám dal! – A nenuťte své mladé otrokyně, které
chtějí žít jako muhsany, k nemravnosti, toužíce po statcích tohoto
života pozemského. A ten, kdo je k tomu nutí, (bude potrestán); a
Bůh bude potom, co k tomu byly donuceny, odpouštějící, slitovný.
34. A seslali jsme vám nyní znamení zřetelné a příklady těch, kdož
odešli již před vámi, a napomenutí pro bohabojné.
35. A Bůh je světlem nebes i země. Světlo Jeho podobá se výklenku, v
němž hoří lampa, a lampa je v nádobě skleněné. A nádoba skleněná
se podobá hvězdě zářící; a je zapalována ze stromu požehnaného,
stromu olivového, jenž není ani východní, ani západní, a olej jeho
lehko vzplane, i když se ho nedotkne oheň žádný. A je to světlo na
světle! A Bůh vede k světlu Svému, koho chce, a Bůh uvádí lidem
podobenství různá. Bůh vševědoucí je o věci každé.
36. V domech, jež Bůh dovolil postavit a v nichž se vzpomíná jména
Jeho, slaví Ho ráno i večer
37. muži, které ani obchod, ani prodej nezláká od vzýváni Boha, od
dodržováni modlitby a od dávání almužen, a ti obávají se dne, kdy
srdce i zraky se budou obracet,
38. aby je Bůh odměnil za to, co vykonali dobrého, a aby to rozmnožil
z laskavosti Své. A Bůh uštědřuje, komu chce, aniž počítá.
39. Skutky těch, kdož neuvěřili, jsou jako přelud na poušti: žíznivý
jej pokládá za vodu, avšak když k němu přijde, shledá, že je to
nicota; a najde tam Boha, který splatí mu plně účet jeho. A Bůh
rychlý je v účtování.
40. . . . Anebo jsou jako temnota nad hlubinou moře: pokrývá je vlna,
za níž jde vlna jiná, a nad nimi jest mračno – temnota, nad níž je
další temnota. Když člověk vztáhne ruku svou, málem ji nevidí. A
komu Bůh neučinil světlo, ten nemá ani část světla.
41. Což jsi neviděl, že Boha slaví všichni, kdož na nebesích jsou i na
zemi, a rovněž ptáci, v řadách letící? A vše zná modlitbu i volání
slávy Jeho. A Bůh dobře ví o všem, co dělají.
42. Bohu náleží království na nebesích i na zemi a u Boha je cíl
konečný.
43. Což jsi neviděl, jak Bůh žene oblaka, potom je spojuje a posléze z
nich učiní shluk? A pak vidíš z jeho středu vycházet déšť. A On
sesílá z nebe jakoby hory, v nichž jsou kroupy, a zasahuje jimi,
koho chce, a odvrací je, od koho chce. A zablesknutí málem zbaví
lidi zraku.
44. A Bůh působí střídání noci a dne – a věru je v tom poučení pro lid
prozíravý.
45. Bůh stvořil každého živočicha z vody; a jsou mezi nimi ti, kteří
plazí se po břiše, jiní, kteří chodí po dvou nohou, a další, kteří
chodí po čtyřech. Bůh tvoří, co chce, a Bůh věru všemocný je nad
věcí každou.
46. A seslali jsme nyní znamení zřetelná; a Bůh vede, koho chce, ke
stezce přímé.
47. A říkají: „Uvěřili jsme v Boha a posla Jeho a jsme poslušní!“
Potom se však skupina z nich obrátí zády a takoví nejsou věřící!
48. A když jsou povoláni před Boha a posla Jeho, aby mezi nimi
rozsoudil, hle, skupina z nich se zády obrací.
49. Kdyby však byli v právu, pak by k němu věru přišli poslušně.
50. Je v srdcích jejich choroba, či pochybují, anebo snad se bojí, že
Bůh a posel Jeho jim ukřivdí? Nikoliv, oni sami sobě křivdu činí.
51. Vždyť řečí věřících, když zavoláni jsou před Boha a posla Jeho,
aby mezi nimi rozsoudil, budiž: „Slyšeli jsme a uposlechli jsme.“
Takoví budou pak blaženi.
52. A ti, kdož poslouchají Boha a posla Jeho a obávají se Boha a jsou
bohabojní, ti zajisté budou úspěšní.
