Svatý korán – Sůra 25, Spásné zjevení, Al-Furkán

1. Požehnán budiž ten, jenž seslal spásné zjevení služebníku Svému,
aby lidstvu varovatelem byl,
2. ten, jehož je království na nebesích i na zemi a jenž si nevzal
pro sebe dítě žádné a společníka žádného ve vládě nemá; a On
všechny věci stvořil a každé její osud určil.
3. A přibrali si vedle Něho božstva, která stvořit nic nemohou, leč
sama stvořena jsou, která sobě žádnou škodu či užitek způsobit
nemohou a ani smrtí ani životem ani vzkříšením nevládnou.
4. A říkají ti, kdož nevěří: „Toto není leč věc padělaná, kterou sám
si vymyslil, a jiní mu v tom pomáhali!“ A již tím se dopustili
křivdy a klamu!
5. A hovoří dále: „To jsou povídačky starých, které si zapsal a jež
ráno i večer jsou diktovány jemu!“
6. Odpověz: „Seslal je ten, jenž tajemství zná nebes i země. A On
věru odpouštějící je i slitovný.“
7. A říkají dále: „Co je to za posla Božího, jenž pokrmy pojídá a po
trzích chodí. Kdyby mu byl tak poslán anděl nějaký, aby spolu s
ním byl varovatelem,
8. anebo kdyby mu byl shozen poklad či měl nějakou zahradu, z níž by
se živil!“ A dodávají nespravedliví: „Vždyť jdete jen za
očarovaným člověkem!“
9. Pohleď, jaká podobenství ti uvádějí! Bloudí však oni a nejsou
schopni správnou cestu najít.
10. Požehnán budiž ten, jenž kdyby chtěl, daroval by ti lepší než vše
to – zahrady, pod nimiž řeky tekou, a mohl by ti i zámky postavit.
11. Ba ano, oni Hodinu za lež prohlašuji; však připravili jsme pro ty,
kdož za lež Hodinu prohlašují, plamen šlehající;
12. a až spatří jej z místa vzdáleného, uslyší, jak je zuřící a
ječící.
13. A až svázáni pospolu na místo úzké budou vhozeni, zvolají: „Přijď
sem rychle, ó zničení!“
14. „Nevolejte dnes po zničení jediném, ale volejte po mnohém
zničení!“
15. Rci: „Je lepší tohle, či zahrada věčnosti, jež byla bohabojným
slíbena a jež pro ně bude odměnou i konečným cílem?“
16. A tam, nesmrtelní, budou mít vše, co si jen přát budou a to slib
je vyprošený na Pánu tvém.
17. V den, kdy shromáždí je i ty, které vzývali vedle Něho, řekne Bůh:
„Jste to vy, kdož tyto Mé služebníky v blud uvedli, či oni sami z
cesty zbloudili?“
18. Odvětí: „Sláva budiž Tobě! Nepříslušelo nám, abychom byli zváni
místo Tebe jako ochránci, avšak Tys jim i otcům jich k užívání
tolik bohatství dal, že na připomenutí zapomněli a lidmi
ztracenými se stali.“
19. A takto za lež prohlásí to, co říkáte, a nebudou schopni vám
pomoci ani trest od vás odvrátit. Tomu, kdo z vás nespravedlivý
byl, tomu trest veliký dáme okusit.
20. A neposlali jsme před tebou posly žádné, kteří by nebyli pokrmy
pojídali a po trzích chodili. A učinili jsme jedny z vás pokušením
pro jiné, abychom zjistili, zda neochvějní budete. A Pán tvůj vše
bystře pozoruje.
21. A říkají ti, kdož nemají naději na setkání s Námi: „Kdyby k nám
byli sesláni andělé či kdybychom uzřeli Pána svého, věřili
bychom!“ A zpyšněli v duších svých a povyšovali se velmi
domýšlivě.
