Svatý korán – Sůra 33, Spojenci, Al-Ahzáb

1. Proroku, boj se Boha a neposlouchej nevěřící a pokrytce, vždyť Bůh
je věru všemohoucí i moudrý!
2. Následuj to, co ti bylo vnuknuto od Pána tvého! A Bůh vskutku je
dobře zpraven o všem, co děláte.
3. Spolehni se na Boha, neboť Bůh zajisté stačí jako ochránce. Bůh
nevložil žádnému člověku dvě srdce do nitra jeho a z vašich žen,
jež zapuzujete slovy „Jsi pro mne jak záda mé matky“, neučinil
vaše matky skutečné a neučinil z vašich adoptivních dětí vaše syny
skutečné. To jsou jen slova vaše, vyřčená ústy vašimi, avšak pouze
Bůh mluví pravdu a vede po cestě správné.
4. Nazývejte adoptivní děti své podle otců jejich, neboť to
spravedlivější je před Bohem. A neznáte-li jejich otce, pak jsou
to vaši bratři v náboženství a vaši bližní. A není pro vás hříchem
to, co učiníte omylem, nýbrž jen to, co srdce vaše zamýšlela a Bůh
je odpouštějící, slitovný.
5. Prorok je bližší věřícím než oni sobě navzájem a jeho manželky
jsou matkami jejich. A pokrevní
6. příbuzní jsou si vzájemně bližší, podle Písma Božího, než
(medínští) věřící a vystěhovalci; přesto čiňte přátelům svým to,
co je uznáno za vhodné. A tak je to zaznamenáno v Písmu.
7. A hle, uzavřeli jsme s proroky úmluvu, s tebou, s Noem, s
Abrahamem, s Mojžíšem i s Ježíšem synem Mariiným, a uzavřeli jsme
s nimi úmluvu přísnou
8. a Bůh požádá spravedlivé o počet z pravdomluvnosti jejich, zatímco
pro nevěřící připravil trest bolestný.
9. Vy, kteří věříte! Pomněte dobrodiní Božího vůči vám, když vojska
táhla proti vám a poslali jsme proti nim vichřici a vojska
neviditelná. A Bůh jasně viděl, co jste dělali,
10. když proti vám táhli zdola i shora, když zraky vaše se strachem
zakalily a srdce vám stoupala do hrdel a když jste měli o Bohu
domněnky různé.
11. A byli tam tehdy věřící podrobeni zkoušce a byli otřeseni silným
otřesem.
12. A hle, pokrytci a ti, v jejichž srdcích nemoc dlí, zvolali: „Vše,
co nám přislíbil Bůh a posel Jeho, není nic než klam!“
13. A hle, jedna skupina z nich řekla: „Lidé jathribští, není zde pro
vás místa, vraťte se!“ A druhý oddíl žádal proroka o povolení k
návratu řka: „Naše domy jsou obnaženy!“, zatímco vůbec nebyly
obnaženy, ale oni chtěli jen prchnout.
14. A kdyby byl nepřítel k nim vnikl z různých konců a byli by bývali
vyzváni zřeknout se islámu, věru by na to bývali přistoupili, ale
byli by v něm zůstali jen nedlouho.
15. A předtím již uzavřeli úmluvu s Bohem, že se neobrátí zády; a
přece budou na úmluvu svou s Bohem dotázáni!
16. Rci: „Nic vám neprospěje útěk váš; jestliže utíkáte před smrtí
přirozenou či před zabitím, beztak budete užívat světa jen
nepatrně.“
17. A řekni jim dále: „Kdo je ten, jenž ochrání vás před Bohem,
bude-li On si pro vás přáti zlé anebo bude-li si přáti pro vás
milosrdenství?“ A nenaleznou vedle Boha ochránce ani pomocníka
žádného.