53. A přisahali při Bohu přísahou nejsilnější, že nařídíš-li jim,
jistě do boje vytáhnou. Rci: „Nepřísahejte! Poslušnost budiž
zvyklostí uznanou, vždyť Bůh dobře zpraven je o všem, co děláte!“
54. Rci: „Poslouchejte Boha a poslouchejte posla! Odvrátíte-li se, pak
on ponese jedině to, co na něj bylo vloženo, a vy ponesete to, co
bylo na vás vloženo. Však uposlechnete-li jej, budete na cestě
správné.“ A poslu přísluší jen hlásání zřetelné.
55. Bůh přislíbil těm z vás, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, že z
nich učiní nástupce na zemi, tak jako již učinil nástupci ty, kdož
byli před nimi. A přislíbil jim, že upevní pro ně náboženství
jejich, které se mu zlíbilo jim dát, a že nahradí posléze obavy
jejich jistotou. „Uctívejte Mne a nepřidružujte ke Mně nic! „A ti,
kdo ještě po tomto budou nevěřící, jsou věru hanebníci!
56. Dodržujte modlitbu, dávejte almužnu a poslouchejte posla – snad se
vám dostane slitování!
57. A nedomnívejte se, že nevěřícím se podaří uniknout zásahu Božímu
na zemi! Jich příbytkem bude oheň pekelný, a jak hnusný je to cíl
konečný!
58. Vy, kteří věříte! Nechť žádají vás o dovolení vstoupit otroci vaši
a ti, kdož nedosáhli ještě mužnosti, třikrát: před ranní
modlitbou, a když odkládáte oděvy své okolo poledne, a po modlitbě
večerní – a to jsou tři chvíle, kdy jste nazí. A není hříchem ani
pro vás, ani pro ně mimo tyto doby, jestliže se vzájemně
navštěvujete. A takto vám Bůh objasňuje znamení a Bůh vševědoucí
je i moudrý.
59. A když děti vaše dosáhnou mužnosti, nechť žádají o dovolení
vstoupit, tak jako to žádali ti, kdož byli před nimi. A takto vám
Bůh objasňuje znamení Svá a Bůh je vševědoucí, moudrý.
60. A není hříchem pro starší ženy, které již nemají naději na sňatek,
jestliže odloží své oděvy, aniž ovšem staví na odiv ozdoby své.
Však zdrží-li se toho, bude to pro ně vhodnější. A Bůh je slyšící,
vševědoucí.
61. A není hříchem pro slepého ani pro chromého ani pro nemocného –
pro vás samy, abyste se vzájemně hostili v domech svých, v domech
otců svých, v domech matek svých, v domech bratrů svých, v domech
sester svých, v domech strýců svých z otcovy strany, v domech tet
svých z otcovy strany, v domech strýců svých z matčiny strany, v
domech tet svých z matčiny strany nebo v domech, od nichž máte
klíče, anebo v domě svého přítele. A není pro vás hříchem, jíte-li
společně nebo odděleně. Vstupujete-li do domu, dejte si vzájemně
požehnané a dobré pozdravení přicházející od Boha. A takto vám Bůh
objasňuje znamení – snad to pochopíte.
62. Věřícími jsou pouze ti, kdož uvěřili v Boha a v posla Jeho a
kteří, když jsou s ním pospolu v nějaké záležitosti, neodcházejí,
pokud jej nepožádali o dovolení. A ti, kdož tě žádají o dovolení
odejít či vejít, jsou věru ti, kdož skutečně věří v Boha a posla
Jeho. A když tě požádají o dovolení vstoupit k tobě kvůli nějaké
své záležitosti, dovol to, komu chceš, a popros Boha o odpuštění
pro ně, neboť Bůh je odpouštějící, slitovný.
63. Neberte výzvu posla k vám tak, jako by to byla výzva jednoho z vás
k druhému! Bůh zná dobře ty z vás, kteří se potajmu okrádají.
Nechť se mají na pozoru ti, kdož se vzpouzejí Jeho rozkazu, aby je
nepostihla zkouška či trest bolestný.
64. Což nepatří Bohu vše, co na nebesích je i na zemi? On již dobře
ví, jak je to s vámi; v den, kdy lidé budou k Němu navráceni, On
jim oznámí, co vlastně dělali. A Bůh vševědoucí je o každé věci.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.