22. V den, kdy anděly spatří – a ten den nebude pro hříšníky radostnou
zvěstí – zvolají: „Přehradu zahrazující postavte mezi nás!“
23. A My posoudíme skutky, které konali, a učiníme z nich prach
rozptýlený.
24. V ten den se dostane obyvatelům ráje nejlepšího místa k přebývání
a nejkrásnějšího místa k odpočinutí,
25. v den, kdy rozpoltí se nebe i s mračny a andělé sesláním budou
sesláni,
26. v ten den bude mít Milosrdný neomezenou vládu; a těžký pro
nevěřící to bude den.
27. V ten den si bude nevěřící ruce své hryzat a říkat: „Ó kéž bych se
byl ubíral cestou stejnou s poslem!
28. Běda mi, kéž jsem toho a toho za přítele nebral,
29. vždyť on mne věru od připomenutí odvedl poté, co se mi ho dostalo;
a satan člověka jen na holičkách nechal!“
30. I řekne posel: „Pane, lid můj pokládal tento Korán za něco, čemu
se vyhnout je zapotřebí.“
31. A takto jsme udělali každému proroku nepřítele z hříšníků
vzešlého, leč Pán tvůj ti zcela jako vůdce i pomocník stačí.
32. A říkají ti, kdož nevěří: „Kdyby mu byl seslán Korán v jednom
celku, uvěřili bychom!“ A sesíláme jej takto, abychom tím posílili
srdce tvé, a předčítáme jej s péčí největší.
33. A neuvedou ti nevěřící podobenství žádné, aniž bychom ti k němu
přinesli odpověď pravdivou a výklad nejlepší.
34. Ti, kteří shromážděni budou s tvářemi k peklu obrácenými, ti místa
nejhorší mít budou a nejdále z cesty sejdou.
35. A dali jsme již kdysi Mojžíšovi Písmo a učinili jsme bratra jeho
Áróna poradcem jemu
36. a řekli jsme: „Odeberte se oba k lidu, jenž znamení Naše za lživá
pokládá!“ A vyhubili jsme je do samých základů!
37. A podobně jsme lid Noemův, jenž prohlásil posly za lháře, utopili
a pro lidi jsme je znamením učinili; a připravili jsme pro
nespravedlivé muka bolestná
38. a rovněž pro ´Ádovce Thamúdovce, obyvatele ar-Rassu a četná
pokolení, jež mezi nimi byla.
39. A všem těmto jsme podobenství uváděli a všechny jsme zahladili až
do úplného zničení.
40. A procházeli nevěřící kolem města, jež bylo zaplaveno deštěm
zhoubným. Což nebyli s to je vidět? Ba věru, a přece nedoufají ve
vzkříšení!
41. A když tě vidí, jen posměšky si z tebe tropí a říkají: „Je tohle
ten, jehož Bůh jako posla vypravil?
42. Vždyť by nás byl málem odvedl od božstev našich, kdybychom nebyli
v uctívání jich vytrvalí!“ Však záhy se dozví, až trest spatří,
kdo více se z cesty správné odchýlil.
43. Myslíš, že tomu, kdo si vzal jako své božstvo vášeň svou, jsi
dozorcem,
44. anebo domníváš se, že většina z nich naslouchá či uvažuje rozumně?
Vždyť oni jsou jen jak dobytčata ba ještě dále zbloudili z cesty
správné.
45. Což nevidíš, jak Pán tvůj stín prodlužuje? Kdyby byl chtěl, věru
by jej byl nehybným učinil; a pak jsme slunce ustanovili jemu
vůdcem
46. a potom jej k sobě přitahujeme lehkým uchopením.
47. A On je ten, jenž pro vás noc rouchem učinil a spánek odpočinkem a
den učinil vzbuzením.
48. A On je ten, jenž větry vysílá jako hlasatele milosrdenství Svého;
a sesíláme z nebe vodu čistou,
49. abychom jí oživili zem mrtvou a napojili to, co jsme stvořili z
dobytka a lidí, mírou hojnou.
50. A rozdělujeme ji mezi ně, aby se upamatovali,avšak většina lidí
odmítá vše kromě nevěrectví.