18. A Bůh zná dobře ty z vás, kdož druhým brání, i ty, kdož říkají
bratřím svým: „Pojďte sem k nám!“ a přitom ukazují jen malou
statečnost
19. jsouce skoupí vůči vám. A když přiblíží se strach, vidíš je, jak
se na tebe dívají očima v sloup obrácenýma jako ten, jenž již
smrtí je omámen. Však jakmile strach odejde, bičují vás jazyky
ostrými z lakoty po nejlepší kořisti. Tihle lidé vůbec nevěří a
Bůh učiní marnými skutky jejich, a to je pro Boha nadmíru snadné.
20. A domnívali se, že spojenci neodejdou; a jestliže spojenci
přijdou, tu nejraději by se uchýlili do pouště mezi Araby kočovné
a dotazovali se jich na zprávy o vás. A kdyby byli mezi vámi,
bojovali by jen málo.
21. A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo
doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná.
22. Když pak věřící spatřili spojence, zvolali: „Tohle je to, co
slíbil nám Bůh a posel Jeho a vskutku měli Bůh i posel Jeho
pravdu!“ A vše to posílilo jen víru a oddanost jejich.
23. A mezi věřícími jsou muži, kteří věrně dodržují úmluvu, již s
Bohem uzavřeli; a jsou mezi nimi někteří, jichž osud již se
naplnil, a jiní, kteří ještě čekají a nezměnili se změnou žádnou,
24. aby Bůh mohl odměnit spravedlivé za upřímnost víry jejich a mohl
potrestat pokrytce, bude-li chtít, nebo jim prominout. Vždyť Bůh
je věru odpouštějící, slitovný.
25. A odrazil Bůh nevěřící zlobou naplněné, aniž dosáhli něčeho
dobrého. A ušetřil Bůh věřícím bojování a Bůh věru je silný,
mocný.
26. A vyvedl ty z vlastníků Písma, kteří jim pomáhali, z pevností
jejich a uvrhl do srdcí jejich hrůzu, takže jste jednu skupinu z
nich zabili a druhou zajali.
27. A učinil vás dědici jejich země, obydlí, majetků i jedné země, na
niž jste dosud nevkročili. A Bůh je všemocný nad každou věcí.
28. Proroku, rci manželkám svým: „Přejete-li si tento život pozemský a
ozdoby jeho, tedy pojďte, nechám vás ho užívat a propustím vás
krásným propuštěním.
29. Však přejete-li si Boha, posla Jeho a příbytek na onom světě, tedy
vězte, že Bůh připravil pro ty z vás, jež dobro konají, odměnu
nesmírnou.“
30. Ženy prorokovy! Té z vás, jež dopustí se hanebnosti zjevné, té
bude trest zdvojnásoben a to je pro Boha velmi snadné.
31. Avšak té, jež z vás je pokorně oddána Bohu a poslu Jeho a zbožné
skutky koná, té dáme odměnu dvojnásobnou a připravíme pro ni
přiděl štědrý.
32. Ženy prorokovy! Nebuďte jako lecjaká jiná žena! Chcete-li být
bohabojné, pak nebuďte příliš poddajné v řeči své, aby po vás
nebažil ten, v jehož srdci je choroba, nýbrž mluvte slova vhodná!
33. Zdržujte se důstojně ve svých domech a nestavte na odiv ozdoby
svoje podle způsobu dřívější doby nevědomosti! Dodržujte modlitbu,
dávejte almužnu a buďte poslušné vůči Bohu a poslu Jeho! Bůh chce
pouze odstranit od vás špínu, lidé domu, a chce vás očistit úplným
očištěním.
34. A zapamatujte si to, co bylo přednášeno v domech vašich ze znamení
Božích a z moudrosti! A Bůh věru je bystrý, dobře zpravený.
