Svatý korán – Sůra 43, Zlaté ozdoby, Az-Zuchrof

1. Há mím.
2. Při Písmu zjevném!
3. Učinili jsme je věru Koránem arabským – snad budete rozumní!
4. A uložen je u Nás v Knize původní, vznešený a moudrosti plný.
5. Máme od vás odvrátit připomenutí proto, že lid jste prostopášný?
6. A kolik jsme již proroků k národům dávným vyslali,
7. však nepřišel k nim prorok žádný, aby se mu neposmívaly.
8. A zahubili jsme národy silnější mocí, než jsou tito, a minul již
předešlých příklad.
9. Zeptáš-li se jich, kdo stvořil nebesa a zemi, věru odvětí:
„Stvořil je dozajista mocný, vševědoucí!“
10. On je ten, který pro vás zemi kolébkou učinil a na ní cesty pro
vás připravil, že správným směrem půjdete snad,
11. a který seslal z nebe vodu v množství odměřeném. Jí mrtvou krajinu
křísíme, a takto budete i vy z hrobů vyvedeni;
12. a On druhy všechny v párech stvořil a lodi a velbloudy pro vás
prostředky k ježdění učinil,
13. abyste se na jejich hřbetech usadili a pak si vzpomněli na
dobrodiní Pána svého, když na nich pevně sedíte, a abyste říkali:
„Sláva tomu, jenž nám toto vše podrobil, vždyť my sami dosáhnout
toho schopni bychom nebyli!
14. A my věru se k Pánu svému navrátíme.“
15. A nevěřící prohlašují služebníky Jeho za součást Jeho a věru
člověk je nevděčník zjevný.
16. Což vybral si ze stvoření svých zrovna dcery a vás přednostně
obdařil syny?
17. A když některému z nich je oznámeno narození toho, co k
Milosrdnému připodobňují, tu pokryje se tvář jeho chmurou a sám je
hněvu plný.
18. Což chtějí Bohu přiřknout to, co mezi tretkami je vychováno a ve
sporu se neumí ani jasně vyjádřit?
19. A učinili z andělů, kteří jsou služebníky Milosrdného, ženské
bytosti. Což byli svědky jejich stvoření? A zapsáno bude svědectví
jejich a vyslýcháni budou.
20. Říkají: „Kdyby Milosrdný chtěl, neuctívali bychom je.“ A nemají o
tom ponětí žádné a vymýšlejí si lež jen pouhou.
21. Či jsme jim snad dali předtím Písmo nějaké, o něž opírat se mohou?
22. Však oni naopak říkají: „Nalezli jsme otce své v jistém učení a
jdeme ve stopách jejich.“
23. A podobně jsme před tebou nevyslali do měst varovatele, aby tamní
boháči neprohlásili: „Nalezli jsme otce své v jistém učení a jdeme
ve stopách jejich!“
24. I řekl jim: „A což když vám přinesu něco, co lepší je vedení než
to, jež u otců svých jste nalezli?“ Odpověděli: „My vskutku
nevěříme v to, s čím posláni jste byli!“
25. A pomstu svou jsme nad nimi vykonali, a pohleď, jaký byl konec
těch, kdož za lež to prohlásili.
26. A hle, pravil Abraham otci svému a lidu svému: „Zříkám se toho, co
uctíváte,
27. kromě toho, jenž stvořil mě, neboť On správnou cestou mě povede!“
28. A učinil tento výrok slovem trvalým pro potomky své doufaje, že
snad k Bohu se obrátí.
29. Ba co více, dal jsem těmto i otcům jejich užívání života
pozemského až do chvíle, kdy k nim přišla pravda a posel zjevný.
30. A když k nim pravda přišla, zvolali: „Tohle je kouzlo jen a my v
ně věru nevěříme!“
31. A řekli dále: „Pročpak nebyl seslán tento Korán nějakému muži
významnému z obou těchto měst?“
32. Jsou snad oni těmi, kdož milosrdenství Pána tvého rozdělují? My
rozdělujeme mezi ně živobytí jejich v pozemském životě a my
povyšujeme jedny nad druhé v hodnostech, aby si jedni druhé brali
do služeb. A milosrdenství Pána tvého je lepší než to, co oni
hromadí.
33. A nebýt toho, že by se lidé stali jediným národem nevěřících, věru
bychom dali těm, kdož v Milosrdného nevěří, na domy jejich střechy
stříbrné a k nim i žebříky stříbrné, aby po nich stoupali,
34. a opatřili bychom domy jejich dveřmi a lůžky stříbrnými, na nichž
by lehávali,
35. a zlatými ozdobami. Všechno toto patří k požitkům života
vezdejšího, zatímco život budoucí u Pána tvého připraven je
bohabojným.
36. A tomu, kdo vyhýbá se připomenutí milosrdného, tomu přidělíme
satana, jenž bude druhem jeho věrným.
37. A satani je budou z cesty Boží odvracet, zatímco lidé budou v
domnění, že správně jsou vedeni.
38. A když pak dostaví se člověk k Nám, řekne satanovi: „Kéž by mezi
mnou a tebou byla vzdálenost jako mezi východem a západem! Jak
špatný jsi byl druh!“
39. Nic platno však vám to nebude v ten den, neb neospravedlní jste
byli, a společníky budete v trestu pekelném.
40. Jsi schopen učinit hluchého slyšícím anebo vést slepého či ty,
kdož v bloudění jsou zjevném?
41. A buď tě vezmeme od nich a pomstu nad nimi vykonáme,
42. anebo ti ukážeme to, co jsme jim přislíbili – vždyť My nad nimi
všemocní jsme.
