Svatý korán – Sůra 48, Úspěch, Al-Fath

1. Věru jsme ti dali dosáhnout úspěchu zřetelného,
2. (abys zvěděl), že Bůh ti odpustil tvé viny dřívější i pozdější a
že dobrodiní Své k tobě dovršil a že vede tě stezkou přímou
3. a že Bůh ti pomáhá pomocí mocnou!
4. On je ten, jenž sesílá sakínu do srdcí věřících, aby přidali další
víru k víře své – a Bohu patří vojska nebeská i pozemská a Bůh
vševědoucí je i moudrý
5. a aby věřící muže a věřící ženy uvedl do zahrad, pod nimiž řeky
tekou a v nichž nesmrtelní budou, a aby špatné skutky jejich
vymazal – a to u Boha je úspěch nesmírný –
6. a aby potrestal pokrytecké muže i ženy a modloslužebníky a
modloslužebnice, kteří mají o Bohu špatné mínění. Proti nim ať
obrátí se osud špatný, nechť Bůh se na ně rozhněvá a prokleje je a
peklo pro ně připraví – a jak hnusný to je cíl konečný.
7. A Bohu patří vojska nebeská i pozemská a Bůh mocný je i moudrý.
8. Vyslali jsme tě věru jako svědka, hlasatele zvěsti radostné i jako
varovatele,
9. abyste v Boha a posla Jeho uvěřili, pomáhali Mu a uctívali a
slavili Jej za jitra i za večera.
10. Ti, kdož ti věrnost přisahají, přísahají vlastně Bohu a ruka Boží
spočívá na rukou jejich. Kdo poruší úmluvu, tedy ji poruší jen ke
škodě vlastní, kdo však věrně dodrží úmluvu s Bohem uzavřenou,
tomu On uštědří odměnu nesmírnou.
11. A řeknou ti, kdož zůstali pozadu z kočovných Arabů: „Byli jsme
zaměstnáni stády svými a rodinami svými, pros za nás o odpuštění!“
A hovoří jazyky svými to, co v srdcích nemají. Rci: „Kdo zmůže
něco pro vás u Boha, jestliže se Jemu zlíbí vám uškodit anebo vám
něčím prospět? Ba ne! Bůh dobře je zpraven o všem, co děláte!
12. Naopak, vy jste se domnívali, že posel a věřící se již nikdy k
rodinám svým nevrátí! A bylo vám to okrášleno v srdcích vašich,
leč domnívali jste se špatnými domněnkami! A vy jste věru lid
nevědomý!“
13. A kdo nevěří v Boha a posla Jeho. . . pro nevěřící jsme připravili
plamen šlehající.
14. Bohu náleží království na nebesích i na zemi a On odpouští, komu
chce, a potrestá, koho chce a Bůh je odpouštějící, slitovný.
15. A řeknou ti, kdož zůstali vzadu, když chystáte se na pochod,
abyste se zmocnili kořisti: „Dovolte nám, abychom vás
následovali!“ A rádi by takto změnili slovo Boží! Rci: „Nebudete
nás následovat – tak to již dříve rozhodl Bůh!“ A řeknou:
„Nikoliv, vy nám to jen nepřejete!“ Ba ne, oni jsou jen málo
chápaví.
16. Rci těm z kočovných Arabů, kteří vzadu zůstali: „Budete vyzváni k
boji proti lidu obdařenému velkou bojovností; a budete proti nim
bojovat, leč by přijali islám. Uposlechnete-li, Bůh vám dá odměnu
překrásnou, avšak obrátíte-li se zády, tak jak jste se již
obrátili dříve, potrestá vás trestem bolestným.“
17. A není hříchem pro slepého ani pro chromého ani pro nemocného,
jestliže se neúčastní. A kdokoliv poslechne Boha a posla Jeho,
bude uveden do zahrad, pod nimiž řeky tekou, a kdokoliv se zády
obrátí, toho postihne trest bolestný.
18. Bůh věru již nalezl zalíbení ve věřících, když ti přísahali
věrnost pod stromem, a On dobře ví, co bylo v srdcích jejich. A
seslal k nim sakínu a odmění je brzkým úspěchem
19. i kořistí hojnou, jíž se zmocní. A Bůh mocný je i moudrý.
20. Bůh vám přislíbil, že se zmocníte kořisti hojné, a On ji pro vás
uspíšil a odvrátil od vás ruce oněch lidí. A učinil tak, aby se to
stalo znamením pro věřící a aby vás uvedl na stezku přímou.
21. A přislíbil vám i jinou, nad níž dosud nemáte moc, zatímco ji Bůh
již objal ve Svém vědění, vždyť Bůh nad věcí každou je všemocný.
22. A kdyby proti vám byli bojovali ti, kdož jsou nevěřící, věru by se
byli otočili zády; a nenaleznou později ani ochránce, ani
pomocníka,
23. podle zvyklosti Boží, která se již mnohokrát předtím naplnila. A
ve zvyklosti Boží nenalezneš změnu žádnou.
24. On je ten, jenž odvrátil ruce jejich od vás a ruce vaše od nich v
údolí Mekky poté, co vám nad nimi uštědřil vítězství; a Bůh dobře
pozoruje vše, co děláte.
25. A to jsou ti, kteří neuvěřili a odháněli vás od Mešity posvátné a
zadržovali oběti, aby nedospěly ke svým obětištím. A kdyby nebylo
věřících mužů a žen, které jste neznali a které jste mohli
pošlapat, takže byste se na nich nevědomky dopustili viny. . . a
Bůh uvádí do milosrdenství Svého, koho chce; a kdyby se byli
oddělili, věru bychom byli potrestali ty z nich, kdož nevěří,
trestem bolestným.
26. Hle, tehdy ti, kdož neuvěřili, vložili do srdcí svých zuřivost,
zuřivost nevědomosti. A Bůh seslal sakínu Svou poslu Svému a
věřícím a učinil pro ně neodlučným slovo bohabojnosti; a
zasloužili si ho a byli ho nejvýš hodni. A Bůh o každé věci je
vševědoucí.
27. Bůh zajisté již dokázal poslu Svému pravdivost jeho snu: „Vskutku
vstoupíte do Posvátné mešity, bude-li chtít Bůh, bezpečni a s
oholenými hlavami a ostříhanými nehty a vousy a bez jakékoliv
bázně!“ A On věděl to, co jste neznali, a kromě toho vám připravil
blízký úspěch.
28. A On je ten, jenž vyslal posla Svého se správným vedením a s
náboženstvím pravdivým, aby mu dal zvítězit nad každým jiným
náboženstvím. A Bůh je svědkem dostačujícím!
29. Muhammad je posel Boží; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti
nevěřícím, však laskaví mezi sebou. A vidíš je při modlitbě se
sklánět a padat na tváře v úsilí po přízni a zalíbení Božím. A
známky jejich jsou na tvářích jejich následkem modlení. A takto
byli spodobněni v Tóře, zatímco podobenství jejich v Evangeliu
zní: jsou jako sadba, jejímž výhonkům Bůh dává vyrůst a posiluje
je, až stanou se pevnými a drží se zpříma na stéblech svých, k
radosti tomu, kdo ji zasel, aby tím Bůh rozhněval nevěřící. A Bůh
přislíbil těm z nich, kdož uvěřili a zbožné skutky konali,
odpuštění a odměnu nesmírnou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.