35. Muslimové a muslimky, věřící muži a věřící ženy, poslušní a
poslušné, pravdomluvní a pravdomluvné, trpěliví a trpělivé,
pokorní a pokorné, dárci a dárkyně almužny, postící se muži a
postící se ženy, cudní a cudné, muži a ženy hojně Boha
vzpomínající – těm všem Bůh věru připravil odpuštění i odměnu
nesmírnou.
36. A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich,
jakmile Bůh a posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá
Boha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním.
37. A hle, pravil jsi tomu, koho Bůh zahrnul dobrodiním a jemuž jsi i
ty prokázal dobrodiní: „Podrž si manželku svou a boj se Boha!“ A
hle, skrýval jsi v duši své to, co Bůh odhalil,a bál ses lidí,
zatímco Bůh měl větší právo na to, aby ses bál Jeho.A když s ní
Zajd přerušil styky, dali jsme ti ji za manželku, aby nebylo na
věřících hříchu, chtějí-li si vzít manželky svých adoptivních synů
poté, co tito s nimi přerušili styky. A rozkaz Boži budiž vykonán!
38. A není pro proroka žádný hřích v tom, co mu Bůh uložil podle
zvyklosti Boží u těch, kdož již předtím odešli a rozkaz Boží je
určením předurčeným
39. pro ty, kdo hlásají poselství Boží a nebojí se nikoho kromě Boha!
A Bůh stačí jako účtovatel.
40. A Muhammad není otcem žádného muže z vás, ale je poslem Božím a
pečetí proroků. A Bůh je vševědoucí o věci každé.
41. Vy, kteří věříte! Vzývejte hojně Boha
42. a chvalte Jej za jitra i za večera!
43. On je ten, jenž na vás svolává požehnání stejně jako Jeho andělé,
aby vás vyvedl z temnot k světlu – a On slitovný je vůči věřícím.
44. A bude jejich přivítáním v den, kdy setkají se s Bohem, „Mír s
vámi!“ a Bůh pro ně připravil odměnu štědrou.
45. Proroku, vyslali jsme tě jako svědka a hlasatele zvěsti radostné i
jako varovatele
46. vyzývajícího k Bohu, s dovolením Jeho, a jako svítilnu zářící.
47. A oznam věřícím zvěst radostnou o tom, že mají u Boha přízeň
velikou!
48. Neposlouchej ani nevěřící, ani pokrytce a nevšímej si urážek
jejich! Spolehni se na Boha, vždyť Bůh vskutku postačí jako
ochránce!
49. Vy, kteří věříte! Když se oženíte s věřícími ženami a pak se s
nimi rozvedete, dříve než jste se jich dotkli, nemusíte jim
ukládat čekací dobu, již byste jim počítali. Zaopatřete je dary a
propusťte je pěkným propuštěním.
50. Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvěnění, a
ty, jichž zmocnila se tvá pravice z těch, které ti Bůh dal jako
kořist, a dále tvé sestřenice z otcovy strany a tvé sestřenice z
matčiny strany, které se s tebou vystěhovaly a každou ženu věřící,
jestliže se sama darovala prorokovi, chce-li se s ní prorok oženit
– a to je výhradně pro tebe, nikoliv pro ostatní věřící. A víme
dobře, co jsme jim již uložili ohledně jejich manželek i těch,
jichž zmocnily se pravice jejich, aby na tobě nebylo viny. A Bůh
je odpouštějící, slitovný.
51. Odkaž na později tu z nich, kterou chceš, a vezmi k sobě tu,
kterou chceš, anebo tu, kterou vyhledáš mezi těmi, které jsi dříve
odmítl; a není v tom žádný hřích. A toto je vhodnější pro
ochlazení očí jejich,nechť se tedy nermoutí a nechť se radují z
toho, cos každé z nich dal. A Bůh dobře ví, co v srdcích je
vašich, a Bůh je vševědoucí, blahovolný.
52. A není ti dovoleno po tomto, aby sis vzal jiné ženy ani abys je
vyměňoval za manželky jiné, i kdyby se ti líbila krása jejich,
kromě těch, jichž zmocnila se pravice tvá. A Bůh na věci všechny
dozírá.