43. Přidržuj se tedy toho, co bylo ti vnuknuto, a tehdy zajisté půjdeš
po cestě přímé.
44. A je to věru připomenutí pro tebe i lid tvůj, a budete ohledně
toho dotazováni.
45. Zeptej se těch poslů, které jsme před tebou vyslali, zda
ustanovili jsme vedle Milosrdného nějaká božstva jiná, aby je
uctívali!
46. A vyslali jsme již dříve Mojžíše s Našimi znameními k Faraónovi a
velmožům jeho, aby řekl: „Já poslem Pána lidstva jsem!“
47. A když k nim přišel s Našimi znameními, hle, oni se jim smáli jen,
48. ačkoliv jsme jim ukázali znamení, z nichž každé bylo větší než
předchozí. A trestem jsme je postihli doufajíce, že k Bohu se
obrátí.
49. Oni však řekli: „Kouzelníku, modli se za nás k Pánu svému, aby
učinil to, co slíbil ti, neboť my zajisté jsme správně vedení.“
50. A když jsme je trestu zbavili, hle, oni přísahu porušili
51. a Faraón zvolal k lidu svému: „Lide můj, což nepatří mi vláda nad
Egyptem i nad těmito řekami, jež u nohou tekou mi? Což to snad
nevidíte?
52. Což nejsem lepší než tenhle opovržený, jenž sotva vyjádřit se umí?
53. Pročpak mu náramky zlaté shozeny nebyly či proč s ním andělé jako
průvodci nepřišli?“
54. A svedl svůj lid k lehkomyslnosti a uposlechli jej, neboť to lidé
hanební byli.
55. A když Nás rozhněvali, pomstili jsme se jim a všechny jsme je
utopili
56. a předchůdci i výstražným příkladem pro budoucí jsme je učinili.
57. A když je syn Mariin jako příklad uváděn, hle, tvoji soukmenovci
se o něm hlasitě hádají
58. a říkají: „Jsou božstva naše lepší, či lepší je on?“ A uvádějí ten
příklad jen proto, aby hádat se mohli, vždyť věru oni jsou lid
hádky milující.
59. On není leč služebníkem Naším, jemuž jsme přízeň svou uštědřili, a
příkladem pro dítka Izraele jsme jej učinili.
60. A kdybychom chtěli, udělali bychom z vás anděly, kteří by na zemi
nástupci vašimi byli.
61. A to je věru znamením Hodiny; nepochybujte o ní, nýbrž následujte
mne, neboť toto stezka přímá je.
62. A nechť vás satan z ní nesvede, vždyť on je vám nepřítelem
zjevným.
63. A když přišel Ježíš s jasnými důkazy, pravil: „Přišel jsem k vám s
moudrostí, a abych vám objasnil něco z toho, o čem jste různého
názoru; bojte se tedy Boha a poslouchejte mne!“
64. Bůh je věru Pánem mým i Pánem vaším; uctívejte Ho tedy, neboť toto
stezka přímá je!
65. A byly strany mezi nimi názorů různých o něm; a běda těm, kdož
křivdili, před trestem dne bolestného.
66. Což mohou očekávat něco jiného než Hodinu, jež přijde k nim, aniž
to tušit budou, znenadání?
67. V ten den stanou se přátelé vzájemně nepřáteli, kromě těch, kdož
byli bohabojní.
68. „Služebníci Moji, dnes obavy nemějte a nebuďte zarmouceni!
69. Těch, kdož uvěřili v Naše znamení a do vůle Boží byli odevzdáni.
70. Vejděte do ráje, vy i manželky vaše, v radování!“
71. A budou mezi nimi kolovat zlaté nádoby i poháry a budou mít všeho,
po čem duše touží a co očím lahodí; a tam budete nesmrtelní.
72. Toto je ta zahrada, již dali jsme vám v dědictví za to, co konali
jste dobrého.
73. A bude v ní pro vás ovoce hojnost a pojídat budete z něho.
74. Však hříšníci prodlévají v trestu pekelném nesmrtelní
75. a nedočkají se přerušení, však budou tam v beznaději.
76. My jim neukřivdili, leč oni sami sobě ukřivdili.
77. A budou volat: „Máliku, nechť Pán tvůj s námi skončí!“ A odpoví
jim: „Zde zůstanete vskutku!“
78. A věru jsme k vám s pravdou přišli, však mnozí z vás si pravdu
ošklivili.
79. Že zosnovali nějakou lest? Však my také proti nim zosnujeme léčku!
80. Či se domnívají, že neslyšíme tajemství jejich i skryté rozhovory?
Věru že ano a vyslanci Naši to u nich zapisují!
81. Rci: „Kdyby měl Milosrdný syna, já uctíval bych jej jako první.
82. Oč slavnější je Pán nebes a země, Pán trůnu, než to, co mu lživě
připisují!“
83. Nech je být, ať si tlachají a hrají až do chvíle, kdy se setkají
se svým dnem, jenž byl jim přislíben.
84. On je ten, kdo je Bohem na nebesích i Bohem na zemi, a On moudrý
je i vševědoucí.
85. Požehnán budiž ten, jemuž patří království na nebi a na zemi i
vše, co je mezi nimi. On vládne věděním o Hodině a k Němu budete
navráceni.
86. A nevládnou ti, jež místo Něho vzýváte, přímluvou žádnou, kromě
těch, kdož pravdu vyznali, a ti dobře znají.
87. Zeptáš-li se jich, kdo je stvořil, věru odvětí: „Bůh!“ Jak se tedy
mohli od Něho odvrátit?
88. A slova jeho: „Pane můj, toto je lid, který nevěří!“
89. Odvrať se tedy od nich a rci: „Mír s vámi!“ A záhy se dozvědí!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.