51. Kdybychom chtěli, věru bychom byli vyslali varovatele do města
každého.
52. Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného.
53. A On je ten, jenž volně dal téci oběma mořím: jedno sladké a pitné
je, druhé slané a hořké. A mezi oběma umístil překážku a přehradu
zahrazující.
54. A On je ten, jenž stvořil z vody smrtelníka a učinil mu přímé a
přišvagřené příbuzenstvo. A Pán tvůj je všemohoucí.
55. Avšak oni uctívají místo Boha něco, co jim prospívat ani škodit
nemůže; a nevěřící je proti Pánu svému (satanovým) pomocníkem.
56. A vyslali jsme tě pouze, abys byl hlasatelem zvěsti radostné a
varovatelem.
57. Rci: „Nežádám od vás za to odměnu žádnou, leda aby ten, kdo chce,
se ubíral k Pánu svému cestou správnou.“
58. Spolehni se na Živého, jenž neumírá, a oslavuj chválu Jeho; On
dostatečným je znalcem hříchů služebníků Svých.
59. Ten, jenž nebesa a zemi a vše, co je mezi nimi, v šesti dnech
stvořil a pak na trůnu se pevně usadil – to je Milosrdný! A zeptej
se na Něj dobře zpravených!
60. A když se jim řekne: „Padněte na zem před Milosrdným!“,
odpovídají: „A co je to Milosrdný? Máme padat na zem jen proto, že
ty nám to poroučíš?“ A to vše jen rozmnožuje odpor jejich.
61. Požehnán budiž ten, jenž na nebi znamení zvěrokruhu stvořil a
svítilnu tam umístil i měsíc osvětlený.
62. A On je ten, jenž stanovil střídání noci i dne jako znamení pro
toho, kdo chce si Boha připomenout, a toho, kdo chce být vděčný.
63. Služebníci Milosrdného jsou ti, kdož pokorně chodí po zemi, a když
jsou osloveni lidmi pošetilými,odpovídají: „Mír s vámi!“ –
64. ti, kdož za noci bdí kvůli Pánu svému padajíce na zem i stojíce
65. a kdož hovoří: „Pane náš, odvrať od nás trest pekla, vždyť jeho
trest je trýznivý!“
66. – a ono je útočištěm i místem pobytu věru špatným –
67. a ti, kdož při vydáních svých ani nerozhazují, ani neskrblí, leč
na střední cestě mezi tím stojí,
68. a kdož nevzývají spolu s Bohem žádná božstva jiná a nezabíjejí
duši žádnou, jejíž zabití Bůh zakázal – leda podle práva, a
nesmilní. A kdo toto činí, ten hříchu se dopouští,
69. za nějž mu trest zdvojnásoben bude v den zmrtvýchvstání a zůstane
v něm věčně ponížený
70. kromě těch, kdož pokání činili, uvěřili a zbožné skutky konali. A
takovým Bůh špatné skutky jejich za dobré vymění, vždyť Bůh
odpouštějící je a slitovný.
71. A kdokoliv se kál a zbožné skutky konal, ten věru se k Bohu
navrátí kajícně.
72. A ti, kdož křivě nesvědčí, a když kolem řečí hnusných jdou, míjejí
je důstojně,
73. a ti, kdož k připomenutí znamení Pána svého nezůstávají lhostejní,
jako by byli hluší a slepí,
74. a ti, kdož říkají: „Pane náš, dej nám v manželkách našich i
potomcích našich oka ochlazení a učiň nás vzorem bohabojným,“
75. takoví odměněni budou komnatami rajskými, neboť trpěliví byli a
setkají se tam s pozdravem i přivítáním
76. a budou tam nesmrtelní. A jak krásné to bude místo přebývání a
umístění.
77. Rci: „Pán můj se o vás nepostará, nebudete-li jej vzývat; vy však
jste již znamení za lež prohlásili a záhy vás postihne trest
nevyhnutelný.“

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.