53. Vy, kteří věříte! Nevcházejte do domů prorokových, pokud vám to
nebude dovoleno, kvůli jídlu, nečekajíce, až bude připravené!
Jste-li však vyzváni, vstupte! A když dojíte, rozejděte se a
nepouštějte se do důvěrných hovorů, neboť to se dotýká proroka a
on se před vámi stydí! Avšak Bůh se nestydí říci pravdu. Když
žádáte manželky prorokovy o nějaký předmět, žádejte o to přes
závěs, to bude čistší pro srdce vaše i srdce jejich. A není vám
dovoleno bolestně se dotýkat posla Božího ani se kdy oženit s
manželkami jeho po něm; a to je před Bohem hřích nesmírný.
54. A dáváte-li něco najevo anebo to tajíte, tedy Bůh je věru o každé
věci vševědoucí.
55. A není pro manželky prorokovy hříchem, jsou-li viděny otci svými,
syny svými, bratry svými, syny bratří svých a syny sester svých
nebo ženami jejich a otrokyněmi svými. Nechť jsou bohabojné, vždyť
Bůh je věru svědkem věci každé.
56. Bůh i andělé Jeho věru svolávají požehnání na proroka; vy, kteří
věříte, modlete se také za něj a svolávejte na něj mír!
57. Věru ty, kdož urážejí Boha a posla Jeho, Bůh prokleje na tomto i
onom světě a připraví pro ně trest zahanbující.
58. A ti, kdož urážejí věřící muže a věřící ženy, aniž si to oni
zasloužili, ti se obtížili pomluvou i hříchem zjevným.
59. Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby
přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu,
aby byly poznány a nebyly uráženy. A Bůh je odpouštějící,
slitovný.
60. Nepřestanou-li pokrytci a ti, v jejichž srdcích je choroba, a ti,
kdož pomluvy šíří v Medíně, věru způsobíme, abys proti nim
zakročil a pak již budou jen krátce sousedy tvými.
61. Prokleti budou, kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně
zabiti
62. podle zvyklosti Boží vůči těm, kdož již předtím byli. A nenalezneš
ve zvyklosti Boží změnu žádnou.
63. A lidé se tě dotazují na Hodinu. Odpověz: „Vědění o ní je jedině u
Boha. A co ty vůbec víš? Možná že Hodina už je blízká!“
64. Bůh dozajista proklel nevěřící a připravil pro ně plamen
šlehající,
65. v němž nesmrtelní budou navěky, a nenaleznou ochránce ani
pomocníka žádného
66. v den, kdy tváře jejich se budou v ohni otáčet sem a tam a kdy
budou volat: „Kéž bychom byli uposlechli Boha a uposlechli posla!“
67. A řeknou; „Pane náš, poslouchali jsme náčelníky své a velmože své
a oni nám dali zbloudit z cesty!
68. Pane náš, dej jim trest dvojnásobný a proklej je prokletím
velikým!“
69. Vy, kteří věříte! Nebuďte podobni těm, kdož uráželi Mojžíše! Bůh
jej pak zprostil odpovědnosti za to, co hovořili; a byl u Boha ve
vážnosti.
70. Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a mluvte slova přímá!
71. Bůh pak pro vás zlepší skutky vaše a odpustí vám hříchy vaše. A
kdo poslouchá Boha a posla Jeho, ten již dosáhl úspěchu
nesmírného.
72. Nabídli jsme břemeno víry nebesům, zemi i horám, ale ony odmítly
je nésti a zalekly se ho; a vzal je na sebe člověk, ačkoli je
nespravedlivý a nevědomý.
73. Bůh potrestá pokrytce, muže i ženy, a modloslužebníky a
modloslužebnice, ale přijme pokání věřících mužů a věřících žen,
vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.