Svatý korán – Sůra 47, Muhammad, Muhammad

1. Těm, kdož neuvěřili a odchylují jiné z cesty Boží, nechá Bůh díla
jejich zbloudit.
2. Avšak těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali a uvěřili v to, co
bylo sesláno Muhammadovi – a to pravda je od Boha pocházející –
těm Bůh vymaže špatné činy jejich a napraví myšlení jejich.
3. A to proto, že ti, kdož neuvěřili, následovali nicotné, zatímco
ti, kdož uvěřili, následovali pravdu od Pána jejich pocházející. A
takto Bůh ukazuje lidem jejich podobenství.
4. A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim
způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď
omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží
své břímě. A tak budiž! Kdyby Bůh chtěl, pomohl by si sám proti
nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil
zkoušce. A Bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli
zabiti na cestě Boží.
5. On správnou cestou je povede a napraví jejich myšlení
6. a uvede je do zahrady rajské, o níž jim dal již vědění.
7. Vy, kteří věříte! Pomůžete-li Bohu, On zajisté pomůže vám a upevní
paty vaše!
8. Na ty však, kdož neuvěřili, nechť padne neštěstí a nechť Bůh dá
zbloudit dílům jejich!
9. A to proto, že nenáviděli to, co seslal Bůh, a marné bude jejich
konání.
10. Což necestovali po zemi a neviděli, jaký byl konec těch, kdož před
nimi byli? Bůh je zahubil a podobně se stane i nevěřícím.
11. A to proto, že Bůh je ochráncem těch, kdož uvěřili, zatímco
nevěřící nebudou mít ochránce žádného.
12. Bůh věru uvede ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, do zahrad,
pod nimiž řeky tekou, zatímco nevěřící, kteří si užívají a jako
dobytek se přecpávají, oheň pekelný budou mít za útulek.
13. A kolik měst, jež byla mocnější silou, než je město tvé, které tě
vyhnalo, jsme již zahubili, a neměla pomocníka žádného.
14. Což je ten, jenž důkaz jasný má od Pána svého, roven tomu, jemuž
byla zkrášlena špatnost činů jeho, a těm, kdož vášně své
následují?
15. Obraz zahrady rajské, jež přislíbena byla bohabojným: v ní řeky
jsou s vodou, jež nezahnívá, a řeky mléka, jehož chuť je neměnná,
a řeky vína, jež rozkoší je pijícím, a řeky medu očištěného. A
bude tam pro ně ovoce všeho druhu i odpuštění Pána jejich. (Je
snad ten, kdo bude zde,) roven těm, kdo věčně budou v ohni dlít, a
těm, kdož napájeni budou vodou vroucí, jež roztrhá vnitřnosti
jejich?
16. A jsou mezi nimi někteří, kdož ti naslouchají, avšak když od tebe
odejdou, ptají se těch, jimž dostalo se vědění: „Co to vlastně
před chvílí povídal?“ A to jsou ti, jichž srdce Bůh zapečetil a
kteří následují učení svá scestná.
17. Však těm, kdož po cestě správné jsou vedeni, těm Bůh posílí jejich
vedení a dá jim bázeň Boží.
18. Což mohou očekávat něco jiného, než že Hodina k nim znenadání
přikvačí, když již se objevily její příznaky? K čemu bude jim
dobré její připomínání, až na ně udeří?
19. Věz tedy, že není božstva kromě Boha, a pros za odpuštění vin
svých i vin mužů a žen věřících! Bůh dobře ví o přecházení vašem a
zná i konečný příbytek váš.
20. A říkají ti, kdož uvěřili: „Proč nebyla seslána nějaká súra?“ A
když je seslána súra moudře stanovená a je v ní zmíněn boj, tu
vidíš ty, v jichž srdcích je choroba, dívat se na tebe pohledem
člověka obestřeného mrákotami předsmrtnými. Vhodnější pro ně by
byla
21. poslušnost a řeč vhodná. A až se věc stane vážnou,4846 věru bude
pro ně lepší, aby byli vůči Bohu upřímní.
22. A je možné, že obrátíte-li se zády, budete šířit pohoršení na zemi
a narušíte pokrevní svazky své.
23. Toto jsou ti, jež Bůh proklel, hluchými je učinil a zraky jejich
oslepil.
24. Což nebudou uvažovat o Koránu či jsou snad na srdcích jejich
zámky?
25. Věru ty, kdož kroky své nazpět obrátili poté, co objasněno jim
bylo správné vedení, ty satan svedl a našeptal jim jejich
počínání.
26. A to proto, že říkají těm, kterým se hnusí to, co Bůh seslal:
„Budeme vás poslouchat ve věcech některých.“ A Bůh dobře zná
jejich tajemství.
27. A jak jim bude, až andělé je povolají, bijíce je po tvářích a po
zádech jejich!
28. A to proto, že následovali to, co hněvá Boha, a nenáviděli to, co
se Mu líbí; a učinil marnými skutky jejich.
29. Či se domnívají ti, v jichž srdcích je choroba, že Bůh nenávist
jejich neodkryje?
30. Kdybychom chtěli, ukázali bychom ti je a věru bys je poznal podle
známek jejich; avšak ty poznáš je určitě podle popletené řeči
jejich. A Bůh dobře zná vaše konání.
31. A věru vás budeme zkoušet, abychom rozpoznali mezi vámi ty, kdož
usilovně se snaží a jsou trpěliví, a abychom prozkoumali zprávy o
vás.
32. Věru ti, kdož neuvěřili a od cesty Boží se odvrátili a od posla se
odloučili, když už jim bylo objasněno správné vedení, neuškodí v
ničem Bohu, jenž marnými učiní skutky jejich.
33. Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a poslouchejte posla jeho a
nečiňte nicotným konání své!
34. Věru těm, kdož neuvěřili a od cesty Boží jiné odvraceli a potom
jako nevěřící zemřou, Bůh neodpustí.
35. Neochabujte a nevybízejte k míru, když máte převahu, vždyť Bůh je
s vámi a On neošidí vás o dobré skutky vaše.
36. Život pozemský je pouze hra a zábava; jestliže věříte a bojíte se
Boha, On dá vám odměny vaše a nebude žádat na vás majetky vaše.
37. A kdyby je na vás žádal a nutil vás, stali byste se lakotnými a On
odkryl by zlobu vaši.
38. Hle, takoví jste – jste vyzýváni, abyste rozdávali na cestě Boží,
avšak mezi vámi jsou lakomci. Kdo však je lakomý, je jim ke škodě
vlastní, neboť Bůh je soběstačný, zatímco vy jste potřební. A
obrátíte-li se zády tedy On vás vystřídá lidem jiným, jenž vám
nebude podoben.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.