Svatý korán – Sůra 46, Přesypy, Al-Ahkáf

1. Há mím!
2. Seslání Písma pochází od Boha mocného, moudrého.
3. Stvořili jsme nebesa i zemi a vše, co je mezi nimi, jen jako
skutečnost vážnou a na lhůtu stanovenou, avšak ti, kdož neuvěřili,
se odvracejí od toho, před čím jsou varováni.
4. Rci: „Viděli jste to, co vedle Boha vzýváte? Ukažte mi tedy to, co
stvořili či zda mají podíl nějaký na nebesích! Přineste mi Písmo
starší, než je toto, či stopu nějakou vědění, jste-li
pravdomluvní!“
5. Kdo je zbloudilejší než ten, jenž vedle Boha vzývá ty, kdož jej
ani do dne zmrtvýchvstání nevyslyší a kteří jsou k vzývání jejich
lhostejní
6. a kteří, až budou lidé shromážděni, budou jim nepřáteli a budou
zapírat jejich uctívání.
7. Když jsou jim přednášena Naše znamení jako důkazy jasné, říkají
ti, kdož v pravdu neuvěřili poté, co k nim přišla: „Tohle je
kouzelnictví zjevné!“
8. Anebo hovoří: „On si to vymyslil!“ Odpověz: „I kdybych si to
vymyslil, vy nevládnete od Boha ničím pro mne. On dobře ví, co o
něm hlasitě říkáte, a On stačí jako svědek mezi mnou a vámi. A On
odpouštějící je i slitovný.“
9. Rci: „Já věru nejsem žádnou novotou mezi posly a nevím ani, co
stane se mnou a s vámi. Já následuji pouze to, co mi bylo
vnuknuto, a jsem jen varovatel zjevný.“
10. Rci: „Co si myslíte? Jestliže je toto od Boha a vy jste v to
neuvěřili, a jestliže svědek z dítek Izraele dosvědčuje podobnost
toho a věří v to, zatímco vy jste hrdopyšní. . . ? Bůh věru nevede
lid nespravedlivý.“
11. A říkají nevěřící o těch, kdož uvěřili: „Kdyby toto Písmo bylo
vskutku dobré, nebyli by nás tihle v tom předešli!“ Protože však
jím nejsou správně vedeni, hovoří: „Tohle je stará lež!“
12. A již před ním byla Kniha Mojžíšova vůdcem i milosrdenstvím a toto
Písmo potvrzuje pravdivost její v jazyce arabském, aby byli
varováni nespravedliví a aby bylo zvěstí radostnou pro ty, kdož
dobro konají.
13. Ti, kdož hovoří: „Pánem naším je Bůh,“ a potom se přímou cestou
ubírají, ti bát se nemusí a nebudou zarmouceni.
14. Ti stanou se obyvateli zahrady rajské, v níž odměnou za skutky své
budou nesmrtelní.
15. Uložili jsme člověku laskavost vůči rodičům jeho; matka jeho jej
ve strastech nosila a ve strastech jej porodila a jeho nošení a
kojení trvalo třicet městců.4790 A když dosáhl dospělosti své a
dosáhl věku čtyřiceti let, zvolal: „Pane můj, vnukni mi, abych byl
vděčný za dobrodiní Tvé, jímž jsi zahrnul mne i rodiče mé! Nechť
konám skutky zbožné, v nichž nalezneš zalíbení, a učiň pro mne
dobrým potomstvo mé. Kajícně se k Tobě obracím a jsem jedním z
těch, kdož do vůle Tvé jsou odevzdáni.“
16. Od takových přijmeme jejich nejlepší skutky, jež vykonali, a
jejich špatné skutky opomineme; ti patří mezi ráje obyvatele, a
toto je slib pravdivý, jenž byl jim přislíben.
17. I7 Je však jiný, jenž říká rodičům svým: „Hanba vám! Chcete mi
slibovat, že budu vyveden z hrobu, když přede mnou už minula mnohá
pokolení, aniž byla vzkříšena?“ Oba pak prosí Boha o pomoc řkouce:
„Běda ti, uvěř, vždyť slib Boží je pravdivý!“ Avšak on odpovídá:
„Tohle jsou jen povídačky starých!“
18. Takoví jsou ti, proti nimž se uskuteční slovo Boží o národech
džinů a lidí, které již zanikly před nimi – a ty ztrátu utrpěly!
19. A každému se dostane hodnosti podle toho, co vykonal, a Bůh je
odmění za jejich činy a nebude jim ukřivděno.
20. A v den, kdy budou předvedeni ti, kdož nevěřili, k ohni, bude jim
řečeno: „Utráceli jste dary své výtečné v pozemském životě svém a
užívali jste si z nich. Dnes tedy budete odměněni trestem hanby za
to, že pyšní jste byli na zemi bez oprávnění, a za to, že jste
byli hříšníky!“
21. A zmiň se o bratru ´Ádovců, když varoval lid svůj v zemi přesypů a
byli již varovatelé před ním i po něm. „Neuctívejte kromě Boha
nikoho! Já věru bojím se pro vás trestu dne nesmírného!“
22. Odpověděli: „Přišels k nám kvůli tomu, abys nás lživě odvrátil od
božstev našich? Přines nám tedy to, čím nám hrozíš, jsi-li
pravdomluvný!“
23. Řekl: „Vědění je pouze u Boha a já předávám vám jedině to, s čím
jsem byl poslán, však vidím, že jste lid pošetilý.“
24. A když spatřili mračno blížící se k údolím jejich, zvolali: „Toto
mračno nám přinese déšť!“ „Nikoliv, to je to, co přáli jste si
uspíšit! To vichřice je, v níž trest je bolestný
25. a která zničí dle rozkazu Božího věci všechny!“ A zrána bylo vidět
jen příbytky jejich opuštěné. A takto odměňujeme lid provinilý.
26. A dali jsme jim věru postavení, jaké jsme vám nedali. A dali jsme
jim sluch, zrak i srdce, ale nebyly jim vůbec k ničemu ani uši
jejich ani oči jejich ani rozum jejich. A obklopilo je to, čemu se
posmívali.
27. A zahubili jsme okolo vás města mnohá a ukazovali jsme jim různá
znamení Svá doufajíce, že snad se obrátí.
28. Proč jim nepomohli ti, které si vzali vedle Boha jako božstva, aby
jim obětovali? Ba naopak, božstva ta je opustila a taková byla
jejich lež i vše, co si vymyslili!
29. A hle, vypravili jsme k tobě houfec džinů, aby naslouchali Koránu.
A když přítomni byli jeho přednášení, řekli „Slyšte!“, a když bylo
skončeno, navrátili se k lidu svému jako varovatelé
30. a řkouce: „Lide náš, slyšeli jsme věru Písmo, jež bylo sesláno po
Mojžíšovi, a potvrzující pravdivost toho, co bylo před ním, a
vedoucí k pravdě a ke stezce přímé.
31. Lide náš, odpovězte tomu, jenž zve vás k Bohu, a uvěřte v něj! Bůh
vám pak odpustí viny vaše a uchrání vás od trestu bolestného.
32. A kdo neodpoví tomu, kdo zve k Bohu, není s to uniknout zásahu
Božímu na zemi, a nebude mít kromě Něho ochránce žádného. A takoví
jsou v bludu zjevném.“
33. Což nevidí, že Bůh, jenž stvořil nebesa a zemi, aniž se unavil
jejich stvořením, je též schopen mrtvé oživit? Ba ano, vždyť On
všemocný je nad věcmi všemi.
34. V den, kdy budou předvedeni ti, kdož nevěřili, k ohni pekelnému,
bude jim řečeno: „Což není toto skutečnost?“ A odpoví: „Zajisté,
při Pánu našem!“ A řekne Bůh: „Ochutnejte tedy trestu za to, že
jste nevěřili!“
35. Buď trpělivý, jako byli trpěliví ti z poslů, kteří byli nadáni
rozhodností pevnou. A nesnaž se uspíšit pro ně příchod dne, kdy
spatří to, co jim bylo slíbeno, a bude se jim zdát, že setrvali v
hrobech jen jednu hodinu dne. A toto je sdělení! A kdo jiný bude
zahuben než lid hanebníků?

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.